บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสร้างองค์กรที่ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นบริษัทชั้นนำ ในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่สามารถเกื้อหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ดังที่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เล็งเห็นว่า “การกำกับดูแลกิจการ” มีความสำคัญต่อบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการที่มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการ
ที่มีคุณภาพ ทรงคุณธรรมและจริยธรรม สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงอาจกล่าวได้ว่าการกำกับ
ดูแลกิจการสามารถเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯอย่างแท้จริง

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) และนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยควบคู่ ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปฏิบัติและปรับใช้ให้ได้มากที่สุด โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

• หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
• หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• หมวดที่ 4 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
• หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ข้อมูลเพิ่มเติม : นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักการของจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีคุณธรรม อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อันเป็นผลทำให้บริษัทฯสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯจัดทำหลักการของจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดหลักการของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้

1. จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน
4. จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
5. จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม : จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ภายใต้การกำกับของ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ถือเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท กรรมการทั้งหมด, ผู้บริหาร และพนักงาน ในการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อที่บริษัทฯ จะไม่กลายเป็นเครื่องมือหรือช่องทางที่จะนำรายได้จากการกระทำความผิดกฎหมายเข้ามาในระบบการเงิน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการป้องกันไม่ให้ กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน ประพฤติผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน, การก่อการร้าย หรืออาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ โดยการจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงาน อีซี่ บาย ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกค้าและจัดการกับการทำธุรกรรมของลูกค้า ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้ และต่อสู้กับการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำนโยบายนี้สอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ, นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกฎหมายต่อต้านสินบนของประเทศไทย และจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อพัฒนาโครงการต่อต้านการติดสินบนเพื่อป้องกันธุรกิจของบริษัทฯ จากการคอรัปชั่นและเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดมั่นใจได้ว่าการดำเนินนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการบริษัทฯ, ผู้บริหาร, และพนักงานของบริษัทฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักอย่างยิ่งถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงได้กำหนด “นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร” (Enterprise Risk Management Policy) ที่จะต้องถือปฏิบัติและใช้กับกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งทำหน้าที่ในการวางกรอบการดำเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ภายใต้การนำของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และเสริมสร้างวัฒนธรรมการตระหนักต่อความเสียงในองค์กร

แนวคิดของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้นำกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management – Integrated Framework) ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ เป็นกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทฯ ได้ทำการระบุความเสี่ยงออกเป็น 9 ประเภท ซึ่งจะมีการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงในแต่ละฝ่ายงาน โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงาน ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย นอกจากนี้ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีระบบการสื่อสารและนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทบทวนและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นประจำตามเวลาที่เหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม : นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

นโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เห็นถึงความสำคัญในการสื่อสารของพนักงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในแง่ผลกระทบด้านกฎหมาย และด้านภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็น การซักถาม รวมถึงการตอบชี้แจงต่างๆ บนสื่อดังกล่าว บริษัทฯมีนโยบายบริหารที่จะให้การสื่อสารดังกล่าวถูกดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯยึดหลักการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น บนพื้นฐานของจิตสานึกที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในระดับองค์กรอันเกิดจากการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยบริษัทฯมุ่งให้พนักงานสามารถสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งนโยบายฉบับนี้ยังปกป้องบริษัทฯจากข้อมูลที่บิดเบือนเสียหาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม : นโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์

กฎข้อบังคับต่อต้านการติดสินบน

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะจัดทำกฎข้อบังคับต่อต้านการติดสินบนเพื่อป้องกัน มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการ ติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการติดสินบนของภาครัฐบาลและ/หรือหน่วยงาน ที่กำกับ ดูแลภายนอกด้วย กฎข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้มีการควบคุมขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของแต่ละฝ่าย รวมถึงกำหนดให้ใช้ระบบการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบในการรายงานเหตุการณ์การติดสินบน เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใส และเสริมสร้างความรับผิดชอบและการทำงานอย่างมีคุณธรรม ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเรากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลเพิ่มเติม : กฎข้อบังคับต่อต้านการติดสินบน

กฎข้อบังคับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นช่องทางสำหรับพนักงานทุกระดับของบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) และผู้มีส่วนได้เสีย ในการแจ้งเบาะแส หากพบเห็นการกระทำทุจริต และประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นการกระทำใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนกฎข้อบังคับต่างๆของบริษัทฯ ตลอดจนฝ่าฝืนหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การทุจริตฉ้อโกง การใช้อำนาจบังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การคุกคามทางเพศ และ/หรือการคุกคามทางอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือวาจาก็ตาม ตลอดจนการให้และ/หรือการรับสินบน เพื่อเป็นการปกป้องการสูญเสียผลประโยชน์ขององค์กร ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ และร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร

ในกรณีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเหตุฯ ผ่าน "ช่องทางการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ" ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ตู้ไปรษณีย์ “ศูนย์รับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ” (Whistleblowing Center) ตู้ ปณ. 297 ศฝ. หัวลำโพง 10331 (ผู้แจ้งเหตุสามารถพิมพ์ “แบบฟอร์มแจ้งเหตุ” สำหรับการรายงานจากเอกสารแนบ)
2. จดหมายโดยตรงถึง “กรรมการอิสระ” บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
3. อีเมล์ : whistleblowing@easybuy.co.th

ผู้แจ้งเหตุ สามารถใช้ “แบบฟอร์มการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ” ที่อยู่ในอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ โดยกรอกรายละเอียดเหตุทุจริต และประพฤติมิชอบ และส่งผ่านช่องทางอีเมล์ และ/หรือทางไปรษณีย์ที่กำหนดไว้และผู้แจ้งเหตุฯ จะได้รับการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบที่พบเห็น การเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเหตุฯจะต้องได้รับการยินยอมก่อน เว้นแต่ การเปิดเผยดังกล่าวเป็นไปต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การแจ้งเหตุฯที่เป็นเท็จจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับ การลดหย่อนแต่อย่างใด
ข้อมูลเพิ่มเติม : 1. กฎข้อบังคับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ : 2. แบบฟอร์มการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ

การบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Management System) ตามแนวทางของมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้เพื่อรักษา ความต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการหยุดชะงักของกระบวนการธุรกิจและบริการ ที่สำคัญของบริษัทฯ เมื่อเกิดอุบัติการณ์หรือภาวะวิกฤติ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCM Committee) ซึ่งทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และวางรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมการตระหนักต่อความสำคัญ ของการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทำหน้าที่พิจารณาสถานการณ์ วางกลยุทธ์ ตัดสินใจและออกคำสั่งเมื่อเกิดอุบัติการณ์หรือ ภาวะวิกฤติ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในเบื้องต้น และกำหนดหน้าที่ของพนักงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ เกิดอุบัติการณ์หรือภาวะวิกฤติ อีกทั้งได้จัดทำแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจระดับองค์กรและระดับฝ่ายงานที่ครอบคลุมกระบวนการธุรกิจที่สำคัญขององค์กร บริษัทฯ มีการจัดให้ความรู้ และการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติการณ์หรือภาวะวิกฤติ บริษัทฯ ได้ทบทวนและพัฒนากลยุทธ์และแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งมีการทดสอบแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าแผนดังกล่าวมีความทันสมัยและมีประสิทธิผล และเพื่อการปรับปรุงแนวปฏิบัติของความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง กระบวนการธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ จะสามารถกลับมาดำเนินการได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม และบริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม : นโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายบริหารการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอก

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอก ในการรักษาข้อมูลของลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดเมื่อธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก การบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎและข้อบังคับภายในของบริษัทฯ รวมถึงข้อตกลงว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม : นโยบายบริหารการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอก

นโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นและส่งเสริมมาตรการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม โดยให้ความสำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นธรรม เท่าเทียม ตรงกับความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และความเข้าใจของลูกค้า ไม่หลอก ไม่บังคับ ไม่รบกวน ไม่เอาเปรียบลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม : นโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
หน้าแรก การกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ ข่าวและกิจกรรม
ข้อมูลองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม
เกี่ยวกับบริษัท จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ อีซีบาย...เพื่อการศึกษา
ประวัติบริษัท นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การประชุมผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อผู้ประสบภัย
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เอกสารเผยแพร่ อีซีบาย...เพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อสังคมไทย
โครงสร้างองค์กร นโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ อีซีบาย...เพื่อการกีฬาไทย
คณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมงานกับเรา
บริการของเรา การบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ติดต่อเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัว