บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
Search | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Accounting : General Accounting Supervisor

ตำแหน่ง

General Accounting Supervisor

วันที่

13/04/2020

ความรับผิดชอบ

1. Check accounting records, adjust transactions, asset account, and supporting document for accounting record, tax submission, monthly closing, financial statement to be line with generally accepted accounting standard and tax law.
2. Check work operation, educate, give advice to subordinates.
3. Check budget along with analyze expense and provide report to superior.
4. Supervise and coordinate with internal, external auditor, and J-Sox.
5. Work as special assigned by superior.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree / in Accounting.
2. Age 25-35 years old.
3. Experience 3-5 years’ experience in accounting and taxation.
4. Have knowledge of taxation and accounting.
5. Able to work as team and get along well with colleagues.

Business Planning : Sales Planning 1 Officer

ตำแหน่ง

Sales Planning 1 Officer

วันที่

25/06/2020

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแคมเปญ วางแผนการขาย ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. ดูแลเป้าหมายยอดหนี้คงค้าง (Outstanding Balance)
3. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูลสินเชื่อจากคู่แข่ง ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และรักษาฐานลูกค้า
4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการรักษาจำนวนลูกค้าและยอดหนี้คงค้างตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22 – 30 ปี่
3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวางแผนการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Word Excel
5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษทางด้านการเขียน
6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
**หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
***สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Installment Loan Officer

ตำแหน่ง

Installment Loan Officer

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

1. ดูแลยอดขายของธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำระโดยการวางแผนกิจกรรมต่างๆและสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่จากร้านค้าสมาชิกที่ดูแล ตลอดจนการขยายช่องทางกับทางพันธมิตรใหม่ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับทีมงานและหัวหน้า เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข้ และพัฒนาสินเชื่อผ่อนชำระให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจทั้งปัจจุบัน/ใหม่ รวมถึงเข้าเยี่ยมร้านค้าในความดูแล

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-28 ปี
3. ประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหาในเบื้องต้น
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี
**หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ การเงิน การธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Online Marketing Officer

ตำแหน่ง

Online Marketing Officer

วันที่

25/06/2020

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนงานการตลาดออนไลน์
2. ดำเนินงานในการขยายฐานลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพจากช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook Ads, Google Ads.
3. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอก เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ
4. จัดทำรายงานยอดขายและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 21-30 ปี
3. มีประสบการณ์ 1- 2 ปีด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านสื่อ Social Media
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office และ Internet
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทรสแคร์ BTS ช่องนนทรี

Business Planning : Business Analysis Officer

ตำแหน่ง

Business Analysis Officer

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสำเร็จลุล่วง ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้
2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อเป้าหมายของบริษัท
3. นำเสนอรายงานทางการตลาดที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามสถานการณ์/ประเภทของโครงการต่างๆ
4. สนับสนุนงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าและผู้บริหารอย่างจริงจัง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-30 ปี
3. มีประสบการณ์ 1- 2 ปีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน การเงิน การตลาด
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการเก็บข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน การตลาด
5. มีทักษะในการใช้ Excel และโปรแกรม Quick view ได้เป็นอย่างดี
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Graphic Designer

ตำแหน่ง

Graphic Designer

วันที่

23/07/2020

ความรับผิดชอบ

1.ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ตัดต่อสื่อโฆษณาเพื่อใช้ในองค์กรและการโฆษณา
2.ควบคุมการออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถตอบสนองความต้องการและถูกต้องตามมาตรฐานขององค์กร
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้งาน
ที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือ Commercial Art หรือ Visual Communication เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2.อายุ: 23-30 ปี
3.ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในด้านการออกแบบสื่อโฆษณา
4.สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop,illustrator,Premiere Proในการออกแบบได้
5. สามารถตัดต่อ VDO ได้
6. มีความเข้าใจเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
*สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Operation Planning Officer

ตำแหน่ง

Operation Planning Officer

วันที่

25/06/2020

ความรับผิดชอบ

1. พัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน, คู่ค้าทางธุรกิจ ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการพัฒนาระบบงาน ให้สามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ
2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนางาน และโครงการ รายงานผล, ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ของแต่ละโครงการเพื่อดำเนินการภายในกรอบเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์การดำเนินธุรกิจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมถึงการประเมินผลของโครงการ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และการปรับปรุงการดำเนินงานภายในของบริษัท

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา: สาขาวิชาการจัดการ, การเงินการธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 24-30 ปี
3. ประสบการณ์ 1-3 ปี ทางด้านธุรกิจสินเชื่อ สินเชื่อหมุนเวียน, การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ, การทำ Project, งานพัฒนาสินเชื่อ พัฒนาธุรกิจ
4. มีความรู้เกี่ยวกับการทำโปรเจค ระบบการทำงาน พัฒนาขั้นตอนการทำงาน
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
** สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทรสแควร์

Compliance Office : Compliance Officer

ตำแหน่ง

Compliance Officer

วันที่

03/08/2020

ความรับผิดชอบ

Manage and control team to conduct compliance operation under governing requirements of SET/SEC and NACC. Develop sufficient the Company's internal control systems of Anti-Corruption Program to suit with CAC requirement. Ensure that compliance opinion of the team effectively. Review and control subordinate's performances.

คุณสมบัติ

1. Bachelor's degree in Law or related field.
2. Age 23-28 years old.
3. Minimum 0-3 years of experience in consulting about business law, Market Conduct,Anti-corruption project.
4. Good knowledge of Compliance, industry laws and financial.
5. Good command of written English.
6. Thai nationality only.
** Working place at Sathorn square. (BTS Chong Nonsi)

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

06/08/2020

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : เดอะมอลล์ท่าพระ, เดอะมอลล์บางแค, สระบุรี, ร้อยเอ็ด, ยโสธรบิ๊กซีฉะเชิงเทรา, บิ๊กซีสระแก้ว, อุดรธานี, อุบล, บิ๊กซีร้อยเอ็ด, ลำพูน
ลักษณะงาน
- รับผิดชอบยอดขายโดยการหาลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผ่านการทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8 - 10 วัน), แจกใบปลิวตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย (เดือนละ 2 - 3 วัน)
- ให้บริการลูกค้า ณ บูธหรือสาขาที่ประจำ เช่น ตรวจรับเอกสาร ขั้นตอนการเพิ่มวงเงิน การนำเสนอโปรโมชั่น การตอบคำถามลูกค้า
**สามารถขับรถยนต์ได้

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
2. อายุ 20 - 30 ปี
3. ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
ฐานเงินเดือน 15,000 บาท + Overtime

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

06/08/2020

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ
ลักษณะงาน
- รับผิดชอบยอดขายโดยการหาลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผ่านการทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8 - 10 วัน), แจกใบปลิวตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย (เดือนละ 2 - 3 วัน)
- ให้บริการลูกค้า ณ บูธหรือสาขาที่ประจำ เช่น ตรวจรับเอกสาร ขั้นตอนการเพิ่มวงเงิน การนำเสนอโปรโมชั่น การตอบคำถามลูกค้า
****หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันเวลาการทำงาน
ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
2. อายุ 20 - 30 ปี
3. ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
ฐานเงินเดือน 15,000 บาท + Overtime

Corporate Planning & Coordination : Corporate Strategy Officer

ตำแหน่ง

Corporate Strategy Officer

วันที่

30/07/2020

ความรับผิดชอบ

1. To assist executives to address organizations’ most complex and challenge strategic issues, enable them to achieve particular goals.
2. Aim to plan, research, develop and management capability of specific issues, and directly provide information and advice, to enable executives to make informed decisions about their future development and well-being.
3. To lead special mission from Top Executive.

คุณสมบัติ

1. University graduate in Business, Economic, Financial, Accounting or a related field or higher GAP 2.50 up.
Major : Marketing, Economic, Financial, Accounting or a related field.
2. Age : 24-28 years old
3. Excellent command in Thai and English.
4. Strong passion in Marketing, Financial Analysis.
5. Positive mindset.
6. Ability to work under pressure.
7. Excellent interpersonal skill, logical thinking.
8. Good communications (oral and written) and presentation skills.
9. Thai nation

Internal Audit : Head Quarter IT Auditor

ตำแหน่ง

Head Quarter IT Auditor

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

1. To perform HQ auditing as approved individual HQ audit engagement/ audit schedule plan by execute and establish audit documents as audit procedure specified to comply with standard of professional practice and related code of ethics.
2.To summarized audit result and analyzed for risk and internal control of the assigned project in order to improve efficiency in operations and effective internal control. To provide and confirm audit finding and information to all concern persons of auditee.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree : Accounting, Finance, Business Management or related field GPA 2.50 up
2. Age 24-28 Years old.
3. Minimum experience in related audit field or business knowledge 2-3 years.
4. Risk management, Control, IA standards and the best practice, laws and other regulations necessary knowledge. 5. Communication skill, leadership skill, and computer literate (Microsoft office).
5. Good English Skill.

** Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

Internal Audit : Head Quarter Internal Auditor

ตำแหน่ง

Head Quarter Internal Auditor

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

1. To perform HQ auditing as approved individual HQ audit engagement/ audit schedule plan by execute and establish audit documents as audit
procedure specified to comply with standard of professional practice and related code of ethics.
2.To summarized audit result and analyzed for risk and internal control of the assigned project in order to improve efficiency in operations and
effective internal control. To provide and confirm audit finding and information to all concern persons of auditee.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree or higher : Accounting, Finance, Business Management or related field GPA 2.50 up.
2. Age : 24-28 Years old.
3. Minimum experience in related audit field or business knowledge 0-3 years.
4. good English skill, communication skill, leadership skill, analytical thinking, negotiate skill, and computer literate. (Microsoft office)
** Working place Sathorn Square (BTS Chong Nonsi)

IT Application Service : Senior Web Developer

ตำแหน่ง

Senior Web Developer

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

1. Analyst existing systems, Internal and External applications and functions to ensure strategic ICT objectives are met.
2. Provide accurate advice about technical issues and solutions to assist with specifying business requirements for new or existing solutions.
3. Assume technical responsibility for all stages of the software development process to ensure compliance with application development standards.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS
2. Age 25 – 35 years.
3. Year of Experience 3 - 5 Years in IT Development.
4. Must have experience in Project management.
5. Knowledge in .NET enterprise applications, preferably using C#.
6. Knowledge in SQL Server and relational database design.
7. Thai nationality only.
** Working place at Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Innovation and Planning : Enterprise Innovation & Architect

ตำแหน่ง

Enterprise Innovation & Architect

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

1. Translate business practices and processes into architectures to enable delivery of appropriate solutions.
2. Undertake research, horizon scanning and analysis to identify future ICT trends, and assess applicability to support business objectives.
3. Manage and Control ICT projects on time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age not over 35 years old
3. Understanding of computer systems, applications and operating systems.
4. Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
5. Good command in English.
6. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Service : Cloud Administrator

ตำแหน่ง

Cloud Administrator

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

1. Provides support of the cloud infrastructure.
2. Deploys and configures cloud infrastructure components.
3. Optimizes and balances cloud infrastructure capacity.
4. Works with the IT Security team to make sure that the cloud infrastructure aligns with IT security and compliance policies.
5. Deploys and maintains cloud automation and standard operating procedures.
6. Monitor the cloud infrastructure, system availability, performance and response time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age not over 35 years old.
3. Experience 3-5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration.
4. Experience 0-1 Years in Project management.
5. AS400 (OSi5 or later) management and administration skill.
6. Network configuration and administration skill (LAN/WAN).
7. Database configuration and administration skill.
8. Thai nationality only.

IT Service : System Administrator

ตำแหน่ง

System Administrator

วันที่

03/08/2020

ความรับผิดชอบ

Monitor and Configuration changes all server and database to ensure all system always on and to improve application performance and scalability.

คุณสมบัติ

1. Education Bachelor / Master degree in computer relate GPA 2.50 up.
2. Male, Age 30-45 Years old.
3. Experience : 3-5 Year in handing dynamic network equipment and system Administrator 1 Year in Project management.
4. Knowledge : Enterprise systems and Network management.
5. Database configuration and administration skill.
6. IT Security product management and administration skill.
7. Thai nationality only.
** Working place at Muang Thai Phatra Complex. (MRT Sutthisan)

IT Service : Incident Engineer

ตำแหน่ง

Incident Engineer

วันที่

03/08/2020

ความรับผิดชอบ

Monitor and effectiveness of incident and problem management and making recommendations for improvement
Developing and maintaining the incident and problem management system

คุณสมบัติ

1. Education Bachelor / Master degree in computer Engineer ,IT,MIS relate GPA 2.50 up.
2. Male/Female, Age 25-30 Years old.
3. Experience : 3 Year in handing dynamic network and 1 Year in project management.
4. Network configuration and administration skill. (LAN/WAN)
5. IT Security product management and administration skill.
6. Thai nationality only.
** Working place at Muang Thai Phatra Complex. (MRT Sutthisan)

Personnel Management : Senior Human Resource Development Officer

ตำแหน่ง

Senior Human Resource Development Officer

วันที่

30/07/2020

ความรับผิดชอบ

1. วิเคราะห์สมรรถนะพนักงานตามตำแหน่งงาน เพื่อวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมกำหนดรูปแบบการวิเคราะห์ ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน นำผลการวิเคราะห์มากำหนดแผนกลยุทธ์
3. ดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จัดหาโปรแกรมหลักสูตรหรือการอบรมต่างๆให้พนักงาน ทั้ง Soft Skill และ Hard Skill
4. ปรับปรุงและพัฒนาการทดสอบและขั้นตอนการประเมินผล ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายของส่วนตามงบประมาณที่ได้รับ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี -ปริญญาโท การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 30 – 35 ปี
3. ประสบการณ์ตรงด้านการเป็นวิทยากรฝึกอบรมอย่างน้อย 5 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สมรรถนะ
5. มีประสบการณ์วางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6. มีความรุ้ พรบ.ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน
7. มีทักษะในการทำ Presentation/สื่อการสอน

**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทย ภัทรคอมเพล็กซ์


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487
E-mail: jobs@easybuy.co.th
Line ID : esb_recruitment

1. MRT สุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร)
2. รถประจำทาง สาย 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517,
528, 529, ปอ.73, 73ก.

Web Browser Recommended: Internet Explorer version 10 or later, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome