บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Accounting : General Accounting Manager

ตำแหน่ง

General Accounting Manager

วันที่

14/06/2018

ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบรายการการบันทึกบัญชี การปรับปรุงรายการ บัญชีทรัพย์สิน และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การยื่นภาษี และการปิดบัญชีประจำเดือน รวมถึง รายงานงบการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน สอนงาน และแก้ไข พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ตรวจสอบบัญชีงบประมาณพร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และจัดทำรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา
4. ดูแลและประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และ J-Sox
5. งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 25-35 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและภาษี ปิดบัญชี อย่างน้อย 3-5 ปี
4. มีความรู้ด้านภาษีและบัญชีเป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
7. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
**หากมีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Accounting : General Accounting Staff

ตำแหน่ง

General Accounting Staff

วันที่

14/06/2018

ความรับผิดชอบ

1.จัดทำบัญชีสินทรัพย์ บัญชีงบประมาณ การบันทึกการตั้งสำรอง การจัดทำบัญชีภาษีและการนำยื่นภาษี การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน การจัดทำคู่มือการทำงาน
2.จัดทำและตรวจสอบรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารรายวันและรายเดือน สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีของบริษัท
3. ติดต่อประสานกับสาขาและผู้เกี่ยวข้องผู้บริหารเงินโดยการควบคุมเงินสด ที่สาขาและเอทีเอ็ม
4. ตรวจสอบการบันทึกรายการทางบัญชีและกระทบยอดรายการที่บันทึกบัญชีโดยระบบ เพื่อหาสาเหตุหรือรายการผิดปกติ ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงรายการให้ถูกต้องเป็นประจำวัน

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22-28 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและภาษี ปิดบัญชี อย่างน้อย 0-3 ปี
4. มีความรู้ด้านภาษีและบัญชีเป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
**หากมีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Administration : Equipment Maintenance Officer

ตำแหน่ง

Equipment Maintenance Officer

วันที่

24/03/2018

ความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการซ่อมบำรุงสาขาทั่วประเทศตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน
2. ปฏิบัติงานติดต่อประสานงานและซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์สาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. ควบคุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ปฏิบัติงานตามการมอบหมายของหัวหน้างาน
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสาขางานก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านทางด้านงานซ่อมบำรุง
4. มีทักษะและความรู้ทางด้านการซ่อมบำรุง เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบแอร์ อุปกรณ์สำนักงานและการจัดการอาคารสถานที่
5. มีทักษะและความสามารถในการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ชำรุด
6. มีทักษะและความรู้ทางด้าน Microsoft Office
7. มีทักษะในการทำงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้

Business Planning : Online Marketing Officer

ตำแหน่ง

Online Marketing Officer

วันที่

13/06/2018

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนงานการตลาดออนไลน์
2. ดำเนินงานในการขยายฐานลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพจากช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook Ads, Google Ads.
3. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอก เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ
4. จัดทำรายงานยอดขายและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 21-30 ปี
3. มีประสบการณ์ 1- 2 ปีด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านสื่อ Social Media
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office และ Internet
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทรสแคร์ BTS ช่องนนทรี

Business Planning : Sales Planning 2 Officer

ตำแหน่ง

Sales Planning 2 Officer

วันที่

16/07/2018

ความรับผิดชอบ

1. วางแผนกิจกรรมการตลาดโดยมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ของบัตร Umay+
2. คิด Campaign กิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสมัครบัตร Umay+
3. สร้างโอกาสในการบริหารต้นทุนโดยการประสานงานกับคู้ค้าทางธุรกิจ รวมถึงการหาคู่ค้ารายใหม่
4. พัฒนาเครื่องมือ/ระบบงานที่มีประสิทธิภาพในการหาลูกค้ารายใหม่ เช่น พัฒนารูปแบบการสมัครบัตร Umay+ ที่ทันต่อยุคดิจิตอล
5. ดูแลโครงการมหกรรมทางการเงิน/ Money Expo ตามสถานที่หรือจังหวัดที่ Easybuy เข้าร่วมโครงการให้ราบรื่นและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22 – 30 ปี่
3. มีประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวางแผนการตลาด, คิดโปรโมชั่นใหม่ๆ
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
**สามารถเดินทางทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมทางการเงิน/ Money Expo ตามงานต่าง ๆ ได้

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

13/07/2018

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : น่าน,ลำพูน,สระบุรี,โลตัสหนองบัวลำภู,บิ๊กซีราชดำริ,เซ็นทรัลปิ่นเกล้า,บิ๊กซีแจ้งวัฒนะ
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน
2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอกสาขา
3. ให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
4. ทำงานนอกสถานที่และทำงานล่วงเวลาหรือวันหยุดได้
*บิ๊กซีราชดำริ,เซ็นทรัลปิ่นเกล้า,บิ๊กซีแจ้งวัฒนะ : สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ

1. การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. รักในงานบริการ, มีการสื่อสารที่ดี, มีบุคลิกภาพที่ดี
สมัครงานด้วยตนเองได้ที่
*น่าน : บิ๊กซีน่าน ชั้น G
*ลำพูน : บิ๊กซีลำพูน ชั้น 1
*สระบุรี : ห้างสุขอนันต์ปาร์ค ชั้น 1
*หนองบัวลำภู : โลตัสหนองบัวลำภู ชั้น 1

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Sales Team Officer

วันที่

06/07/2018

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : สีลม,พระราม 2,บางใหญ่,อุดรธานี,ศรีราชา
ลักษณะงาน
1. สรรหาลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพจากการทำกิจกรรมการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2. สามารถทำการขายเชิงรุกได้ดี เช่น การออกทำกิจกรรม Direct sale รับเอกสารที่ทำงานลูกค้าหรือการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ
3. ประชาสัมพันธ์แบรนด์ Umay+ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น ทำกิจกรรมทางการตลาด
สมัครด้วยตนเอง
*อุดรธานี : ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์อุดรธานี
*ศรีราชา : ถ.ศรีราชานคร ซอย 2

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. เน้นบุคลิกภาพของผู้สมัครเป็นสำคัญ ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการระดับสูงได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
สมัครด้วยตนเอง
*สีลม,พระราม 2,บางใหญ่ : สมัครได้ที่สำนักงานใหญ่

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

02/07/2018

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : แฟชั่นไอส์แลนด์,กาญจนบุรี,บุรีรัมย์,นครปฐม,บิ๊กซีสมุย
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขาย และการบริการ
2. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน
3. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอกสาขา
*แฟชั่นไอส์แลนด์ สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30)
2. อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย
3. มีทักษะในการบริการและสามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้ดี
4. สามารถโยกย้ายสาขาในเขตพื้นที่ใกล้บ้านได้
5. มีบุคลิกภาพที่ดี, รักในงานบริการ, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
สมัครด้วยตนเอง
*กาญจนบุรี : ตรงข้ามโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
*บุรีรัมย์ : บิ๊กซีบุรีรัมย์ ชั้น 1
*นครปฐม : บิ๊กซีนครปฐม ชั้น 2
*บิ๊กซีสมุย : บิ๊กซีสมุย ชั้น2

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Sales Team Officer

วันที่

02/07/2018

ความรับผิดชอบ

ประจำสาขา ซีคอนสแควร์,แจ้งวัฒนะ,รามคำแหง,โคราช,สงขลา
ลักษณะงาน
1. สรรหาลูกค้าใหม่ให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2. สามารถทำการขายเชิงรุก ออกทำกิจกรรม Direct sale รับเอกสารที่ทำงานลูกค้า หรือการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ
3. ประชาสัมพันธ์แบรนด์ umay+ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น ทำกิจกรรมทางการตลาด แจกใบปลิว
สมัครด้วยตนเอง
*สงขลา : ข้างโรงแรม JBหรรษา เลยวงเวียนปากซอยจะมีป้าย AIA อุดมพร
*โคราช : ตรงข้าม บขส.ใหม่โคราช

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี มีสัญชาติไทย
3. เน้นบุคลิกภาพของผู้สมัครเป็นสำคัญ ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการระดับสูงได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน
สมัครด้วยตนเอง
*ซีคอน,แจ้งวัฒนะ,รามคำแหง : สมัครได้ที่สำนักงานใหญ่

Consumer Loan 2 : Telesales Officer

ตำแหน่ง

Telesales Officer

วันที่

06/07/2018

ความรับผิดชอบ

1. โทรติดต่อลูกค้าที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อนัดหมายการรับเอกสาร
2. โทรออกติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายกิจกรรม (Campaign) ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย
3. โทรออกเพื่อแนะนำให้ลูกค้าใหม่ ทำการเปิดบัตร
4. โทรออกติดต่อลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า
5. โทรสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30)
2. อายุไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์
3. มีประสบการณ์อย่าน้อย 0-1 ปี
4. เน้นน้ำเสียง และทักษะการพูด
5. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
**สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์การค้าเดอะมอลล์รามคำแหง ชั้น
**สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่

CP&C : Assistant Risk Management Manager

ตำแหน่ง

Assistant Risk Management Manager

วันที่

14/06/2018

ความรับผิดชอบ

1. To assist superior to monitor progress and analysis, to prepare a report on risks profile of business.
2. To support tools and systems development for Risk and Control Self Assessment (RCSA) and key risk indicators (KRIs).
3. To assist superior to manage the enterprise business continuity plan according the business continuity management policy.
4. To support the plan improvement including coordinate with various departments to perform the enterprise business continuity plan.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree or Higher in Accounting & Finance, Economics, Business Administration or related field.
2. Age 25 - 33 years old.
3. Minimum of 2 years of experience in the field of Risk Management or Internal Control or Internal Audit.
4. Knowledge of Risk Management, Corporate Governance Principles and Internal Control.
5. Good command of written English.
6. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

CP&C : Company Secretary & Coordination Officer

ตำแหน่ง

Company Secretary & Coordination Officer

วันที่

21/06/2018

ความรับผิดชอบ

1. To coordinate with all departments in order to gather the organizational information and management assignments.
2. To support integrated communication, to enable the most effective two-way communication within the organization.
3. To handle inquiries from internal parties (High Level).
4. To support and company secretary tasks.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree / in business administration, Communication Arts or related fields.
2. Age 22-24 years old.
3. Experience 0-1 year of secretary, administration.
4. Analysis and Communication skills.
5. Proven experience as office coordinator or in a similar role.
6. Excellent communication and interpersonal skills.
7. Ability of prioritization and multi-task handling, reliability, patience and continuous improvement.
8. Good English skills.
9. Working place at Sathorn square.

CP&C : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

06/07/2018

ความรับผิดชอบ

• ฝ่ายแผนงานและประสานงานองค์กร
1) สนับสนุนการทำงานส่วนงานสื่อสารองค์กร เช่น คิด/เขียน Content ข่าว กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Digital Communication)

**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
**สามารถเริ่มฝึกงานตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป


สิทธิประโยชน์อื่นๆ
- เบี้ยเลี้ยงสำหรับการฝึกงาน
- ใบรับรองการฝึกงาน

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
2. สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน/สื่อสารองค์กร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. อายุ 20 ปีขึ้นไป
4. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
6. สามารถฝึกงานในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

ช่องทางการสมัคร
• ยื่นประวัติด้วยตนเอง ณ อาคารเมืองไทย-ภัทร (โซนพลาซ่า) ชั้น 3
• ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่ E-mail : Jobs@easybuy.co.th

CP&C : Public Relations Officer

ตำแหน่ง

Public Relations Officer

วันที่

03/07/2018

ความรับผิดชอบ

1. To present information on the basis of the success of the organization.
2. To support Management concerns, Strengthen pride and understanding of employees within the organization.
3. To develop patterns and PR instruments.
4. To support other relevant departments for the purpose of the flexibility of PR.
5. To closely monitor numerous media channels for public comment about a company and its products.
6. To perform such other related duties that the Management / Superior may assign.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree / Communication Arts or related fields / Public Relations, Mass Communication, Marketing GAP 2.50 up.
2. Male or Female, Age 22-30 years.
3. Experience 0-1 years in Public Relations, Marketing, and Advertisement.
4. Positive attitude and enthusiastic.
5. Public Relation and Communication skill.
6. Good English skills Computer literacy (MS. Office, etc.)
7. Good inter-personal.
8. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

CP&C : Sustainability Development Officer

ตำแหน่ง

Sustainability Development Officer

วันที่

18/06/2018

ความรับผิดชอบ

1. สนับสนุนงานด้านการพัฒนาและดำเนินการในประเด็นที่สำคัญต่างๆของบริษัท
2. บริหารและดำเนินการต่างๆ ของกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยในเชิงวิเคราะห์ และนำเสนอผลงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามที่ได้รับการร้องขอได้
4. บริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
5. จัดทำรายงานและงานที่รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, ประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 23 - 26 ปี
3. มีทักษะในการออกแบบสื่อ การใช้สี และมีความคิดสร้างสรรค์
4. มีความสามรถใช้โปรแกรม Adobe illustrator และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี
5. มีความละเอียดรอบคอบ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
6. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ในระดับดี

Internal Audit : Internal Audit

ตำแหน่ง

Internal Audit

วันที่

13/06/2018

ความรับผิดชอบ

1. Planning and auditing the operational and compliance of the Consumer Loan branch (include Upcountry Branch and Counter of Consumer Loan) and the back office to make assurance and reducing the business risk of company.
2. Perform audit as project assignment to perform the audit process smoothly and can give counsel to the Internal Auditor in team and can solve the problem which may be occur.
3. Produce audit report within time line and provide information to management.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Accounting, Finance, Business Management or related field.
2. Experience in audit field or business knowledge 2 year.
3. Good English skill.
4. Analytical thinking and problem solving skill.
Able to work in Sathorn square.

Internal Audit : IT Auditor

ตำแหน่ง

IT Auditor

วันที่

04/05/2018

ความรับผิดชอบ

1. Prepare IT audit project as annual plan.
2. Execution IT audit as plan (Walkthrough, audit program, working paper, and other as required) within timeline.
3. Produce IT audit report with recommendations related risk and internal control evaluation.
4. Follow up audit finding for corrective control action as specified in audit report.
5. To learn, update and improve knowledge regarding IT Audit, new technology and new issued standards/best practices.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree or higher in Computer or related field. GPA 2.50 up.
2. Minimum of 2- 3 years of experience in the field of audit or IT.
3. Age 25-30 years.
3. Good English skills.
4. Knowledge of Operating Systems.
5. Knowledge of Database Systems (Oracle, Microsoft SQL, DB2).
5. Knowledge of Network and Network Security equipment.
7. Knowledge of accounting, financial, and related Standard of Information Systems Audit.
6. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn Square.

ITAS : Web Developer

ตำแหน่ง

Web Developer

วันที่

16/02/2018

ความรับผิดชอบ

1. Analyst existing systems, Internal and External applications and functions to ensure strategic ICT objectives are met.
2. Provide accurate advice about technical issues and solutions to assist with specifying business requirements for new or existing solutions.
3. Assume technical responsibility for all stages of the software development process to ensure compliance with application development standards.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS
2. Age 25 – 35 years.
3. Year of Experience 3 - 5 Years in IT Development.
4. Must have experience in Project management.
5. Knowledge in .NET enterprise applications, preferably using C#.
6. Knowledge in SQL Server and relational database design.
7. Thai nationality only.
** Working place at Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

ITIP : Business Relationship Manager

ตำแหน่ง

Business Relationship Manager

วันที่

16/02/2018

ความรับผิดชอบ

1. Works with internal and/or external stakeholders as a thought leader to align technology solutions with business strategies.
2. Demonstrates an in-depth knowledge of IS&T and the service catalog, and communicate how IS&T solutions can support the achievement of short- and long-term business goals.
3. Manage and Control business project be finished on time
4. Leads stakeholder (internal and, when appropriate, external) business planning and strategy meetings.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 30 -38 years.
3. Experience 1-3 Years in SW development
4. Experience 1-3 Years in Project management.
5. Knowledge Project management and Implementation.
6. Knowledge SDLC process.
7. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

ITIP : Continuous Service Improvement - Section Head

ตำแหน่ง

Continuous Service Improvement - Section Head

วันที่

13/02/2018

ความรับผิดชอบ

1. Define, design, and implement a Service Performance Management Framework to enable the consistent measurement of team and service effectiveness.
2. Create and report on performance metrics for service delivery to identify areas requiring improvement.
3. Monitor practices and processes to guide the implementation of compliance and improvement strategies improvement.
4. Utilize available information, metrics and evaluations to develop recommendations for change.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 35-40 years.
3. Experience 5-10 Years in IT service management.
4. Experience 3-5 Years in Project management.
5. Understanding ITIL process Knowledge.
6. Database configuration and administration skill.
7. Knowledge in IT Security standard and compliance policy
8. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

ITIP : Enterprise Innovation & Architect Engineer

ตำแหน่ง

Enterprise Innovation & Architect Engineer

วันที่

02/10/2017

ความรับผิดชอบ

• Translate business practices and processes into architectures to enable delivery of appropriate solutions.
• Undertake research, horizon scanning and analysis to identify future ICT trends, and assess applicability to support business objectives.
• Manage and Control ICT projects on time.

คุณสมบัติ

• Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
• Age 30-40 years.
• Understanding of computer systems, applications and operating systems.
• Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
• Good command in English.
• Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

ITIP : Information Security & Compliance - Section Head

ตำแหน่ง

Information Security & Compliance - Section Head

วันที่

08/02/2018

ความรับผิดชอบ

• Identify and analyst ICT organizational and sector issues to ensure compliance with business, statutory and legislative obligations.
• Lead the development of innovative ICT policy, standards and compliance systems to manage and monitor the implementation and compliance of approved policies and standards.
• Lead ICT participation in the Enterprise Risk Management process to ensure representation of ICT considerations.

คุณสมบัติ

• Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
• Age 30-40 years.
• Experience 5-10 Years in Information Security, network and system administration.
• Experience 3-5 Years in Project management.
• Knowledge Project management and Implementation, Microsoft Product management and administration skill
• Good command in English.
• Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

ITS : Cloud Administrator

ตำแหน่ง

Cloud Administrator

วันที่

19/07/2017

ความรับผิดชอบ

1. Provides support of the cloud infrastructure.
2. Deploys and configures cloud infrastructure components.
3. Optimizes and balances cloud infrastructure capacity.
4. Works with the IT Security team to make sure that the cloud infrastructure aligns with IT security and compliance policies.
5. Deploys and maintains cloud automation and standard operating procedures.
6. Monitor the cloud infrastructure, system availability, performance and response time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration.
4. Experience 0-1 Years in Project management.
5. AS400 (OSi5 or later) management and administration skill.
6. Network configuration and administration skill (LAN/WAN).
7. Database configuration and administration skill.
8. Thai nationality only.

ITS : Database Administrator

ตำแหน่ง

Database Administrator

วันที่

19/07/2017

ความรับผิดชอบ

1. Manage the organization’s database technology and associated schemas to allow secure, efficient and effective access to the organization’s structured data.
2. Designs database structures and associated models to support the information needs of the business.
3. Plan and implement regular system upgrades to enhance service continuity and user experience.
4. Administer the database configuration, security, schema and objects, ensuring compliance against agreed standards and guidelines.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in handling database, system and security administration4 and experience 0-1 Years in Project management.
4. Microsoft Product management and administration skill. (Windows server, Exchange Mail, Proxy, SharePoint, etc.)
5. Database configuration and administration skill. (MSSQL, Oracle, DB2 )
6. Thai nationality only.

ITS : Incident Engineer

ตำแหน่ง

Incident Engineer

วันที่

20/09/2017

ความรับผิดชอบ

1. Monitoring the effectiveness of incident and problem management and making recommendations for improvement.
2. Developing and maintaining the incident and problem management system.
3. Driving, developing, managing and maintaining the major incident process and associated procedures.
4. Ensuring that all IT teams follow the incident management process for every incident.

คุณสมบัติ

1. Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 25-35 years.
3. Experience 3 Years in handling dynamic network and 1 Year in Project management. (Will be advantage.)
4. Relevant knowledge in Microsoft Product management and administration skill. (Windows server, Exchange Mail, Proxy, SharePoint, etc.)
5. Relevant knowledge in TCP/IP and VoIP, Database configuration and ministration skill.
6. Thai nationality only.

ITS : Storage Administrator

ตำแหน่ง

Storage Administrator

วันที่

19/07/2017

ความรับผิดชอบ

1. Designs and provisions network storage to the ICT applications and systems as required .
2. Respond and provide technical support to storage failure, performance and capacity alerts and event notifications.
3. Execute installations and changes.
4. Maintain storage environment by implementing approved upgrades as required.
5. Monitors, escalate, and remediate storage alerts to identify potential incidents.
6. Prepare performance, utilization, and audit activities report to Section Head.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience in 3-5 Years in Handling dynamic storage equipment and system administration. And experience in 0-1 Years in Project management.
4. Project management and Implementation.
5. Microsoft Product management and administration skill (Windows server, Exchange Mail, Proxy, Sharepoint, etc.)
6. Thai nationality only.

Legal Office : Legal Administrative Officer

ตำแหน่ง

Legal Administrative Officer

วันที่

14/06/2018

ความรับผิดชอบ

1. สรุปเนื้อหาโดยสังเขปสำหรับสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอผู้บริหารลงนามตามการร้องขอจากฝ่ายต่างๆ
2. จัดเตรียม/ควบคุมเอกสารในการต่อ visa และ work permit การรายงานตัว 90 วัน ของผู้บริหารญี่ปุ่น
3. จัดเตรียมเอกสาร/จดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ เช่น การเปิด/ปิด/ย้าย สำนักงานสาขา
4. จัดเก็บ/ควบคุมสัญญาของบริษัท แจ้งเตือนฝ่ายที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าถึงสัญญาที่จะหมดอายุสัญญา
5. เบิกเงินทดรองจ่าย เพื่อจดทะเบียนหรือชำระค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายแก่หน่วยงานราชการ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เพศหญิง อายุ 22-25 ปี
3. สามารถ พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Word/ Excel/ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถจัดการงานด้านเอกสารอย่างเป็นระบบ
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทรสแควร์ BTS ช่องนนทรี

Personnel Management : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

06/07/2018

ความรับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล : สนับสนุนการทำงานฝ่ายบริหารงานบุคคล อาทิ การสรรหาว่าจ้าง การฝึกอบรม
**สำหรับสาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
• เบี้ยเลี้ยงสำหรับการฝึกงาน
• ใบรับรองการฝึกงาน

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
5. สามารถฝึกงานในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

ช่องทางการสมัคร
• นักศึกษายื่นประวัติด้วยตนเอง ที่ห้องรับสมัครงาน ณ อาคารเมืองไทย-ภัทร (โซนพลาซ่า) ชั้น 3
• นักศึกษาส่งประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่ E-mail : Jobs@easybuy.co.th ระบุเรื่อง >> ขอเข้ารับการฝึกงานกับอีซี่บาย <<


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487
E-mail: jobs@easybuy.co.th

1. MRT สุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร)
2. รถประจำทาง สาย 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517,
528, 529, ปอ.73, 73ก.

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
หน้าแรก การกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ ข่าวและกิจกรรม
ข้อมูลองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม
เกี่ยวกับบริษัท จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ อีซีบาย...เพื่อการศึกษา
ประวัติบริษัท นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การประชุมผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อผู้ประสบภัย
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เอกสารเผยแพร่ อีซีบาย...เพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อสังคมไทย
โครงสร้างองค์กร นโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ อีซีบาย...เพื่อการกีฬาไทย
คณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมงานกับเรา
บริการของเรา การบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ติดต่อเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัว