บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

อีซี่บาย...เพื่อการศึกษา

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนไทย อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ อีซี่บายจึงมีทิศทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ “ยูเมะพลัส” ได้แก่

กิจกรรม ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน” เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียน การสอนซ่อมแซมสถานศึกษา อาคารเรียน มอบทุนการศึกษา และอาหารกลางวันแก่น้องๆ ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ
กิจกรรม ยูเมะพลัส “ปั้นฝัน...ปันโอกาส” เป็นกิจกรรมที่ร่วมแบ่งปันทักษะความรู้ พัฒนาเด็กไทย ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตามหัวเมืองหลักทั่วประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อต้องการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพของเยาวชนไทยผ่านทักษะในด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมสากล
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome