บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวให้แก่พนักงาน ผ่านการร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

• ยูเมะพลัส “รักเรา...รักษ์โลก” ด้วยความตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเสมอมา ผู้บริหาร และพนักงานจะร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป โดยในปีที่ผ่านมา มีการปลูกต้นโกงกาง บนพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร ณ อ่าวทุ่งโปร่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
: