บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) “อีซี่บาย” จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539 ภายใต้ชื่อ บริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 120 ล้านบาท ภายใต้การร่วมทุนระหว่างบริษัทชั้นนำของประเทศไทย และบริษัท อาคอม จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 1 เมษายน 2548 ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อีซี่บายได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคภายใต้ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ยูเมะพลัส” ประกอบด้วย สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ อีซี่บายมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำสถาบันการเงินที่ดีที่สุดของประเทศไทยที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสะดวกสบายทางการเงินแก่ลูกค้า คู่ค้าบริษัทฯ จนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 2 ล้านรายทั่วประเทศ

อีซี่บายนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิด Green Technology Organization เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริการ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็วผ่านสาขายูเมะพลัส และจุดให้บริการร้านค้าสมาชิกทั่วประเทศ

ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีซี่บายให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจและให้ลูกค้าได้เข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ปัจจุบันอีซี่บายได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 6,000 ล้านบาท และมีพนักงานมากกว่า 2,800 คน ทั่วประเทศ (ณ วันที่ 31 ธ้นวาคม 2560) ทั่วประเทศ


รู้จักกับบริษัทแม่

บริษัท อาคอม จำกัด “อาคอม” ซึ่งเป็นบริษัทแม่และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 71.00 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2555) ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว หมวดที่ 1 ในปี 2539 โดยดำเนินธุรกิจหลักทั้งสิ้น 4 ธุรกิจ ได้แก่

(1) ธุรกิจให้สินเชื่อเงินกู้และบัตรเครดิต (Loan and Credit Card Business)
(2) ธุรกิจค้ำประกัน (Guarantee Business)
(3) ธุรกิจให้บริการเกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อ (Loan Servicing Business)
(4) ธุรกิจด้านการเงินต่างประเทศ (Overseas Financial Business)

อาคอมได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันการเงินระดับแนวหน้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งประกอบกิจการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคและได้รับการยกย่อง ให้เป็นสถาบันการเงินชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการเงิน ในปี 2522  อาคอมเป็นบริษัทแรกที่เริ่มให้บริการตู้ ATM ตลอด 24 ชั่วโมง ต่อมาในปี 2536 ได้ริเริ่มการให้บริการขอรับสินเชื่ออัตโนมัติผ่านเครื่อง MUJINKUN นอกจากนี้ ในปี 2541 อาคอมได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกหลัก ของมาสเตอร์การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล ส่งผลให้เป็นบริษัทผู้ประกอบการสินเชื่อรายย่อยรายแรกในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับใบอนุญาตให้ออกบัตรเครดิต มาสเตอร์การ์ด ภายใต้ชื่อ บัตรมาสเตอร์การ์ด โดยมี มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป อิงค์ “MUFG” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 40.20
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)

อาคอมเป็นผู้ริเริ่มและสนใจที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในประเทศไทย ซึ่งจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของการดำเนินธุรกิจ ที่คล้ายคลึงกันในประเทศญี่ปุ่น ทำให้อาคอมได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้ร่วมทุนให้เป็นแกนนำในการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ การลงทุนดังกล่าวนับเป็นการลงทุนในบริษัทย่อยนอกประเทศเป็นครั้งแรกของอาคอมด้วย

ประวัติบริษัท

ตราสัญลักษณ์ของเรา

รอข้อมูล...

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มร. ฮิโตชิ โยโกฮามา
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2560 เป็นอีกหนึ่งปีที่น่ายินดีสำหรับอีซี่บาย ซึ่งในภาพรวมอีซี่บายสามารถมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และน่าประทับใจติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาจะมีผลกระทบจากปัจจัยเชิงลบในแง่เศรษฐกิจ และความตึงเครียดทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งความไม่แน่นอนของทิศทางการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (FED) และความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร (Eurozone) ที่ส่งผลให้หลายบริษัทของไทยต้องเผชิญกับความยากลำบากในการบริหารต้นทุนทางการเงินมากขึ้น นอกจากนี้เศรษฐกิจภายในประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังจะเห็นได้จากตัวเลขการบริโภคของภาคครัวเรือนที่ลดลง และการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อย่างไรก็ตามได้มีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงปลายปี จากการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) เติบโตที่ร้อยละ 3.9 ต่อปี (รายงานประจำปี สศช.) ทั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายกระตุ้นทางเศรษฐกิจ และตัวเลขการส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้น

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่ท้าทาย อีซี่บายสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นในแง่ของความยืดหยุ่น และการดำเนินงานเชิงรุกต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งจากนโยบายการบริหารจัดการระยะกลางในช่วงปี 2559 – 2561 ที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของค่านิยมหลัก โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การลดต้นทุนทางการเงินอย่างจริงจัง และการบริหารความยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2560 อีซี่บาย มีกำไรสุทธิ ที่ 3.98 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 17.2 ในขณะเดียวกันหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ลดลงอยู่ในระดับที่ร้อยละ 1.74 (อ้างอิงจากรายงานสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ) ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของผู้ประกอบการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในความพยายามที่จะเสริมสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า และการให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด คือการได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ “AA+” จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เป็นปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลประกอบการทางธุรกิจอันโดดเด่น และความสำเร็จในหลากหลายมิติ นอกจากนี้ อีซี่บายให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตามหลัก “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ที่ปลูกฝังลงไปอย่างต่อเนื่องในวัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ และด้วยความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้นในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น อีกทั้งการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ อีซี่บาย ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อันแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของหลักประกันความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ หากขาดการแสดงออกซึ่งความเห็นอกเห็นใจและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ หลากหลายโครงการ จึงได้ถูกพัฒนาเข้าเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายและกลยุทธ์องค์กร ด้วยความมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะแก่ผู้ด้อยหรือผู้ขาดโอกาสทางสังคม รวมถึงการปกป้อง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ครอบคลุมการสนับสนุนสังคมในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง กิจกรรมเพื่อสังคมทั้ง 5 โครงการ ได้ถูกริเริ่มขึ้น อันประกอบด้วย โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อการศึกษา” โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม” โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อสังคมไทย” โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อผู้ประสบภัย” และ โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อการกีฬาไทย” ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการขยายความห่วงใยของเราสู่ประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทย

อีซี่บาย ตระหนักเสมอมาว่า ทรัพยากรบุคคลคือทรัพย์สินที่มีคุณค่าขององค์กร และความพร้อมในการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างดีเยี่ยมนั้น เกิดจากความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ซึ่งมาจากความสุข และความทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน ดังนั้น อีซี่บาย จึงมุ่งเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความรู้สึกเป็นกันเองและเปี่ยมไปด้วยแรงจูงใจ ด้วยความตั้งใจที่จะ “เป็นสถานประกอบการที่น่าร่วมงานด้วยที่สุด” ในภาคธุรกิจการเงิน

ในแต่ละปี สถานการณ์ในตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลมีความท้าทายและมีการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทิศทางของยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เริ่มมีบทบาทโดดเด่นขึ้นในทุกภาคส่วน จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-payment) ซึ่งจะผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมไร้เงินสด” อีกทั้งเทคโนโลยีทางด้านการเงินต่างๆ อาทิ การใช้บัตรชิปการ์ด โครงการพร้อมเพย์ และบริการชำระเงินผ่าน QR Code ได้ถูกเริ่มใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ ประกาศระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยในการควบคุมดูแลภาวะหนี้สินของผู้บริโภค เพื่อกำกับดูแลบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลให้รัดกุมขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้นในอุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคล

จากการคาดการณ์ถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น อีซี่บายมองเห็นโอกาสที่จะผลักดัน ยูเมะพลัส เพื่อก้าวสู่ “แบรนด์อันดับหนึ่งที่ลูกค้าเลือกใช้” ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล ดังนั้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระบวนการปฏิบัติงานสำคัญต่างๆ จึงได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และจากความท้าทายที่ได้กล่าวไปทั้งหมด อีซี่บายมีการปรับตัวและสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันใหม่ๆ ขึ้น อาทิ การใช้เทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัยในการดำเนินธุรกิจ การปรับใช้กลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า และการยกระดับการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อ อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของอีซี่บายเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการกำกับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นการดำเนินการตามความตั้งใจของเราที่จะก้าวสู่การเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าเลือกใช้มากที่สุด

ในนามของ อีซี่บาย ผมขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณแก่ผู้ถือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสอันทรงคุณค่าทุกท่าน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงานทุกคน ตลอดจนสังคมไทย สำหรับการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา เราจะดำเนินธุรกิจไปอย่างสอดคล้องกับพันธกิจที่ว่า “เรา บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจซึ่งสามารถเกื้อหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคม” เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุดจากเรา


มร. ฮิโตชิ โยโกฮามา

ประธานกรรมการเละประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

นายฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการ
นายโยชิโร ยามากูจิ กรรมการ
นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ์ กรรมการ
นายมาซายูกิ โนซาวะ กรรมการ
นายโยชิฮารุ โมริ กรรมการ
นายทาเคโอะ โนดะ กรรมการ
นายวิทิต สัจจพงษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริการของเรา

อีซี่บาย ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้อง ขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ) ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคแก่ลูกค้าทั่วไป โดยบริการหลักของอีซี่บายประกอบด้วย 1) สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan) และ 2) สินเชื่อผ่อนชำระ (Installment Loan)

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan) ธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนของบริษัทฯ เป็นการให้กู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ลูกค้า ที่ต้องการเงินสดไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดไปใช้ตามจำนวนที่ต้องการภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ โดยลูกค้าสามารถเลือกชำระตามยอดชำระขั้นต่ำ หรือมากกว่าก็ได้ ซึ่งเมื่อมีการชำระคืน จำนวนเงินดังกล่าวจะหมุนเวียนเพิ่มกลับมาเป็นวงเงินให้เบิกใช้ได้อีก และลูกค้าสามารถใช้บริการ ผ่านสาขายูเมะพลัส และจุดบริการทั่วประเทศ

สินเชื่อผ่อนชำระ (Installment Loan) บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระแก่ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อสินค้าอุปโภคประเภทต่างๆ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระ ค่าสินค้าล่วงหน้าให้กับร้านค้าซึ่งสมาชิกของบริษัทฯ และลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าสินค้าและดอกเบี้ยเป็นงวดๆให้กับบริษัทฯในภายหลัง จนกระทั่งครบถ้วนตามที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยลูกค้าสามารถใช้บริการสินเชื่อผ่อนชำระผ่านร้านค้าสมาชิกทั่วประเทศ

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
หน้าแรก การกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ ข่าวและกิจกรรม
ข้อมูลองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม
เกี่ยวกับบริษัท จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ อีซีบาย...เพื่อการศึกษา
ประวัติบริษัท นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การประชุมผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อผู้ประสบภัย
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เอกสารเผยแพร่ อีซีบาย...เพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อสังคมไทย
โครงสร้างองค์กร นโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ อีซีบาย...เพื่อการกีฬาไทย
คณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมงานกับเรา
บริการของเรา การบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ติดต่อเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัว