บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

อีซี่บาย...เพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

เป็นกิจกรรมที่ต้องการสร้างและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่ลูกค้าและพนักงาน ในการร่วมมือกันดูแลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป อาทิ

กิจกรรม ยูเมะพลัส “รักษ์เรา...รักษ์โลก” เป็นกิจกรรมที่ต้องการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงเป็นการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากร สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome