บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ภารกิจต่อสังคม บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

ด้วยสำนึกและยึดมั่นในพันธกิจที่ว่า “บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจซึ่งสามารถเกื้อหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคม” อีซี่บายจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการต่างๆ ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “อีซี่บาย ร่วมสร้างฝัน...เพื่อคนรุ่นใหม่” เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของอีซี่บายที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในสังคมไทย รวมถึงการพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนไทยให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 โครงการหลัก ดังนี้

1. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อการศึกษา”
2. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อผู้ประสบภัย”
3. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม”
4. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อสังคมไทย”
5. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อการกีฬาไทย”

“อีซี่บาย เราไม่หยุดยั้งที่จะช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพการศึกษา เพิ่มทักษะความสามารถด้านต่างๆของเด็กไทย ดั่งที่เราตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมา อีซี่บายรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นกำลังเล็กๆหน่วยหนึ่งของสังคมไทย ที่ได้ช่วยสานฝันและขยายโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทยผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆของอีซี่บายในวันนี้และตลอดไป”

อีซี่บาย...เพื่อการศึกษา

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนไทย อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ อีซี่บายจึงมีทิศทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ “ยูเมะพลัส” ได้แก่

กิจกรรม ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน” เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียน การสอนซ่อมแซมสถานศึกษา อาคารเรียน มอบทุนการศึกษา และอาหารกลางวันแก่น้องๆในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ
กิจกรรม ยูเมะพลัส “ปั้นฝัน...ปันโอกาส” เป็นกิจกรรมที่ร่วมแบ่งปันทักษะความรู้ พัฒนาเด็กไทย ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตามหัวเมืองหลักทั่วประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อต้องการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพของเยาวชนไทยผ่านทักษะในด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมสากล

อีซี่บาย...เพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

เป็นกิจกรรมที่ต้องการสร้างและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่ลูกค้าและพนักงาน ในการร่วมมือกันดูแลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป อาทิ

กิจกรรม ยูเมะพลัส “รักษ์เรา...รักษ์โลก” เป็นกิจกรรมที่ต้องการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงเป็นการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากร สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ

อีซี่บาย...เพื่อผู้ประสบภัย

เป็นโครงการที่เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อีกหนึ่งโครงการที่ต้องการชักชวนคนไทยมาร่วมแบ่งปันน้ำใจ ทำกิจกรรมดีดีเพื่อสังคม ได้แก่

กิจกรรม ยูเมะพลัส “อาสา...ปันน้ำใจ” เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

อีซี่บาย...เพื่อสังคมไทย

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่อีซี่บายต้องการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ภายใต้แบรนด์ “ยูเมะพลัส” อาทิ กิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม Santa Kid ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส กิจกรรมยูเมะพลัสสานฝันน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสแก่มูลนิธิต่างๆ ในประเทศไทย กิจกรรมยูเมะพลัสบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และกิจกรรมยูเมะพลัสเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย อาทิ

กิจกรรม ยูเมะพลัส “ส่งต่อ...ความห่วงใย” เป็นกิจกรรมเพื่อรณรงณ์ส่งเสริมและกระตุ้นให้คนในสังคมรู้จักแบ่งปัน และให้โอกาสแก่ผู้บาดเจ็บ พิการ
ทุลพลภาพ ผ่านการบริจาคเพื่อสมทบช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ ของสภากาชาดไทย ให้ท่านเหล่านี้มีรอยยิ้มและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กิจกรรม ยูเมะพลัส “เกษตรผสมผสาน...เพื่อความยั่งยืนสู่ชนบท” เป็นกิจกรรมที่ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยสร้างสังคมดีตามวิถีแห่ง
ความพอเพียง
กิจกรรม ยูเมะพลัส “สร้างสุข...เพื่อชุมชน” เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อปลูกฝังการวางแผนทางการเงินอย่างชาญฉลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรูปแบบภาพยนตร์เรื่องสั้น สื่อสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ต่างๆ
กิจกรรม ยูเมะพลัส เพื่อสาธารณะประโยชน์อื่นๆ โดยให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือสังคมไทยในรูปแบบต่างๆ

อีซี่บาย...เพื่อการกีฬาไทย

อีซี่บายตระหนักถึงความสำคัญด้านกีฬาที่มีต่อเยาวชนไทยในสังคม ดังนั้น อีซี่บายจึงให้การสนับสนุนและร่วมเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลัก เพื่อพัฒนาวงการกีฬาให้แก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสด “ยูเมะพลัส” อาทิ

การเป็นผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส โดยร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักแก่สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส ภายใต้แบรนด์ “ยูเมะพลัส” มากว่า 7 ปี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักสุขภาพและใส่ใจกีฬา รวมถึงพัฒนาศักยภาพวงการกีฬาไทยให้ทัดเทียมสากล
การเป็นผู้สนับสนุนสโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกล๊าส โดยร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักแก่สโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกล๊าส ภายใต้แบรนด์ “ยูเมะพลัส” มากว่า 3 ปี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักสุขภาพและใส่ใจกีฬา รวมถึงพัฒนาศักยภาพวงการกีฬาไทยให้ทัดเทียมสากล
ยูเมะพลัสภายใต้ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในสปอนเซอร์หลักของ Team Thailand “หนึ่งไทยเล่น ล้านไทยเชียร์” มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อจุดประกายในการสร้างวัฒนธรรมการเชียร์และร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยทุกสนามการแข่งขัน ตลอดจนเป็นแรงผลักดันในการรวมหัวใจของคนไทยทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางด้านการกีฬา (Sport Cultural) ในประเทศไทยให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน
การเป็นผู้สนับสนุน “Bangkok Midnight Marathon 2017” และ “Phukethon 2017” อีซี่บาย มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ผ่านกิจกรรมการวิ่งและท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งส่งเสริมการมีสัมพันธภาพภายในครอบครัว สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
หน้าแรก การกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ ข่าวและกิจกรรม
ข้อมูลองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม
เกี่ยวกับบริษัท จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ อีซีบาย...เพื่อการศึกษา
ประวัติบริษัท นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การประชุมผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อผู้ประสบภัย
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เอกสารเผยแพร่ อีซีบาย...เพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อสังคมไทย
โครงสร้างองค์กร นโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ อีซีบาย...เพื่อการกีฬาไทย
คณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมงานกับเรา
บริการของเรา การบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ติดต่อเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัว