บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป


บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

คือผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคแก่ลูกค้าทั่วไป
๐ ธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan Business)
๐ ธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำระ (Installment Loan Business)

จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539

เลขที่จดทะเบียน 0107548000251

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6,000 ล้านบาท
(จำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ปิดรอบบัญชี 31 ธันวาคม

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ชั้น 5 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 66-2684-3333 โทรสาร : 66-2695-0180

โฮมเพจ : http://www.easybuy.co.th

จำนวนพนักงาน 2,863 คน (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
จำนวนสาขา 103 สาขา (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560)


โดยมีบริษัทแม่คือ บริษัท อาคอม จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
http://www.acom.co.jp/ir/english

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่


ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท เรียกชำระแล้วทั้งจำนวนแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีดังนี้รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท อาคอม จำกัด 425,999,760 71.00
2. บริษัท จีซีที แมนเนจเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 150,000,000 25.00
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 24,000,000 4.00
4. บุคคลอื่นๆ 240 0.00
รวม 600,000,000 100.00
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
หน้าแรก การกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ ข่าวและกิจกรรม
ข้อมูลองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม
เกี่ยวกับบริษัท จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ อีซีบาย...เพื่อการศึกษา
ประวัติบริษัท นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การประชุมผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อผู้ประสบภัย
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เอกสารเผยแพร่ อีซีบาย...เพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อสังคมไทย
โครงสร้างองค์กร นโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ อีซีบาย...เพื่อการกีฬาไทย
คณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมงานกับเรา
บริการของเรา การบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ติดต่อเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัว