บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

อีซี่บาย...เพื่อสังคมไทย

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่อีซี่บายต้องการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ภายใต้แบรนด์ “ยูเมะพลัส” อาทิ กิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม Santa Kid ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส กิจกรรมยูเมะพลัสสานฝันน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสแก่มูลนิธิต่างๆ ในประเทศไทย กิจกรรมยูเมะพลัสบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และกิจกรรมยูเมะพลัสเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย อาทิ

กิจกรรม ยูเมะพลัส “ส่งต่อ...ความห่วงใย” เป็นกิจกรรมเพื่อรณรงณ์ส่งเสริมและกระตุ้นให้คนในสังคมรู้จักแบ่งปัน และให้โอกาสแก่ผู้บาดเจ็บ พิการ
ทุลพลภาพ ผ่านการบริจาคเพื่อสมทบช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ ของสภากาชาดไทย ให้ท่านเหล่านี้มีรอยยิ้มและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กิจกรรม ยูเมะพลัส “เกษตรผสมผสาน...เพื่อความยั่งยืนสู่ชนบท” เป็นกิจกรรมที่ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยสร้างสังคมดีตามวิถีแห่ง
ความพอเพียง
กิจกรรม ยูเมะพลัส “สร้างสุข...เพื่อชุมชน” เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อปลูกฝังการวางแผนทางการเงินอย่างชาญฉลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรูปแบบภาพยนตร์เรื่องสั้น สื่อสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ต่างๆ
กิจกรรม ยูเมะพลัส เพื่อสาธารณะประโยชน์อื่นๆ โดยให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือสังคมไทยในรูปแบบต่างๆ
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome