Umay+
www.umayplus.com
บริการของเรา

อีซี่บาย ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ) ฉบับลงวันที่9 มิถุนายน 2548 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคแก่ลูกค้าทั่วไป โดยบริการหลักของอีซี่บายประกอบด้วย 1) สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan) และ (2) สินเชื่อผ่อนชำระ (Installment Loan)

 สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan) ธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนของบริษัทฯ เป็นการให้กู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ลูกค้าที่ต้องการเงินสดไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดไปใช้ตามจำนวนที่ต้องการภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ โดยลูกค้าสามารถเลือกชำระตามยอดชำระขั้นต่ำ หรือมากกว่าก็ได้ โดยเมื่อมีการชำระคืน จำนวนเงินดังกล่าวจะหมุนเวียนเพิ่มกลับมาเป็นวงเงินให้เบิกใช้ได้อีก โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ ผ่านสาขายูเมะพลัส และจุดบริการเกือบ 100 แห่งทั่วประเทศ

สินเชื่อผ่อนชำระ (Installment Loan) บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระแก่ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อสินค้าอุปโภคประเภทต่างๆ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าสินค้าล่วงหน้าให้กับร้านค้าซึ่งสมาชิกของบริษัทฯ และลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าสินค้าและดอกเบี้ยเป็นงวดๆให้กับบริษัทฯในภายหลังจนกระทั่งครบถ้วนตามที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยลูกค้าสามารถใช้บริการสินเชื่อผ่อนชำระผ่านร้านค้าสมาชิกกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ


   


หน้าแรก | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว