บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ อีกทั้งมอบองค์ความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินเพื่อให้สามารถนำหลักการมาปรับใช้เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้

• ยูเมะพลัส “สร้างสุข...เพื่อชุมชน” เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อปลูกฝังการวางแผนทางการเงินอย่างชาญฉลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบการประกวด สตอรี่บอร์ดเพื่อผลิตหนังสั้น สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
: