บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Administration : Internship (Admin)

ตำแหน่ง

Internship (Admin)

วันที่

28/09/2017

ความรับผิดชอบ

ฝ่ายธุรการ (ADM) : สนับสนุนการทำงานฝ่ายธุรการ
**สถานที่ปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย : อาคารสาทร สแควร์(BTS ช่องนนทรี) หรืออาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร)

ช่องทางการสมัคร
• นักศึกษายื่นประวัติด้วยตนเอง ณ อาคารเมืองไทย-ภัทร (โซนพลาซ่า) ชั้น 3
• นักศึกษาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : Jobs@easybuy.co.th

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่จะต้องเข้าฝึกงาน
2. เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ไม่จำกัดสาขาวิชา
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
• ใบรับรองการฝึกงาน
• เบี้ยเลี้ยงฝึกงานวันละ 310 บาท

เอกสารการรับสมัคร
1. หนังสือขอเข้ารับการฝึกงานจากมหาวิทยาลัยตัวจริง 1 ชุด
2. สำเนาผลการศึกษาประจำปีการศึกษาล่าสุด 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 1 รูป

Business Planning : Operation Planning Officer

ตำแหน่ง

Operation Planning Officer

วันที่

18/04/2017

ความรับผิดชอบ

1. พัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน, คู่ค้าทางธุรกิจ ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการพัฒนาระบบงาน ให้สามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ
2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนางาน และโครงการ รายงานผล, ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ของแต่ละโครงการเพื่อดำเนินการภายในกรอบเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์การดำเนินธุรกิจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมถึงการประเมินผลของโครงการ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และการปรับปรุงการดำเนินงานภายในของบริษัท

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : สาขาวิชาการเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ
2. อายุ 23 – 30 ปี
3. ประสบการณ์ 1-3 ปี ทางด้านการเงิน การตลาด วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาสินเชื่อ พัฒนาธุรกิจ
4. มีความรู้เกี่ยวกับการทำโปรเจค ระบบการทำงาน พัฒนาขั้นตอนการทำงาน
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแคร์ ( BTS ช่องนนทรี)

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

18/10/2017

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : โลตัสบึงกาฬ, บิ๊กซีมุกดาหาร, สกลนคร, อยุธยา พาร์ค
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน
2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอกสาขา
3. ให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

1. การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50
2. ประสบการณ์ทำงานสายงานที่เกี่ยวข้อง 0-1ขึ้นไป
3. รักในงานบริการ, มีการสื่อสารที่ดี
4. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน, มีบุคลิกภาพที่ดี

สมัครงานได้ที่
**โลตัสบึงกาฬ : ชั้น 1 เยื้องเคาน์เตอร์จุดให้บริการโลตัส
**บิ๊กซีมุกดาหาร : บิ๊กซีมุกดาหาร ชั้น 1 โซนมือถือ ฝั่งทางเข้า-ออกด้านหลังลานจอดรถ
**สกลนคร : ติดธนาคารกรุงไทย สาขาใหญ่ เยื้อง บขส. เก่า
**อยุธยา พาร์ค : ชั้น 2 ใกล้กับ Food Park ตรงข้ามร้าน CSC

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

18/10/2017

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : บิ๊กซี บางพลี
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขาย และการบริการ
2. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน
3. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอกสาขา
4. ให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

**บิ๊กซีบางพลี : สมัครได้ที่สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30)
2. อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย
3. มีทักษะในการบริการและสามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้ดี
4. สามารถโยกย้ายสาขาในเขตพื้นที่ใกล้บ้านได้
5. มีบุคลิกภาพที่ดี, รักในงานบริการ, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

CP&C : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

28/09/2017

ความรับผิดชอบ

ฝ่ายแผนงานและประสานงานองค์กร (CPC) : ดำเนินการงานสนับสนุนการทำงานขององค์กร
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

ช่องทางการสมัคร
• นักศึกษายื่นประวัติด้วยตนเอง ณ อาคารเมืองไทย-ภัทร (โซนพลาซ่า) ชั้น 3
• นักศึกษาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : Jobs@easybuy.co.th

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่จะต้องเข้าฝึกงาน
2. เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ไม่จำกัดสาขาวิชา
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
• ใบรับรองการฝึกงาน
• เบี้ยเลี้ยงฝึกงานวันละ 310 บาท

เอกสารการรับสมัคร
1. หนังสือขอเข้ารับการฝึกงานจากมหาวิทยาลัยตัวจริง 1 ชุด
2. สำเนาผลการศึกษาประจำปีการศึกษาล่าสุด 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 1 รูป

CP&C : Risk Management Officer

ตำแหน่ง

Risk Management Officer

วันที่

04/10/2017

ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการสนับสนุนในการจัดการติดตามและตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อรักษาความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลกับดูแลกิจการที่ดี
2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในองค์กรเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง.
3. สนับสนุนรายงานที่เกี่ยวข้องของการบริหารความเสี่ยง / การทำงานตามที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง GPA 2.50 ขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ GPA 2.30 ขึ้นไป)
2. อายุ 22-27 ปี
3. มีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้ ,สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS- office , Internet)
3. มีทักษะด้านการประสานงาน
4. มีทักษะการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Internal Audit : Internal Audit

ตำแหน่ง

Internal Audit

วันที่

04/10/2017

ความรับผิดชอบ

1. Planning and auditing the operational and compliance of the Consumer Loan branch (include Upcountry Branch and Counter of Consumer Loan) and the back office to make assurance and reducing the business risk of company.
2. Perform audit as project assignment to perform the audit process smoothly and can give counsel to the Internal Auditor in team and can solve the problem which may be occur.
3. Produce audit report within time line and provide information to management.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Accounting, Finance, Business Management or related field.
2. Experience in audit field or business knowledge 1 year.
3. Good English skill.
4. Analytical thinking and problem solving skill.
Able to work in Sathorn square.

ITIP : Business Relationship Manager

ตำแหน่ง

Business Relationship Manager

วันที่

02/10/2017

ความรับผิดชอบ

• Works with internal and/or external stakeholders as a thought leader to align technology solutions with business strategies.
• Demonstrates an in-depth knowledge of IS&T and the service catalog, and assigned departments/business areas to identify and communicate how IS&T solutions can support the achievement of short- and long-term business goals.
• Manage and Control business project be finished on time.
• Communicates with Institute business leaders and project managers.

คุณสมบัติ

• Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
• Age 30-40 years.
• Experience 2 Years up in IT Development skills.
• Experience 1-3 Years in Project management.
• Knowledge Project management and Implementation.
• Knowledge SDLC process.
• Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

ITIP : Continuous Service Improvement Manager (CSI)

ตำแหน่ง

Continuous Service Improvement Manager (CSI)

วันที่

02/10/2017

ความรับผิดชอบ

• Create and report on performance metrics for service delivery to identify areas requiring improvement.
• Utilize available information, metrics and evaluations to develop recommendations for change.
• Provide input on internal processes to assist with service improvement initiatives.
• Assure all IT processes are complied and aligned to standard.

คุณสมบัติ

• Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
• Age 30-40 years.
• Experience 3-5 Years in IT service management.
• Knowledge Project management and Implementation, Understanding ITIL process, In depth and wide IT process skill.
• Good command in English.
• Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

ITIP : Enterprise Innovation & Architect Engineer

ตำแหน่ง

Enterprise Innovation & Architect Engineer

วันที่

02/10/2017

ความรับผิดชอบ

• Translate business practices and processes into architectures to enable delivery of appropriate solutions.
• Undertake research, horizon scanning and analysis to identify future ICT trends, and assess applicability to support business objectives.
• Manage and Control ICT projects on time.

คุณสมบัติ

• Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
• Age 30-40 years.
• Understanding of computer systems, applications and operating systems.
• Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
• Good command in English.
• Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

ITIP : Information Security & Compliance - Section Head

ตำแหน่ง

Information Security & Compliance - Section Head

วันที่

02/10/2017

ความรับผิดชอบ

• Identify and analyst ICT organizational and sector issues to ensure compliance with business, statutory and legislative obligations.
• Lead the development of innovative ICT policy, standards and compliance systems to manage and monitor the implementation and compliance of approved policies and standards.
• Lead ICT participation in the Enterprise Risk Management process to ensure representation of ICT considerations.

คุณสมบัติ

• Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
• Age 30-40 years.
• Experience 5-10 Years in Information Security, network and system administration.
• Experience 3-5 Years in Project management.
• Knowledge Project management and Implementation, Microsoft Product management and administration skill
• Good command in English.
• Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

ITS : Cloud Administrator

ตำแหน่ง

Cloud Administrator

วันที่

19/07/2017

ความรับผิดชอบ

1. Provides support of the cloud infrastructure.
2. Deploys and configures cloud infrastructure components.
3. Optimizes and balances cloud infrastructure capacity.
4. Works with the IT Security team to make sure that the cloud infrastructure aligns with IT security and compliance policies.
5. Deploys and maintains cloud automation and standard operating procedures.
6. Monitor the cloud infrastructure, system availability, performance and response time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration.
4. Experience 0-1 Years in Project management.
5. AS400 (OSi5 or later) management and administration skill.
6. Network configuration and administration skill (LAN/WAN).
7. Database configuration and administration skill.
8. Thai nationality only.

ITS : Database Administrator

ตำแหน่ง

Database Administrator

วันที่

19/07/2017

ความรับผิดชอบ

1. Manage the organization’s database technology and associated schemas to allow secure, efficient and effective access to the organization’s structured data.
2. Designs database structures and associated models to support the information needs of the business.
3. Plan and implement regular system upgrades to enhance service continuity and user experience.
4. Administer the database configuration, security, schema and objects, ensuring compliance against agreed standards and guidelines.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in handling database, system and security administration4 and experience 0-1 Years in Project management.
4. Microsoft Product management and administration skill. (Windows server, Exchange Mail, Proxy, SharePoint, etc.)
5. Database configuration and administration skill. (MSSQL, Oracle, DB2 )
6. Thai nationality only.

ITS : Incident Engineer

ตำแหน่ง

Incident Engineer

วันที่

20/09/2017

ความรับผิดชอบ

1. Monitoring the effectiveness of incident and problem management and making recommendations for improvement.
2. Developing and maintaining the incident and problem management system.
3. Driving, developing, managing and maintaining the major incident process and associated procedures.
4. Ensuring that all IT teams follow the incident management process for every incident.

คุณสมบัติ

1. Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 25-35 years.
3. Experience 3 Years in handling dynamic network and 1 Year in Project management. (Will be advantage.)
4. Relevant knowledge in Microsoft Product management and administration skill. (Windows server, Exchange Mail, Proxy, SharePoint, etc.)
5. Relevant knowledge in TCP/IP and VoIP, Database configuration and ministration skill.
6. Thai nationality only.

ITS : Storage Administrator

ตำแหน่ง

Storage Administrator

วันที่

19/07/2017

ความรับผิดชอบ

1. Designs and provisions network storage to the ICT applications and systems as required .
2. Respond and provide technical support to storage failure, performance and capacity alerts and event notifications.
3. Execute installations and changes.
4. Maintain storage environment by implementing approved upgrades as required.
5. Monitors, escalate, and remediate storage alerts to identify potential incidents.
6. Prepare performance, utilization, and audit activities report to Section Head.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience in 3-5 Years in Handling dynamic storage equipment and system administration. And experience in 0-1 Years in Project management.
4. Project management and Implementation.
5. Microsoft Product management and administration skill (Windows server, Exchange Mail, Proxy, Sharepoint, etc.)
6. Thai nationality only.

ITS : System Operator

ตำแหน่ง

System Operator

วันที่

19/07/2017

ความรับผิดชอบ

1. Plan, Perform, Control, Review and provide report for day end and month end processing to ensure business will open in the morning.
2. Perform backup process both before version and after version ( Day end and month end processing ).
3. Monitor backup data online to DRC site.
4. Monitor all IT equipments and facilities in data center to ensure system always on.
5. Monitor emergency power system.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Business Computer, IT.
2. Experience 0-3 Years in System operator: AS/400 is an advantage.
3. Excellent knowledge Backup and system recovery process.
4. High responsibility, Self motivation, Good interpersonal.
5. Able to work in Huai Khwang.

Operation Center : Key data officer

ตำแหน่ง

Key data officer

วันที่

14/09/2017

ความรับผิดชอบ

1. บันทึกข้อมูลของลูกค้าในระบบให้สมบูรณ์ (Key Full Application )
2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (Change data )
3. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่พบในการทำงาน เพื่อนำเสนอ ต่อหัวหน้าทีมบันทึกและจัดการข้อมูลเอกสารสินเชื่อ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไปไม่จำกัดสาขาวิชา (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00)
2. อายุ 21 - 30 ปี สัญชาติไทย
3. มีทักษะในการพิมพ์ดีดเป็นอย่างดี (ความเร็วในการพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 25 คำต่อนาที)
4. ขยัน อดทน และมีความละเอียดรอบครอบ
5. มีการทำงานเป็นทีมที่ดี
การว่าจ้าง : พนักงานประจำ เงินเดือน 12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร ทางออก 3)

Personnel Management : Internship (HR)

ตำแหน่ง

Internship (HR)

วันที่

28/09/2017

ความรับผิดชอบ

ส่วนงานที่เปิดรับ
1. ฝ่ายบริหารงานบุคคล (HRD) : สนับสนุนการทำงานทีมสรรหาบุคลากร และทีมจัดฝึกอบรม
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร)

2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล (HRM) : สนับสนุนการทำงาน ทีมบริหารงานสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

ช่องทางการสมัคร
• นักศึกษายื่นประวัติด้วยตนเอง ณ อาคารเมืองไทย-ภัทร (โซนพลาซ่า) ชั้น 3
• นักศึกษาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : Jobs@easybuy.co.th

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่จะต้องเข้าฝึกงาน
2. เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ไม่จำกัดสาขาวิชา
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
• ใบรับรองการฝึกงาน
• เบี้ยเลี้ยงฝึกงานวันละ 310 บาท

เอกสารการรับสมัคร
1. หนังสือขอเข้ารับการฝึกงานจากมหาวิทยาลัยตัวจริง 1 ชุด
2. สำเนาผลการศึกษาประจำปีการศึกษาล่าสุด 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 1 รูป

Personnel Management : Welfare & Benefit Officer

ตำแหน่ง

Welfare & Benefit Officer

วันที่

13/09/2017

ความรับผิดชอบ

1. การประสานงานด้านสวัสดิการ ระหว่างพนักงานและบริษัทฯ ภายนอก ที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบความถูกต้อง และสนับสนุนงาน ด้านเอกสารสวัสดิการ
3. เข้าเยี่ยมพนักงานกรณีคลอดบุตร และร่วมพิธีศพกรณีญาติพนักงานเสียชีวิตหรือพนักงานเสียชีวิต เป็นครั้งคราว
4. สนับสนุนการตรวจสุขภาพประจำปี และ กิจกรรมด้านสุขภาพต่างๆ ของบริษัทฯ
5. ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวก ด้านสวัสดิการแก่พนักงาน

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : ด้านการบริหาร การจัดการ, สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง อายุ : 22 – 30 ปี
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะการประสานงานและการให้บริการในระดับดี
5. มีความรู้พื้นฐานด้านสวัสดิการพนักงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. สามารถทำงานวันหยุดและเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือภายนอกพื้นที่ได้

**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487
E-mail: jobs@easybuy.co.th

1. MRT สุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร)
2. รถประจำทาง สาย 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517,
528, 529, ปอ.73, 73ก.

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
หน้าแรก การกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม
เกี่ยวกับบริษัท จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ อีซีบาย...เพื่อการศึกษา
ประวัติบริษัท นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การประชุมผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อผู้ประสบภัย
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เอกสารเผยแพร่ อีซีบาย...เพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อสังคมไทย
โครงสร้างองค์กร นโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ อีซีบาย...เพื่อการกีฬาไทย
คณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมงานกับเรา
บริการของเรา การบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ติดต่อเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัว