บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
Search | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Accounting : General Accounting Supervisor

ตำแหน่ง

General Accounting Supervisor

วันที่

05/09/2019

ความรับผิดชอบ

1. Check accounting records, adjust transactions, asset account, and supporting document for accounting record, tax submission, monthly closing, financial statement to be line with generally accepted accounting standard and tax law.
2. Check work operation, educate, give advice to subordinates.
3. Check budget along with analyze expense and provide report to superior.
4. Supervise and coordinate with internal, external auditor, and J-Sox.
5. Work as special assigned by superior.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree / in Accounting.
2. Age 25-35 years old.
3. Experience 3-5 years’ experience in accounting and taxation.
4. Have knowledge of taxation and accounting.
5. Able to work as team and get along well with colleagues.

Administration : Equipment Maintenance Officer

ตำแหน่ง

Equipment Maintenance Officer

วันที่

26/06/2019

ความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการซ่อมบำรุงสาขาทั่วประเทศตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน
2. ปฏิบัติงานติดต่อประสานงานและซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์สาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและบริษัท
3. ควบคุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ปฏิบัติงานตามการมอบหมายของหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสาขางานก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านทางด้านงานซ่อมบำรุง
4. มีทักษะและความรู้ทางด้านการซ่อมบำรุง เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบแอร์ อุปกรณ์สำนักงานและการจัดการอาคารสถานที่
5. มีทักษะและความสามารถในการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ชำรุด
6. มีทักษะในการทำงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทร สแควร์

Administration : Equipment Maintenance Supervisor

ตำแหน่ง

Equipment Maintenance Supervisor

วันที่

14/08/2019

ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบและพัฒนางานซ่อมบำรุงตามแผนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน
2. ควบคุมประเมินประเมินงบประมาณ การซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
3. ควบคุมให้เกิดการประสานงานที่ดีกับส่วนงานการจัดการทรัพย์สินต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายบริษัท

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา :ไฟฟ้า ,อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี เพศ :ชาย
3. ประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไป ทางด้านบริหารงานสำนักงาน, ทางด้านงานซ่อมบำรุง, ทางด้านจัดซื้อ จัดจ้าง
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

Business Planning : Sales Planning 1 Officer

ตำแหน่ง

Sales Planning 1 Officer

วันที่

10/10/2019

ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. คิด Campaign เพื่อรักษาและกระตุ้นเป้าหมายยอดหนี้คงค้าง และป้องกันลูกค้าปิดสัญญา หรือยกเลิกบัตร Umay+ โดยนำเสนอกิจกรรมทางการตลาดเพื่อรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าไว้
3. ค้นหาและนำเสนอข้อมูลทางการตลาดให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เช่น ข้อมูลสินเชื่อจากคู่แข่ง เพื่อสามารถการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาได้ทันกับสถานการณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าไว้
4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัยต่างๆ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22 - 30 ปี
3. มีประสบการณ์ 1 - 2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวางแผนการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
**ประจำสำนักงานใหญ่ ณ ชั้น 5 อาคารสารทรสแควร์ (ติดกับ BTS ช่องนนทรี ทางออก1)

Business Planning : Business Alliance Officer

ตำแหน่ง

Business Alliance Officer

วันที่

24/09/2019

ความรับผิดชอบ

1. ดูแลเป้าหมายลูกค้าใหม่ โดยดำเนินงานตามแผนกิจกรรม/โครงการที่กำหนดขึ้น รวมถึงการค้นหากลุ่มบริษัทเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัท
2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสินเชื่อผ่อนชำระ
3. ติดต่อ, ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งปัจจุบัน/ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
4. ออกไปดูแลการทำกิจกรรมของเจ้าหน้าที่สินเชื่อตามสถานที่ต่าง ๆ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-30 ปี
3. ประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Online Marketing Officer

ตำแหน่ง

Online Marketing Officer

วันที่

09/09/2019

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนงานการตลาดออนไลน์
2. ดำเนินงานในการขยายฐานลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพจากช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook Ads, Google Ads.
3. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอก เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ
4. จัดทำรายงานยอดขายและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 21-30 ปี
3. มีประสบการณ์ 1- 2 ปีด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านสื่อ Social Media
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office และ Internet
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทรสแคร์ BTS ช่องนนทรี

Business Planning : Business Analysis Officer

ตำแหน่ง

Business Analysis Officer

วันที่

24/09/2019

ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสำเร็จลุล่วง ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้
2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อเป้าหมายของบริษัท
3. นำเสนอรายงานทางการตลาดที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามสถานการณ์/ประเภทของโครงการต่างๆ
4. สนับสนุนงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าและผู้บริหารอย่างจริงจัง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-30 ปี
3. มีประสบการณ์ 1- 2 ปีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน การเงิน การตลาด
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการเก็บข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน การตลาด
5. มีทักษะในการใช้ Excel และโปรแกรม Quick view ได้เป็นอย่างดี
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Sales Planning 2 Officer

ตำแหน่ง

Sales Planning 2 Officer

วันที่

10/10/2019

ความรับผิดชอบ

1. วางแผนกิจกรรมการตลาดโดยมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ให้มีคุณภาพให้กับบริษัท
2. ดำเนินงานในส่วนของการเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ เช่น ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย คิดโปรโมชั่นใหม่ ๆ
3. ประสานงานกับคู้ค้าทางธุรกิจ รวมถึงการหาคู่ค้าใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการบริหารต้นทุน
4. มุ้งเน้นการสร้างเครื่องมือและระบบงานที่มีประสิทธิภาพในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ เช่น พัฒนารูปแบบการสมัครบัตร
5. พัฒนาศักยภาพในทีมเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเป้าหมายธุรกิจ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22 – 30 ปี่
3. มีประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวางแผนการตลาด, คิดโปรโมชั่นใหม่ๆ
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Installment Loan Officer

ตำแหน่ง

Installment Loan Officer

วันที่

09/09/2019

ความรับผิดชอบ

1. ดูแลยอดขายของธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำระโดยการวางแผนกิจกรรมต่างๆและสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่จากร้านค้าสมาชิกที่ดูแล ตลอดจนการขยายช่องทางกับทางพันธมิตรใหม่ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับทีมงานและหัวหน้า เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข้ และพัฒนาสินเชื่อผ่อนชำระให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจทั้งปัจจุบัน/ใหม่ รวมถึงเข้าเยี่ยมร้านค้าในความดูแล

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-28 ปี
3. ประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหาในเบื้องต้น
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี
**หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ การเงิน การธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Compliance Office : Compliance Monitoring Officer

ตำแหน่ง

Compliance Monitoring Officer

วันที่

08/08/2019

ความรับผิดชอบ

1. Monitor business units to ensure that they understand and comply with rules and regulations governing the company.
2. Observe and visit business units to improve non-compliance monitoring system.
3. Support business industry regulator/agency on their requirement, audit and non-compliance issues.
** Working place Sathorn Square (BTS Chong Nonsi)

คุณสมบัติ

1. Bachelor's Degree in Business Administration or related field.
2. Age not over 25 years old.
3. Minimum 0-2 years of experience in the field of Compliance, legal functions, Internal Audit or Internal Control.
4. Have basic knowledge on generic laws.
5. Proficient in operation Microsoft Office and Internet.
6. Good command of written English.
7. Thai nationality only.

Compliance Office : Compliance Counsel 2 Manager

ตำแหน่ง

Compliance Counsel 2 Manager

วันที่

05/08/2019

ความรับผิดชอบ

Manage and control team to conduct compliance operation under governing requirements of SET/SEC and NACC. Develop sufficient the Company's
internal control systems of Anti-Corruption Program to suit with CAC requirement. Ensure that compliance opinion of the team effectively. Review and control subordinate's performances.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree major : Law or above.
2. Age : 25-30 Years old.
3. Experience : Consulting about business law, Market Conduct,Anti-corruption project.
4. Good knowledge of Compliance, industry laws and financial.
5. Good command of written English.
** Working place at Sathorn square. (BTS Chong Nonsi)

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

10/10/2019

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : บิ๊กซีลำปาง, บิ๊กซีลำพูน, บิ๊กซีน่าน, ศรีราชา, บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขายโดยการหาลูกค้านอกพื้นที่เป็นทีม เช่น การทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8 - 10 วัน)
2. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ เช่น รับเอกสาร เพิ่มวงเงิน นำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีม เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่ (เดือนละ 2 - 3 วัน)
****หากขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สาขาที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน

Consumer Loan 1 : Consumer Loan - Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan - Sales Team Officer

วันที่

10/10/2019

ความรับผิดชอบ

เขตพื้นที่ : สีลม, อยุธยา, อุบลราชธานี, เชียงใหม่
ลักษณะงาน
1. ทำกิจกรรม Direct sale เป็นทีม ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาด, ห้างสรรพสินค้า (เดือนละ 7 - 10 วัน)
2. ทำกิจกรรมการขายประจำบูทตามสถานที่ต่าง ๆ (หมุนเวียนตามตารางงาน)
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีมของบูทระยะสั้นโซนตลาด/หน้าบริษัทลูกค้า
***หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน

Consumer Loan 2 : Consumer Loan - Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan - Sales Team Officer

วันที่

10/10/2019

ความรับผิดชอบ

เขตพื้นที่ : ซีคอน, แจ้งวัฒนะ, โคราช
ลักษณะงาน
1. ทำกิจกรรม Direct sale เป็นทีม ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาด, ห้างสรรพสินค้า (เดือนละ 7 - 10 วัน)
2. ทำกิจกรรมการขายประจำบูทตามสถานที่ต่าง ๆ (หมุนเวียนตามตารางงาน)
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีมของบูทระยะสั้นโซนตลาด/หน้าบริษัทลูกค้า
***หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

10/10/2019

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : โรบินสันราชบุรี, บิ๊กซีระนอง, บิ๊กซีมหาชัย, กาญจนบุรี
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขายโดยการหาลูกค้านอกพื้นที่เป็นทีม เช่น การทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8 - 10 วัน)
2. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ เช่น รับเอกสาร เพิ่มวงเงิน นำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีม เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่ (เดือนละ 2 - 3 วัน)
****หากขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สาขาที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใก

Consumer Loan 2 : Telesales Officer

ตำแหน่ง

Telesales Officer

วันที่

08/08/2019

ความรับผิดชอบ

1. โทรติดต่อลูกค้าที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อนัดหมายการรับเอกสาร
2. โทรออกติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายกิจกรรม (Campaign) ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย
3. โทรออกเพื่อแนะนำให้ลูกค้าใหม่ ทำการเปิดบัตร
4. โทรออกติดต่อลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า
5. โทรสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30)
2. อายุไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์
3. มีประสบการณ์อย่าน้อย 0-1 ปี
4. เน้นน้ำเสียง และทักษะการพูด
5. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 14 ถนนรามคำแหง

Corporate Planning & Coordination : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

26/09/2019

ความรับผิดชอบ

รับสมัคร 2 ตำแหน่ง
• สนับสนุนการทำงานส่วนงานส่วนงานสื่อสารองค์กร เช่น คิด/เขียน Content ข่าว กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Digital Communication)
• สนับสนุนการทำงานออกแบบกราฟิก สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายใน (Graphic Design)<<มีทักษะการใช้โปรแกรม Photoshop และ illustrator>>

** สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
2. สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน/สื่อสารองค์กร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
4. อายุ 20 ปีขึ้นไป
5. มีทักษะการใช้โปรแกรม Photoshop และ illustrator
6. สามารถฝึกงานในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
• เบี้ยเลี้ยงสำหรับการฝึกงาน
• ใบรับรองการฝึกงาน

Corporate Planning & Coordination : Sustainability Development Officer

ตำแหน่ง

Sustainability Development Officer

วันที่

09/09/2019

ความรับผิดชอบ

1. สนับสนุนงานด้านการพัฒนาและดำเนินการในประเด็นที่สำคัญต่างๆของบริษัท
2. บริหารและดำเนินการต่างๆ ของกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยในเชิงวิเคราะห์ และนำเสนอผลงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามที่ได้รับการร้องขอได้
4. บริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
5. จัดทำรายงานและงานที่รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้บังคับบัญชา
6. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, ประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 23 - 26 ปี
3. มีทักษะในการออกแบบสื่อ การใช้สี และมีความคิดสร้างสรรค์
4. มีความสามรถใช้โปรแกรม Adobe illustrator และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี
5. มีความรอบคอบ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
6. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ในระดับดี
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Corporate Planning & Coordination : Internal Control Officer

ตำแหน่ง

Internal Control Officer

วันที่

18/10/2019

ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการให้การสนับสนุนในการจัดการการติดตามและตรวจสอบการควบคุมภายในองค์กร
2. ดูแลความปลอดภัยข้อมูลของบริษัท
3. รายงานเหตุผิดปกติและการควบคุมกฎระเบียบภายในองค์กร
4. ดูแลระบบควบคุมเอกสารเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและนโยบายของบริษัท ฯ เพื่อจะสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ผู้ถือหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีและการเงินเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 28 ปี, ประสบการณ์ 0-1 ปี มีประสบการณ์
3. มีความรู้ของธุรกิจและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตาม
5. มีความสามารถในการตรวจสอบเนื้อหาของเอกสาร
6. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทรสแคร์ BTS ช่องนนทรี

Credit Management : Call Center Officer (New Staff)

ตำแหน่ง

Call Center Officer (New Staff)

วันที่

08/08/2019

ความรับผิดชอบ

- ติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งค่างวด และวันครบกำหนดชำระ และให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการชำระเงินให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
- วันเวลาทำงาน คือ 9.00 - 18.00 น. และมีค่าทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ 18.20 - 20.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
2. อายุ 20 - 30 ปี สัญชาติไทย
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด)
4. สามารถทำงานในภาวะที่มีความกดดันได้กรณีที่มีการเจรจาต่อรอง
5. สามารถทำงานวันเสาร์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ (บริษัทฯ มีสวัสดิการค่าทำงานในวันหยุด)

Internal Audit : Head Quarter IT Auditor

ตำแหน่ง

Head Quarter IT Auditor

วันที่

10/10/2019

ความรับผิดชอบ

1. To perform HQ auditing as approved individual HQ audit engagement/ audit schedule plan by execute and establish audit documents as audit procedure specified to comply with standard of professional practice and related code of ethics.
2.To summarized audit result and analyzed for risk and internal control of the assigned project in order to improve efficiency in operations and effective internal control. To provide and confirm audit finding and information to all concern persons of auditee.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree : Accounting, Finance, Business Management or related field GPA 2.50 up
2. Age 24-28 Years old.
3. Minimum experience in related audit field or business knowledge 2-3 years.
4. Risk management, Control, IA standards and the best practice, laws and other regulations necessary knowledge. 5. Communication skill, leadership skill, and computer literate (Microsoft office).
5. Good English Skill.

** Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

Internal Audit : Head Quarter Internal Auditor

ตำแหน่ง

Head Quarter Internal Auditor

วันที่

18/10/2019

ความรับผิดชอบ

1. To perform HQ auditing as approved individual HQ audit engagement/ audit schedule plan by execute and establish audit documents as audit
procedure specified to comply with standard of professional practice and related code of ethics.
2.To summarized audit result and analyzed for risk and internal control of the assigned project in order to improve efficiency in operations and
effective internal control. To provide and confirm audit finding and information to all concern persons of auditee.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree or higher : Accounting, Finance, Business Management or related field GPA 2.50 up.
2. Age : 24-28 Years old.
3. Minimum experience in related audit field or business knowledge 2-3 years.
4. good English skill, communication skill, leadership skill, analytical thinking, negotiate skill, and computer literate. (Microsoft office)
** Working place Sathorn Square (BTS Chong Nonsi)

IT Application Service : Senior Web Developer

ตำแหน่ง

Senior Web Developer

วันที่

07/10/2019

ความรับผิดชอบ

1. Analyst existing systems, Internal and External applications and functions to ensure strategic ICT objectives are met.
2. Provide accurate advice about technical issues and solutions to assist with specifying business requirements for new or existing solutions.
3. Assume technical responsibility for all stages of the software development process to ensure compliance with application development standards.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS
2. Age 25 – 35 years.
3. Year of Experience 3 - 5 Years in IT Development.
4. Must have experience in Project management.
5. Knowledge in .NET enterprise applications, preferably using C#.
6. Knowledge in SQL Server and relational database design.
7. Thai nationality only.
** Working place at Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Innovation and Planning : Enterprise Innovation & Architect

ตำแหน่ง

Enterprise Innovation & Architect

วันที่

10/10/2019

ความรับผิดชอบ

1. Translate business practices and processes into architectures to enable delivery of appropriate solutions.
2. Undertake research, horizon scanning and analysis to identify future ICT trends, and assess applicability to support business objectives.
3. Manage and Control ICT projects on time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 30-40 years.
3. Understanding of computer systems, applications and operating systems.
4. Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
5. Good command in English.
6. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Service : Cloud Administrator

ตำแหน่ง

Cloud Administrator

วันที่

03/04/2019

ความรับผิดชอบ

1. Provides support of the cloud infrastructure.
2. Deploys and configures cloud infrastructure components.
3. Optimizes and balances cloud infrastructure capacity.
4. Works with the IT Security team to make sure that the cloud infrastructure aligns with IT security and compliance policies.
5. Deploys and maintains cloud automation and standard operating procedures.
6. Monitor the cloud infrastructure, system availability, performance and response time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration.
4. Experience 0-1 Years in Project management.
5. AS400 (OSi5 or later) management and administration skill.
6. Network configuration and administration skill (LAN/WAN).
7. Database configuration and administration skill.
8. Thai nationality only.

Operation Center : Card Approve Officer

ตำแหน่ง

Card Approve Officer

วันที่

20/08/2019

ความรับผิดชอบ

ประจำศูนย์ : กรุงเทพฯ
1. รับผิดชอบการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ
2. ตรวจสอบเอกสารใบคำร้องขอต่าง ๆ เช่น ขอเพิ่มวงเงิน, ขอออกบัตรใหม่, ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของลูกค้าเบื้องต้นเพื่อส่งเรื่องให้กับผู้มีอำนาจในการอนุมัติ
3. ประสานงานกับทางผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าก่อนนำเสนอเพื่อร้องขอการอนุมัติ
** วันทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์
** เวลาทำงานมี 3 กะ คือ
8.00 – 17.00 หรือ 9.00 – 18.00 ห

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
3. มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงานมีความละเอียดรอบคอบ
4. สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
**มีประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน
สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพฯ : อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์

Operation Center : Key data Officer

ตำแหน่ง

Key data Officer

วันที่

10/10/2019

ความรับผิดชอบ

1. บันทึกข้อมูลของลูกค้าในระบบให้สมบูรณ์ (Key Full Application )
2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (Change data )
3. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่พบในการทำงาน เพื่อนำเสนอ ต่อหัวหน้าทีมบันทึกและจัดการข้อมูลเอกสารสินเชื่อ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป (ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย)
2. อายุ 21-30 ปี สัญชาติไทย
3. มีทักษะในการพิมพ์ดีดเป็นอย่างดี
(ความเร็วในการพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 25 คำต่อนาที)
4. ขยัน อดทน และมีความระเอียดรอบครอบ
** สถานที่ปฏิบัติงาน : เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์

Personnel Management : Process Control Officer

ตำแหน่ง

Process Control Officer

วันที่

20/08/2019

ความรับผิดชอบ

ควบคุมขั้นตอนและเอกสาร,สนับสนุนงานด้าน Compliance และ Corporate Control
Update ข้อมูลวางแผนและประสานงานที่เกี่ยวข้องข้องด้านกฎหมายแรงงาน

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี :บริหารทรัพยากรมนุษย์ ,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 22 - 30 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านกฎหมายแรงงาน และบริหารทรัพยากรมนุษย์
4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและสามารถจัดทำเอกสารภาษาอังกฤษได้ดี
***สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Personnel Management : Information Supervisor

ตำแหน่ง

Information Supervisor

วันที่

24/09/2019

ความรับผิดชอบ

1. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือน เช่น ข้อมูลพนักงานใหม่ ข้อมูลพนักงานลาออก ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ของพนักงาน
2. บริหารและจัดการ ด้านการจัดทำและเตรียมข้อมูล หรือเอกสาร ที่ถูกต้องตามคำร้องขอจากผู้ร้องขอ ทั้งภายในและภายนอกฝ่าย ที่ได้รับการพิจารณาจากหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล เพื่อนำส่งให้กับผู้ร้องขอสามารถนำไปใช้งานได้ทันตามกำหนดเวลา
3. ตรวจสอบ ควบคุม และประสานงาน เกี่ยวกับเอกสารคำอธิบายลักษณะงาน และ แผนผังโครงสร้างภายในของแต่ละฝ่าย ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของบริษัท

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี
3. อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์
4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานสรุปผล และการนำเสนอต่างๆ เช่น Microsoft Office เป็นต้น
5. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร (อ่าน และเขียน)
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Personnel Management : ER Officer

ตำแหน่ง

ER Officer

วันที่

26/09/2019

ความรับผิดชอบ

สร้างสรรค์กิจกรรม และ สนับสนุนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและพนักงาน ในรูปแบบต่างๆ ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และกำหนดให้สำเร็จลุล่วงในเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีและมีความสุขในการทำงานในองค์กร และการอยู่ร่วมกัน
พร้อมทั้งนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารให้สมาชิกในองค์กรได้รับเนื้อหารตามวัตถุประสงค์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรม และสื่อรูปแบบต่างๆ ในหลายๆ ช่องทาง

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ , สื่อสารมวลชน, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมสัมพันธ์
2. อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างสรรค์ เกมส์ กิจกรรม การพูด การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอ
4. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office Adobe Illustrator, Adobe Photo Shop เป็นต้น
5. มีความสามารถในการถ่ายภาพ การพูดในที่สาธารณะ และการสร้างสรรค์ความบันเทิง ( Entertainer )


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487
E-mail: jobs@easybuy.co.th

1. MRT สุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร)
2. รถประจำทาง สาย 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517,
528, 529, ปอ.73, 73ก.

Web Browser Recommended: Internet Explorer version 10 or later, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome