บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
Search | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Accounting : General Accounting Manager

ตำแหน่ง

General Accounting Manager

วันที่

03/05/2019

ความรับผิดชอบ

1. Check accounting records, adjust transactions, asset account, and supporting document for accounting record, tax submission, monthly closing, financial statement to be line with generally accepted accounting standard and tax law.
2. Check work operation, educate, give advice to subordinates.
3. Check budget along with analyze expense and provide report to superior.
4. Supervise and coordinate with internal, external auditor, and J-Sox.
5. Work as special assigned by superior.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree / in Accounting.
2. Age 25-35 years old.
3. Experience 3-5 years’ experience in accounting and taxation.
4. Have knowledge of taxation and accounting.
5. Able to work as team and get along well with colleagues.

Accounting : Internal Control Leader

ตำแหน่ง

Internal Control Leader

วันที่

24/07/2019

ความรับผิดชอบ

1. Responsible for reviewing and providing guidance of Accounting dept. and Finance dept. procedure in compliance with applicable laws,corporate
regulations (Compliance), corporate policies, along with accounting standards and tax law.
2. Check accuracy of accounting records according to accounting system, financial report data, monthly report, budget report, and other reports of Accounting dept.
3. Provide data and report related with Accounting dept.along with coordinate with Audit.

คุณสมบัติ

1. Bachelor's degree in Accounting.
2. GPA 2.50 up.
3. Age 24-30 years old.
4. At least 3-5 years of experiences in accounting and taxation.
5. Have knowledge of taxation and accounting,Have prudence.
6. Able to work as team and get along well with colleagues.
7. Good coaching skill.
** Working place at Sathorn square. (BTS Chong Nonsi)

Accounting : Japanese Coordinator

ตำแหน่ง

Japanese Coordinator

วันที่

20/08/2019

ความรับผิดชอบ

1. Communicate (Interpret and translate) correctly with the management and staff or other person as the assignment.
2. Coordinate with concerned department to accomplish the Management assignment and in charge at Sathron Square [Accounting & Finance]
3. Support has been assigned by the management to ensure a work of the division/department is a smoothly, efficiency and effectiveness.
4. Translate document from Japanese to Thais or English and vice versa.

คุณสมบัติ

1. Age 26-30 Years old.
2. Female / Male at Sathorn Square Office Tower(BTS Chong Nonsi)
3. Japanese language: JLPT N1
4. English language (TOEIC reference)
5. Thai-Japanese Culture.
6. Experiences from 3 years on Translator JPN-Thai.
7. Coordinate with concern went visit outside.
8. Thai nationality only.
** Working place at Sathorn square. (BTS Chong Nonsi)

Administration : Equipment Maintenance Officer

ตำแหน่ง

Equipment Maintenance Officer

วันที่

26/06/2019

ความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการซ่อมบำรุงสาขาทั่วประเทศตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน
2. ปฏิบัติงานติดต่อประสานงานและซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์สาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและบริษัท
3. ควบคุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ปฏิบัติงานตามการมอบหมายของหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสาขางานก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านทางด้านงานซ่อมบำรุง
4. มีทักษะและความรู้ทางด้านการซ่อมบำรุง เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบแอร์ อุปกรณ์สำนักงานและการจัดการอาคารสถานที่
5. มีทักษะและความสามารถในการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ชำรุด
6. มีทักษะในการทำงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทร สแควร์

Administration : Equipment Maintenance Supervisor

ตำแหน่ง

Equipment Maintenance Supervisor

วันที่

14/08/2019

ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบและพัฒนางานซ่อมบำรุงตามแผนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน
2. ควบคุมประเมินประเมินงบประมาณ การซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
3. ควบคุมให้เกิดการประสานงานที่ดีกับส่วนงานการจัดการทรัพย์สินต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายบริษัท

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา :ไฟฟ้า ,อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี เพศ :ชาย
3. ประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไป ทางด้านบริหารงานสำนักงาน, ทางด้านงานซ่อมบำรุง, ทางด้านจัดซื้อ จัดจ้าง
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

Administration : Receptionist

ตำแหน่ง

Receptionist

วันที่

22/05/2019

ความรับผิดชอบ

1.ให้การต้อนรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อผู้บริหาร หรือหน่วยงานในบริษัทฯ รวมถึงการรับโทรศัพท์จากบุคคล/หน่วยงานภายนอกเพื่อประสานงานโอนสาย/รับเรื่อง เพื่อส่งต่อให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเตรียม/จ่ายคูปองจอดรถ ประทับตราบัตรจอดรถของอาคารที่ประจำการ และเก็บบันทึกทำสรุป
3. ดูแลการจองใช้ห้องประชุม ประสานงานส่วนงานซ่อมบำรุงด้านการติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องประชุม รวมทั้งการเบิกยืม/คืนอุปกรณ์

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจหรือมนุษยศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ 23-28 ปี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านงานธุรการทั่วไป
4. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการพูดดี
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Excel, Word, Power Point
6. บุคลิกภาพดี,รักงานบริการ
7. มีทักษะในการสื่อสารดี ,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
***สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทร สแควร์ (ฺBTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Sales Planning 2 Officer

ตำแหน่ง

Sales Planning 2 Officer

วันที่

24/07/2019

ความรับผิดชอบ

1. บริหารจัดการแคมเปญ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการหาลูกค้าใหม่ ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูลสินเชื่อจากคู่แข่ง ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และรักษาฐานลูกค้า
3. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการรักษาจำนวนลูกค้าและยอดหนี้คงค้างตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
2. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3. อายุ : 22 – 30 ปี่
4. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (เฉลี่ย 1-2 ครั้ง/เดือน)
5. ประสบการณ์ทางด้าน การตลาด การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง 0-2 ปี
6. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวางแผนการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล
7. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี
8. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษทางด้านการอ่านและการเขียน
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Operation Planning Officer

ตำแหน่ง

Operation Planning Officer

วันที่

03/07/2019

ความรับผิดชอบ

1. พัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน, คู่ค้าทางธุรกิจ ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการพัฒนาระบบงาน ให้สามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ
2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนางาน และโครงการ รายงานผล, ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ของแต่ละโครงการเพื่อดำเนินการภายในกรอบเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์การดำเนินธุรกิจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมถึงการประเมินผลของโครงการ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และการปรับปรุงการดำเนินงานภายในของบริษัท

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา: สาขาวิชาการจัดการ, การเงินการธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 24-30 ปี
3. ประสบการณ์ 1-3 ปี ทางด้านธุรกิจสินเชื่อ สินเชื่อหมุนเวียน, การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ, การทำ Project, งานพัฒนาสินเชื่อ พัฒนาธุรกิจ
4. มีความรู้เกี่ยวกับการทำโปรเจค ระบบการทำงาน พัฒนาขั้นตอนการทำงาน
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
** สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทรสแควร์

Business Planning : Installment Loan Officer

ตำแหน่ง

Installment Loan Officer

วันที่

06/02/2019

ความรับผิดชอบ

1. ดูแลยอดขายของธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำระโดยการวางแผนกิจกรรมต่างๆและสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่จากร้านค้าสมาชิกที่ดูแล ตลอดจนการขยายช่องทางกับทางพันธมิตรใหม่ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับทีมงานและหัวหน้า เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข้ และพัฒนาสินเชื่อผ่อนชำระให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจทั้งปัจจุบัน/ใหม่ รวมถึงเข้าเยี่ยมร้านค้าในความดูแล เพื่อเพิ่มช่อง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-28 ปี
3. ประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหาในเบื้องต้น
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี
**หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ การเงิน การธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Business Operation Support Team

ตำแหน่ง

Business Operation Support Team

วันที่

24/07/2019

ความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. ควบคุมขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้างภายในฝ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
3. บริหารต้นทุน-การใช้งบประมาณทั้งในสื่อโฆษณา/ของกำนัลและค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
4. ติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอกเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการเจรจาต่อรองเพื่อบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดทำรายงานทางงบประมาณ/ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3. อายุ 22-30 ปี
4. ประสบการณ์ 1-2 ปี ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างและธุรการ
5. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหาในเบื้องต้น
6. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี
** สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Compliance Office : Compliance Counsel 2 Manager

ตำแหน่ง

Compliance Counsel 2 Manager

วันที่

05/08/2019

ความรับผิดชอบ

Manage and control team to conduct compliance operation under governing requirements of SET/SEC and NACC. Develop sufficient the Company's
internal control systems of Anti-Corruption Program to suit with CAC requirement. Ensure that compliance opinion of the team effectively. Review and control subordinate's performances.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree major : Law or above.
2. Age : 25-30 Years old.
3. Experience : Consulting about business law, Market Conduct,Anti-corruption project.
4. Good knowledge of Compliance, industry laws and financial.
5. Good command of written English.
** Working place at Sathorn square. (BTS Chong Nonsi)

Compliance Office : Assistant Compliance Counsel 2 Manager

ตำแหน่ง

Assistant Compliance Counsel 2 Manager

วันที่

05/08/2019

ความรับผิดชอบ

1. Provide advisory/opinion on Compliance to the Company's Internal Rules and Regulations and other business operation requirements to ensure that the Company's internal control systems are complied with industry laws and Code of Business Conduct.
2. Coordinate with business unit to check customer's transaction according to NACC requirement and report to NACC within defined timeline.

คุณสมบัติ

1. Bachelor's degree of Law
2. Age 22-30 years old.
3. At least 3 years of experience in the field of Compliance, Laws, Internal Audit or Internal Control.
4. Good knowledge of Compliance, industry laws and financial business operations.
5. Proficient in operation Microsoft Office and Internet.
6. Good command of written English.
** Working place at Sathorn square. (BTS Chong Nonsi)

Compliance Office : Assistant Compliance Counsel 1 Manager

ตำแหน่ง

Assistant Compliance Counsel 1 Manager

วันที่

05/08/2019

ความรับผิดชอบ

1. Provide advisory/opinion to the Company's Internal Rules and Regulations and other business operation requirements to ensure that the Company's internal control systems are complied with industry laws and Code of Business Conduct.
2. Ensure regular following up changed in industry laws that will be impact to the company's business operation are complied with defined laws, industry standards and guidelines.

คุณสมบัติ

1. Bachelor's degree of Law
2. Age 22-30 years old.
3. At least 3 years of experience in the field of Compliance, Laws, Internal Audit or Internal Control.
4. Good knowledge of Compliance, industry laws and financial business operations.
5. Proficient in operation Microsoft Office and Internet.
6. Good command of written English.
** Working place at Sathorn square. (BTS Chong Nonsi)

Compliance Office : Compliance Monitoring Officer

ตำแหน่ง

Compliance Monitoring Officer

วันที่

08/08/2019

ความรับผิดชอบ

1. Monitor business units to ensure that they understand and comply with rules and regulations governing the company.
2. Observe and visit business units to improve non-compliance monitoring system.
3. Support business industry regulator/agency on their requirement, audit and non-compliance issues.
** Working place Sathorn Square (BTS Chong Nonsi)

คุณสมบัติ

1. Bachelor's Degree in Business Administration or related field.
2. Age not over 25 years old.
3. Minimum 0-2 years of experience in the field of Compliance, legal functions, Internal Audit or Internal Control.
4. Have basic knowledge on generic laws.
5. Proficient in operation Microsoft Office and Internet.
6. Good command of written English.
7. Thai nationality only.

Consumer Loan 1 : Consumer Loan - Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan - Sales Team Officer

วันที่

09/08/2019

ความรับผิดชอบ

เขตพื้นที่ : สีลม, ศรีราชา, อุดรธานี, พะเยา, เชียงใหม่
ลักษณะงาน
1. ทำกิจกรรม Direct sale เป็นทีม ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาด, ห้างสรรพสินค้า (เดือนละ 7 - 10 วัน)
2. ทำกิจกรรมการขายประจำบูทตามสถานที่ต่าง ๆ (หมุนเวียนตามตารางงาน)
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีมของบูทระยะสั้นโซนตลาด/หน้าบริษัทลูกค้า
***หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

09/08/2019

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : พะเยา, หนองคาย, ปราจีนบุรี, อมตะซิตี้, ฉะเชิงเทรา, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขายโดยการหาลูกค้านอกพื้นที่เป็นทีม เช่น การทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8 - 10 วัน)
2. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ เช่น รับเอกสาร เพิ่มวงเงิน นำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีม เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่ (เดือนละ 2 - 3 วัน)
****หากขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สาขาที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน

Consumer Loan 2 : Consumer Loan - Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan - Sales Team Officer

วันที่

23/07/2019

ความรับผิดชอบ

เขตพื้นที่ : ซีคอนสแควร์, แจ้งวัฒนะ
ลักษณะงาน
1. ทำกิจกรรม Direct sale เป็นทีม ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาด, ห้างสรรพสินค้า (เดือนละ 7 - 10 วัน)
2. ทำกิจกรรมการขายประจำบูทตามสถานที่ต่าง ๆ (หมุนเวียนตามตารางงาน)
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีมของบูทระยะสั้นโซนตลาด/หน้าบริษัทลูกค้า
***สามารถขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

23/07/2019

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : โรบินสันราชบุรี, กาญจนบุรี, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขายโดยการหาลูกค้านอกพื้นที่เป็นทีม เช่น การทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8-10 วัน)
2. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์เช่น รับเอกสาร เพิ่มวงเงิน นำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีม เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่ บริเวณใกล้เคียง (เดือนละ 2 - 3 วัน)
***สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน

Consumer Loan 2 : Telesales Officer

ตำแหน่ง

Telesales Officer

วันที่

08/08/2019

ความรับผิดชอบ

1. โทรติดต่อลูกค้าที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อนัดหมายการรับเอกสาร
2. โทรออกติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายกิจกรรม (Campaign) ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย
3. โทรออกเพื่อแนะนำให้ลูกค้าใหม่ ทำการเปิดบัตร
4. โทรออกติดต่อลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า
5. โทรสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30)
2. อายุไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์
3. มีประสบการณ์อย่าน้อย 0-1 ปี
4. เน้นน้ำเสียง และทักษะการพูด
5. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 14 ถนนรามคำแหง

Credit Management : Call Center Officer (New Staff)

ตำแหน่ง

Call Center Officer (New Staff)

วันที่

08/08/2019

ความรับผิดชอบ

- ติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งค่างวด และวันครบกำหนดชำระ และให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการชำระเงินให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
- วันเวลาทำงาน คือ 9.00 - 18.00 น. และมีค่าทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ 18.20 - 20.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
2. อายุ 20 - 30 ปี สัญชาติไทย
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด)
4. สามารถทำงานในภาวะที่มีความกดดันได้กรณีที่มีการเจรจาต่อรอง
5. สามารถทำงานวันเสาร์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ (บริษัทฯ มีสวัสดิการค่าทำงานในวันหยุด)

Customer Service : Inbound-Officer

ตำแหน่ง

Inbound-Officer

วันที่

08/08/2019

ความรับผิดชอบ

1. แนะนำวิธีการสมัครสินเชื่อ และตรวจสอบผลการสมัครสินเชื่อ
2. แจ้งยอดที่ต้องชำระ, ยอดปิดบัญชี และชี้แจงรายละเอียดในสัญญา
3. แนะนำการดำเนินการกรณีบัตรหาย, ชำรุด, รหัสผิด
4. ชี้แจงการคำนวณค่าใช้จ่าย
5. แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
6. การนำเสนอ Promotion หรือ Campaign ต่าง ๆ ให้กับลูกค้า
7. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยน
** วันทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์
** เวลาทำงานมี 4 กะ คือ
8.00 – 17.00 หรือ 9.00 – 18.00 หรือ 10.00 – 19.00 หรือ12.00 – 21.00
หมุนเวียนสัปดาห์ละ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
2. นักศึกษาจบใหม่เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30
3. อายุ 22 - 28 ปีบริบูรณ์
4. มีทักษะในการสื่อสารดี น้ำเสียงไพเราะชัดเจน และรักงานบริการ
5. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (บริษัทฯ มีค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด)
**สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่

Customer Service : Outbound-Officer

ตำแหน่ง

Outbound-Officer

วันที่

06/06/2019

ความรับผิดชอบ

1. โทรออก(Telesales) ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายกิจกรรม(Campaign)ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. Support การรับสายกรณีเร่งด่วนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. โทรออกติดต่อลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าแต่ละราย
** วันทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์
** เวลาทำงานมี 3 กะ คือ
8.00 – 17.00 หรือ 9.00 – 18.00 หรือ 12.00 – 21.00
หมุนเวียนวันหยุด เพื่อทำงานวันเสาร์/วันอาทิตย์ 2 – 3 เสาร์ ต่อเดือน

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
2. นักศึกษาจบใหม่เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30
3. อายุ 22 - 28 ปีบริบูรณ์
4. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
5. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (บริษัทฯ มีค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด)

**สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่

Internal Audit : IT Auditor

ตำแหน่ง

IT Auditor

วันที่

09/08/2019

ความรับผิดชอบ

1. To perform HQ auditing as approved individual HQ audit engagement/ audit schedule plan by execute and establish audit documents as audit procedure specified to comply with standard of professional practice and related code of ethics.
2. To summarized audit result and analyzed for risk and internal control of the assigned project in order to improve efficiency in operations and effective internal control. To provide and confirm audit finding and information to all concern persons of auditee.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree : Accounting, Finance, Business Management or related field GPA 2.50 up
2. Age 24-28 Years old.
3. Minimum experience in related audit field or business knowledge 2-3 years.
4. Risk management, Control, IA standards and the best practice, laws and other regulations necessary knowledge.
5. Communication skill, leadership skill, and computer literate (Microsoft office).
6. Good English Skill.

** Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

IT Application Service : Web Developer

ตำแหน่ง

Web Developer

วันที่

03/01/2019

ความรับผิดชอบ

1. Analyst existing systems, Internal and External applications and functions to ensure strategic ICT objectives are met.
2. Provide accurate advice about technical issues and solutions to assist with specifying business requirements for new or existing solutions.
3. Assume technical responsibility for all stages of the software development process to ensure compliance with application development standards.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS
2. Age 25 – 35 years.
3. Year of Experience 3 - 5 Years in IT Development.
4. Must have experience in Project management.
5. Knowledge in .NET enterprise applications, preferably using C#.
6. Knowledge in SQL Server and relational database design.
7. Thai nationality only.
** Working place at Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Application Service : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

07/02/2019

ความรับผิดชอบ

สนับสนุนการเขียนโปรแกรม ทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์ พร้อมกับการออกแบบทางเทคนิค <<มีทักษะการเขียนโปรแกรม ภาษา C, C#, JAVA, .NET >>

*** สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร)

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจงานบริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
4. ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง
6. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

IT Innovation and Planning : Enterprise Innovation & Architect Manager

ตำแหน่ง

Enterprise Innovation & Architect Manager

วันที่

03/12/2018

ความรับผิดชอบ

1. Translate business practices and processes into architectures to enable delivery of appropriate solutions.
2. Undertake research, horizon scanning and analysis to identify future ICT trends, and assess applicability to support business objectives.
3. Manage and Control ICT projects on time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 30-40 years.
3. Understanding of computer systems, applications and operating systems.
4. Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
5. Good command in English.
6. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Service : Cloud Administrator

ตำแหน่ง

Cloud Administrator

วันที่

03/04/2019

ความรับผิดชอบ

1. Provides support of the cloud infrastructure.
2. Deploys and configures cloud infrastructure components.
3. Optimizes and balances cloud infrastructure capacity.
4. Works with the IT Security team to make sure that the cloud infrastructure aligns with IT security and compliance policies.
5. Deploys and maintains cloud automation and standard operating procedures.
6. Monitor the cloud infrastructure, system availability, performance and response time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration.
4. Experience 0-1 Years in Project management.
5. AS400 (OSi5 or later) management and administration skill.
6. Network configuration and administration skill (LAN/WAN).
7. Database configuration and administration skill.
8. Thai nationality only.

Operation Center : Card Approve Officer

ตำแหน่ง

Card Approve Officer

วันที่

20/08/2019

ความรับผิดชอบ

ประจำศูนย์ : กรุงเทพฯ
1. รับผิดชอบการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ
2. ตรวจสอบเอกสารใบคำร้องขอต่าง ๆ เช่น ขอเพิ่มวงเงิน, ขอออกบัตรใหม่, ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของลูกค้าเบื้องต้นเพื่อส่งเรื่องให้กับผู้มีอำนาจในการอนุมัติ
3. ประสานงานกับทางผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าก่อนนำเสนอเพื่อร้องขอการอนุมัติ
** วันทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์
** เวลาทำงานมี 3 กะ คือ
8.00 – 17.00 หรือ 9.00 – 18.00 ห

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
3. มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงานมีความละเอียดรอบคอบ
4. สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
**มีประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน
สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพฯ : อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์

Operation Center : Key data Officer

ตำแหน่ง

Key data Officer

วันที่

01/10/2018

ความรับผิดชอบ

1. บันทึกข้อมูลของลูกค้าในระบบให้สมบูรณ์ (Key Full Application )
2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (Change data )
3. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่พบในการทำงาน เพื่อนำเสนอ ต่อหัวหน้าทีมบันทึกและจัดการข้อมูลเอกสารสินเชื่อ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไปไม่จำกัดสาขาวิชา (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00)
2. อายุ 21 - 30 ปี สัญชาติไทย
3. มีทักษะในการพิมพ์ดีดเป็นอย่างดี (ความเร็วในการพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 25 คำต่อนาที)
4. ขยัน อดทน และมีความละเอียดรอบครอบ
5. มีการทำงานเป็นทีมที่ดี
การว่าจ้าง : พนักงานประจำ เงินเดือน 12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร ทางออก 3)

Personnel Management : ER Officer

ตำแหน่ง

ER Officer

วันที่

20/08/2019

ความรับผิดชอบ

สร้างสรรค์กิจกรรม และ สนับสนุนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและพนักงาน ในรูปแบบต่างๆ ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และกำหนดให้สำเร็จลุล่วงในเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีและมีความสุขในการทำงานในองค์กร และการอยู่ร่วมกัน
พร้อมทั้งนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารให้สมาชิกในองค์กรได้รับเนื้อหารตามวัตถุประสงค์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรม และสื่อรูปแบบต่างๆ ในหลายๆ ช่องทาง

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ , สื่อสารมวลชน, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมสัมพันธ์
2. อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างสรรค์ เกมส์ กิจกรรม การพูด การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอ
4. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office Adobe Illustrator, Adobe Photo Shop เป็นต้น
5. มีความสามารถในการถ่ายภาพ การพูดในที่สาธารณะ และการสร้างสรรค์ความบันเทิง ( Entertainer )

Personnel Management : Process Control Officer

ตำแหน่ง

Process Control Officer

วันที่

20/08/2019

ความรับผิดชอบ

ควบคุมขั้นตอนและเอกสาร,สนับสนุนงานด้าน Compliance และ Corporate Control
Update ข้อมูลวางแผนและประสานงานที่เกี่ยวข้องข้องด้านกฎหมายแรงงาน

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี :บริหารทรัพยากรมนุษย์ ,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 22 - 30 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านกฎหมายแรงงาน และบริหารทรัพยากรมนุษย์
4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและสามารถจัดทำเอกสารภาษาอังกฤษได้ดี
***สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487
E-mail: jobs@easybuy.co.th

1. MRT สุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร)
2. รถประจำทาง สาย 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517,
528, 529, ปอ.73, 73ก.

Web Browser Recommended: Internet Explorer version 10 or later, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome