บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ข้อมูลหุ้นกู้

EB214A : #1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน 2564

EB214A : #1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน 2564

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,000,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

27 เมษายน 2561

วันครบกำหนดไถ่ถอน

27 เมษายน 2564

อายุหุ้นกู้

3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

1.99% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 27 เมษายน และ 27 ตุลาคม

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

EB21NA : #3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน 2564

EB21NA : #3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน 2564

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,000,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

24 พฤศจิกายน 2560

วันครบกำหนดไถ่ถอน

24 พฤศจิกายน 2564

อายุหุ้นกู้

4 ปี

อัตราดอกเบี้ย

2.22% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 24 พฤษภาคม และ 24 พฤศจิกายน

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

EB246A : # 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน 2567

EB246A : # 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน 2567

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,000,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

7 มิถุนายน 2560

วันครบกำหนดไถ่ถอน

7 มิถุนายน 2567

อายุหุ้นกู้

7 ปี

อัตราดอกเบี้ย

3.37% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 07 มิถุนายน และ 07 ธันวาคม

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

EB223A : # 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน 2565

EB223A : # 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน 2565

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,500,000,000 บาท

จำนวน

1,500,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

30 มีนาคม 2560

วันครบกำหนดไถ่ถอน

30 มีนาคม 2565

อายุหุ้นกู้

5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

3.02% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 30 มีนาคม และ 30 กันยายน

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

EB239A : # 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน 2566

EB239A : # 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน 2566

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,000,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

15 กันยายน 2559

วันครบกำหนดไถ่ถอน

15 กันยายน 2566

อายุหุ้นกู้

7 ปี

อัตราดอกเบี้ย

2.99% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 15 มีนาคม และ 15 กันยายน

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

EB199B : # 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน 2562

EB199B : # 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน 2562

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,000,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

15 กันยายน 2559

วันครบกำหนดไถ่ถอน

15 กันยายน 2562

อายุหุ้นกู้

3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

2.14% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 15 มีนาคม และ 15 กันยายน

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

EB212A : # 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน 2564

EB212A : # 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน 2564

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

2,000,000,000 บาท

จำนวน

2,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

25 กุมภาพันธ์ 2559

วันครบกำหนดไถ่ถอน

25 กุมภาพันธ์ 2564

อายุหุ้นกู้

5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

2.56% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 25 กุมภาพันธ์ และ 25 สิงหาคม

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 

EB192A : # 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน 2562

EB192A : # 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน 2562

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

2,000,000,000 บาท

จำนวน

2,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

25 กุมภาพันธ์ 2559

วันครบกำหนดไถ่ถอน

25 กุมภาพันธ์ 2562

อายุหุ้นกู้

3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

2.07% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 25 กุมภาพันธ์ และ 25 สิงหาคม

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 

EB209A : # 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน 2563

EB209A : # 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน 2563

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

500,000,000 บาท

จำนวน

500,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

30 กันยายน 2558

วันครบกำหนดไถ่ถอน

30 กันยายน 2563

อายุหุ้นกู้

5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

3.08% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 30 มีนาคม และ 30 กันยายน

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

EB189A : # 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน 2561

EB189A : # 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน 2561

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2561

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,500,000,000บาท

จำนวน

1,500,000หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

30 กันยายน 2558

วันครบกำหนดไถ่ถอน

30 กันยายน 2561

อายุหุ้นกู้

3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

2.45% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 30 มีนาคม และ 30 กันยายน

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

EB203A : # 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2563

EB203A : # 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2563

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

500,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 บาท

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

12 มีนาคม 2558

วันครบกำหนดไถ่ถอน

12 มีนาคม 2563

อายุหุ้นกู้

5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

4.10% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 12 มีนาคม และ 12 กันยายน

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 

EB183A : # 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2561

EB183A : # 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2561

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2561

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,500,000,000 บาท

จำนวน

1,500,000 บาท

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

12 มีนาคม 2558

วันครบกำหนดไถ่ถอน

12 มีนาคม 2561

อายุหุ้นกู้

3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

3.57% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 12 มีนาคม และ 12 กันยายน

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 

EB16DA : # 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2559

EB16DA : # 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2559

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2559

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,000,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

4 ธันวาคม 2556

วันครบกำหนดไถ่ถอน

2 ธันวาคม 2559

อายุหุ้นกู้

2 ปี 11 เดือน 28 วัน

อัตราดอกเบี้ย

4.80% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทุกวันที่ 4 มีนาคม 4 มิถุนายน 4 กันยายน
และ
4 ธันวาคม

หลักประกันหุ้นกู้

  -

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

JP90B0034BG7 : ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2563

JP90B0034BG7 : ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2563

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ค้ำประกันโดย ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ และเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น

มูลค่ารวม

35,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

จำนวน

35 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

24 กุมภาพันธ์ 2558

วันครบกำหนดไถ่ถอน

24 กุมภาพันธ์ 2563

อายุหุ้นกู้

5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

6-month ICE LIBOR

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 24 สิงหาคม

หลักประกันหุ้นกู้

ค้ำประกันโดยธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

-

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ

 

 

JP90B0031UG3 : ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2562

JP90B0031UG3 : ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2562

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ค้ำประกันโดย ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ และเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น

มูลค่ารวม

30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

จำนวน

30 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

26 กันยายน 2557

วันครบกำหนดไถ่ถอน

26 กันยายน 2562

อายุหุ้นกู้

5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

6-month ICE LIBOR

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 26 มีนาคม และ 26 กันยายน

หลักประกันหุ้นกู้

ค้ำประกันโดยธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

-

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ

 

 

ข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้


ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และ/หรือหุ้นกู้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจในปัจจุบัน ผลการดำเนินงานในอดีตของบริษัทฯ ข้อมูลคาดคะเน และแผนงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาการลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขาย

การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์และควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน


รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้


สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
วันที่รายงาน
อันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้
(มีค้ำประกัน)
อันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้
(ไม่มีค้ำประกัน)
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์(ประเทศไทย) จำกัด
9 พฤษภาคม 2560
-
AA+
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์(ประเทศไทย) จำกัด
29 กันยายน 2559
-
AA+
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์(ประเทศไทย) จำกัด
15 พฤษภาคม 2558
AAA
AA
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
29 ธันวาคม 2557
A
A-
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
17 ตุลาคม 2557
BBB+
BBB+
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
25 ตุลาคม 2556
BBB+
BBB+
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
29 สิงหาคม 2556
BBB+
BBB+
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
21 กุมภาพันธ์ 2556
BBB+
BBB+
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
7 พฤศจิกายน 2555
BBB+
BBB+
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
20 มิถุนายน 2555
BBB+
BBB
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
15 มีนาคม 2555
BBB+
BBB
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
หน้าแรก การกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ ข่าวและกิจกรรม
ข้อมูลองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม
เกี่ยวกับบริษัท จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ อีซีบาย...เพื่อการศึกษา
ประวัติบริษัท นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การประชุมผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อผู้ประสบภัย
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เอกสารเผยแพร่ อีซีบาย...เพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อสังคมไทย
โครงสร้างองค์กร นโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ อีซีบาย...เพื่อการกีฬาไทย
คณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมงานกับเรา
บริการของเรา การบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ติดต่อเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัว