บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

งบการเงิน

ท่านสามารถดูฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ อีซี่บาย โดยสามารถคลิกเลือกตามรายไตรมาสหรืองบประจำปี เพื่อจะช่วยให้ท่านเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ผลประกอบการของบริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิผล

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

งบประจำปี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

งบประจำปี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

งบประจำปี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

งบประจำปี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

งบประจำปี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

งบประจำปี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

งบประจำปี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

งบประจำปี

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

2556 2557 2558 2559 2560
สินทรัพย์รวม 33,013 36,077 40,885 45,540 50,511
- ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (สุทธิ) 30,913 34,220 38,911 43,363 48,135
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,199 2,448 2,833 3,030 3,292
หนี้สินรวม 25,440 26,533 29,287 30,934 32,442
- เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 24,402 25,527 28,260 29,670 30,912
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,573 9,544 11,598 14,607 18,071
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว 3,900 3,900 4,500 4,500 6,000

2556 2557 2558 2559 2560
รายได้รวม 9,480 10,141 11,031 12,357 13,531
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,704 2,806 3,100 3,363 3,673
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,757 3,210 3,705 3,718 3,930
ต้นทุนทางการเงิน 1,241 1,220 1,125 1,032 956
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 2,779 2,904 3,101 4,244 4,972
กำไรสุทธิ 2,212 2,306 2,475 3,393 3,979
กำไรสิทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 5.67 5.91 6.09 7.54 7.31
2556 2557 2558 2559 2560
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 85.2 86.5 88.6 90.9 92.2
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 23.3 22.7 22.4 27.5 29.4
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 33.5 27.0 23.4 25.9 24.4
อัตราส่วนรายได้ดอกเบื้อสุทธิ-ต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 10.8 11.2 11.6 12.4 12.5
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 7.0 6.7 6.4 7.9 8.3
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.4 2.8 2.5 2.1 1.8
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ) 6.6 6.7 6.8 6.5 6.4
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
หน้าแรก การกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ ข่าวและกิจกรรม
ข้อมูลองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม
เกี่ยวกับบริษัท จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ อีซีบาย...เพื่อการศึกษา
ประวัติบริษัท นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การประชุมผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อผู้ประสบภัย
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เอกสารเผยแพร่ อีซีบาย...เพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อสังคมไทย
โครงสร้างองค์กร นโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ อีซีบาย...เพื่อการกีฬาไทย
คณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมงานกับเรา
บริการของเรา การบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ติดต่อเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัว