บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
Search | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Accounting : Internal Control Manager

ตำแหน่ง

Internal Control Manager

วันที่

08/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. Check accuracy of accounting records according to accounting system, financial report data, monthly report, budget report, and other reports of Accounting dept.
2. Provide data and report related with Accounting dept. along with coordinate with internal auditor, external auditor, and J-Sox.
3. Review and improve internal procedure and regulations related to Finance dept. procedure in compliance with relevant laws and corporate regulations (Compliance), and reduce possible risk of work (Risk

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree : Accounting
2. Age 27-35 Years old.
3. At least 7 years of experiences in accounting and taxation
4. Have knowledge of taxation and accounting.
5. Communication skill, leadership skill, and computer literate (Microsoft office).
6. Good English Skill.

Accounting : Internal Control Section Head

ตำแหน่ง

Internal Control Section Head

วันที่

08/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. งานควบคุมภายในของบัญชี
2. วางแผนและให้คำปรึกษาในการพัฒนาข้อกำหนดและคู่มือการทำงานของบัญชีให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบขององค์กร ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษี
3. ประเมินความเสี่ยงและกำหนดการควบคุมความเสี่ยงในงานบัญชีร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ
4. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชี,ข้อมูลรายงานทางการเงิน,รายงานประจำเดือน, รายงานงบประมาณ เป็นต้น
5. ดูแลประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอก
6. ควบคุมภายในของฝ่ายการเงิน

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ 35-40 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี ภาษี อย่างน้อย 3-5 ปี
4. มีความรู้ด้านภาษีและบัญชีเป็นอย่างดี
5. มีความละเอียดรอบครอบ ทำงานบริหารทีมได้
6. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

Business Planning : Digital Operation Officer

ตำแหน่ง

Digital Operation Officer

วันที่

08/06/2021

ความรับผิดชอบ

Develop online operation ; improve online application process to increase efficiency in acquiring new customers through online channel.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree or higher. GPA 2.50 up.
2. Age : 23-30 Years old.
3. Experience in project management and data analysis.
4. Good command in English.
5. Computer literate. (Microsoft excel)
6. Systematic thinking skills.

Business Planning : Operation Planning Officer

ตำแหน่ง

Operation Planning Officer

วันที่

07/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. พัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน, คู่ค้าทางธุรกิจ ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการพัฒนาระบบงาน ให้สามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ
2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนางาน และโครงการ รายงานผล, ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ของแต่ละโครงการเพื่อดำเนินการภายในกรอบเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์การดำเนินธุรกิจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมถึงการประเมินผลของโครงการ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และการปรับปรุงการดำเนินงานภายในของบริษัท

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา: สาขาวิชาการจัดการ, การเงินการธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 24-30 ปี
3. ประสบการณ์ 1-3 ปี ทางด้านธุรกิจสินเชื่อ สินเชื่อหมุนเวียน, การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ, การทำ Project, งานพัฒนาสินเชื่อ พัฒนาธุรกิจ
4. มีความรู้เกี่ยวกับการทำโปรเจค ระบบการทำงาน พัฒนาขั้นตอนการทำงาน
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

Business Planning : Business Analysis Officer

ตำแหน่ง

Business Analysis Officer

วันที่

08/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสำเร็จลุล่วง ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้
2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อเป้าหมายของบริษัท
3. นำเสนอรายงานทางการตลาดที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามสถานการณ์/ประเภทของโครงการต่างๆ
4. สนับสนุนงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าและผู้บริหารอย่างจริงจัง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-30 ปี
3. มีประสบการณ์ 1- 2 ปีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน การเงิน การตลาด
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการเก็บข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน การตลาด
5. มีทักษะในการใช้ Excel และโปรแกรม Quick view ได้เป็นอย่างดี

Business Planning : Sales Planning 1 Officer

ตำแหน่ง

Sales Planning 1 Officer

วันที่

07/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแคมเปญ วางแผนการขาย ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. ดูแลเป้าหมายยอดหนี้คงค้าง (Outstanding Balance)
3. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูลสินเชื่อจากคู่แข่ง ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และรักษาฐานลูกค้า
4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการรักษาจำนวนลูกค้าและยอดหนี้คงค้างตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22 – 30 ปี่
3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวางแผนการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Word Excel
5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษทางด้านการเขียน
6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
**หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Business Planning : Business Alliance Officer

ตำแหน่ง

Business Alliance Officer

วันที่

07/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. ดูแลเป้าหมายลูกค้าใหม่ โดยดำเนินงานตามแผนกิจกรรม/โครงการที่กำหนดขึ้น รวมถึงการค้นหากลุ่มบริษัทเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัท
2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสินเชื่อผ่อนชำระ
3. ติดต่อ, ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งปัจจุบัน/ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
4. ออกไปดูแลการทำกิจกรรมของเจ้าหน้าที่สินเชื่อตามสถานที่ต่าง ๆ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-30 ปี
3. ประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

10/06/2021

ความรับผิดชอบ

เขตพื้นที่ : เดอะมอลล์ท่าพระ, อุดรธานี, เซ็นทรัลขอนแก่น, บิ๊กซีบุรีรัมย์, บิ๊กซีพิษณุโลก, โรบินสันมุกดาหาร
ลักษณะงาน
- รับผิดชอบยอดขายโดยการหาลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผ่านการทำกิจกรรม Direct sale แจกใบปลิวตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
- ให้บริการลูกค้า ณ บูธหรือสาขาที่ประจำ เช่น ตรวจรับเอกสาร ขั้นตอนการเพิ่มวงเงิน การนำเสนอโปรโมชั่น การตอบคำถามลูกค้า
- เน้นงานขายทำยอดเป็นหลัก

วันเวลาการทำงาน
ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน

****หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
2. อายุ 23 - 30 ปี
3. ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
6. สามารถเดินทางไปต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดได้
7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
ฐานเงินเดือน 15,000 บาท + Overtime

*สาขากรุงเทพฯและปริมลฑล : สมัคร ณ สำนักงานใหญ่
*สาขาต่างจังหวัด : สมัคร ณ สาขาที่เปิดรับ

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

10/06/2021

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ :บิ๊กซีฉะเชิงเทรา, อมตะซิตี้
ลักษณะงาน
- รับผิดชอบยอดขายโดยการหาลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผ่านการทำกิจกรรม Direct sale แจกใบปลิวตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
- ให้บริการลูกค้า ณ บูธหรือสาขาที่ประจำ เช่น ตรวจรับเอกสาร ขั้นตอนการเพิ่มวงเงิน การนำเสนอโปรโมชั่น การตอบคำถามลูกค้า
- เน้นงานขายทำยอดเป็นหลัก

วันเวลาการทำงาน
ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน

****หากขับรถยนต์ได้จะพิจ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
2. อายุ 23 - 30 ปี
3. ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
6. สามารถเดินทางไปต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดได้
7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
ฐานเงินเดือน 15,000 บาท + Overtime

*สาขากรุงเทพฯและปริมลฑล : สมัคร ณ สำนักงานใหญ่
*สาขาต่างจังหวัด : สมัคร ณ สาขาที่เปิดรับ

Corporate Planning & Coordination : Assistant Risk Management Manager

ตำแหน่ง

Assistant Risk Management Manager

วันที่

07/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. To assist superior to monitor progress and analysis, to prepare a report on risks profile of business.
2. To support tools and systems development for Risk and Control Self Assessment (RCSA) and key risk indicators (KRIs).
3. To assist superior to manage the enterprise business continuity plan according the business continuity management policy.
4. To support the plan improvement including coordinate with various departments to perform the enterprise business continuity plan.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree or Higher in Accounting & Finance, Economics, Business Administration or related field.
2. Age 25 - 33 years old.
3. Minimum of 2 years of experience in the field of Risk Management or Internal Control or Internal Audit.
4. Knowledge of Risk Management, Corporate Governance Principles and Internal Control.
5. Good command of written English.
6. Thai nationality only.

Corporate Planning & Coordination : Assistant Corporate Strategy Manager

ตำแหน่ง

Assistant Corporate Strategy Manager

วันที่

08/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. To effectively assist support on-line administration tasks
2. To effectively coordinate with all concerns in arrangement of company meeting
3. To facilitate relevant departmental tasks from superior
4. To facilitate relevant reports/assignments from superior
5. To perform such other related duties that the Management / Superior may assign.

คุณสมบัติ

1. University graduate in Business, Economic, Financial, Accounting or a related field or higher Major : Marketing, Economic, Financial, Accounting or a related field.
2. Age : 24-30 years old.
3. Excellent command in Thai and English.
4. Strong passion in Marketing, Financial Analysis.
5. Positive mindset.
6. Ability to work under pressure.
7. Excellent interpersonal skill, logical thinking.
8. Good communications (oral and written) and presentation skills.

Corporate Planning & Coordination : Corporate Strategy Section Head

ตำแหน่ง

Corporate Strategy Section Head

วันที่

08/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. To be in-charged to support any corporate tasks with all relevant departments for most complex and challenging corporate issues, enabling them to achieve particular goals (corporate concerns),
2. To coordinate with all concerns in order to utilize business operation of the Company
3. To assist executives to address organizations most complex and challenge strategic issues, enable them to achieve particular goals.
4. To initiate, plan, research, develop and management capability of specific

คุณสมบัติ

1. University graduate in Business, Economic, Financial, Accounting or a related field. or higher. Major : Marketing, Economic, Financial, Accounting or a related field.
2. Age : 35 up years old.
3. Excellent command in Thai and English.
4. Strong passion in Marketing, Financial Analysis.
5. Positive mindset.
6. Ability to work under pressure.
7. Excellent interpersonal skill, logical thinking.
8. Good communications (oral and written) and presentation skills.

Credit Management : Call Center Officer (New Staff)

ตำแหน่ง

Call Center Officer (New Staff)

วันที่

23/03/2021

ความรับผิดชอบ

- ติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งค่างวด และวันครบกำหนดชำระ และให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการชำระเงินให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
วันเวลาการทำงาน
- จันทร์ - ศุกร์ 8 ชั่วโมงทำงาน
- การทำงานล่วงเวลา ช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.20 -20.00น.
- การทำงานในวันหยุด วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. สามารถทำงานในภาวะที่มีความกดดันได้กรณีที่มีการเจรจาต่อรอง
5. สามารถทำงานวันเสาร์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ (บริษัทฯ มีสวัสดิการค่าทำงานในวันหยุด)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-30,000 บาท
ฐานเงินเดือน 12,000 บาท + Overtime + Incentive(ตามผลงาน)

Customer Service : Outbound-Officer

ตำแหน่ง

Outbound-Officer

วันที่

15/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. โทรออก(Telesales) ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายกิจกรรม(Campaign)ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. Support การรับสายกรณีเร่งด่วนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. โทรออกติดต่อลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าแต่ละราย
** วันทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์
** เวลาทำงานมี 3 กะ คือ
8.00 – 17.00 หรือ 9.00 – 18.00 หรือ 12.00 – 21.00
หมุนเวียนวันหยุด เพื่อทำงานวันเสาร์/วันอาทิตย์ 2 – 3 เสาร์ ต่อเดือน

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
2. นักศึกษาจบใหม่เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30
3. อายุ 24 - 28 ปีบริบูรณ์
4. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
5. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (บริษัทฯ มีค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด)

**สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่

Customer Service : Inbound-Officer

ตำแหน่ง

Inbound-Officer

วันที่

07/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. แนะนำวิธีการสมัครสินเชื่อ และตรวจสอบผลการสมัครสินเชื่อ
2. แจ้งยอดที่ต้องชำระ, ยอดปิดบัญชี และชี้แจงรายละเอียดในสัญญา
3. แนะนำการดำเนินการกรณีบัตรหาย, ชำรุด, รหัสผิด
4. ชี้แจงการคำนวณค่าใช้จ่าย
5. แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
6. การนำเสนอ Promotion หรือ Campaign ต่าง ๆ ให้กับลูกค้า
7. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยน
** วันทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์
** เวลาทำงานมี 4 กะ คือ
8.00 – 17.00 น. หรือ 9.00 – 18.00 น. หรือ 10.00 – 19.00 น. หรือ11.00 – 20.00 น.

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
2. นักศึกษาจบใหม่เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30
3. อายุ 22 - 28 ปีบริบูรณ์
4. มีทักษะในการสื่อสารดี น้ำเสียงไพเราะชัดเจน และรักงานบริการ
5. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (บริษัทฯ มีค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด)
**สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่

Internal Audit : Head Quarter IT Auditor

ตำแหน่ง

Head Quarter IT Auditor

วันที่

07/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. To perform HQ auditing as approved individual HQ audit engagement/ audit schedule plan by execute and establish audit documents as audit procedure specified to comply with standard of professional practice and related code of ethics.
2.To summarized audit result and analyzed for risk and internal control of the assigned project in order to improve efficiency in operations and effective internal control. To provide and confirm audit finding and information to all concern persons of auditee.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree : Accounting, Finance, Business Management or related field GPA 2.50 up
2. Age 24-28 Years old.
3. Minimum experience in related audit field or business knowledge 2-3 years.
4. Risk management, Control, IA standards and the best practice, laws and other regulations necessary knowledge. 5. Communication skill, leadership skill, and computer literate (Microsoft office).
5. Good English Skill.

Internal Audit : Head Quarter Internal Auditor

ตำแหน่ง

Head Quarter Internal Auditor

วันที่

07/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. To perform HQ auditing as approved individual HQ audit engagement/ audit schedule plan by execute and establish audit documents as audit
procedure specified to comply with standard of professional practice and related code of ethics.
2.To summarized audit result and analyzed for risk and internal control of the assigned project in order to improve efficiency in operations and
effective internal control. To provide and confirm audit finding and information to all concern persons of auditee.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree or higher : Accounting, Finance, Business Management or related field GPA 2.50 up.
2. Age : 24-28 Years old.
3. Minimum experience in related audit field or business knowledge 0-3 years.
4. good English skill, communication skill, leadership skill, analytical thinking, negotiate skill, and computer literate. (Microsoft office)

IT Application Service : Web Developer

ตำแหน่ง

Web Developer

วันที่

07/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. Analyst existing systems, Internal and External applications and functions to ensure strategic ICT objectives are met.
2. Provide accurate advice about technical issues and solutions to assist with specifying business requirements for new or existing solutions.
3. Assume technical responsibility for all stages of the software development process to ensure compliance with application development standards.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS
2. Age 25 – 35 years.
3. Year of Experience 3 - 5 Years in IT Development.
4. Must have experience in Project management.
5. Knowledge in .NET enterprise applications, preferably using C#.
6. Knowledge in SQL Server and relational database design.
7. Thai nationality only.

IT Innovation and Planning : Enterprise Innovation & Architect

ตำแหน่ง

Enterprise Innovation & Architect

วันที่

07/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. Translate business practices and processes into architectures to enable delivery of appropriate solutions.
2. Undertake research, horizon scanning and analysis to identify future ICT trends, and assess applicability to support business objectives.
3. Manage and Control ICT projects on time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age not over 35 years old
3. Understanding of computer systems, applications and operating systems.
4. Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
5. Good command in English.
6. Thai nationality only.

IT Service : IT – Service Section Head

ตำแหน่ง

IT – Service Section Head

วันที่

07/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. Manage team to control action plan to ensure all targets are met ( Time, Cost, Quality).
2. Manage IT Service Delivery team, taking responsibility for service desk/desktop/application/ATM/ IT Support.
3. Ensure SLA and service qualities are performed to the agreed SLA and user expectation are met.
4. Provide performance reports, service process, quality and improvement on all aspects of the ITS Department.
5. Interacts with internal and external clients to help resolve IT-related issues.

คุณสมบัติ

1.Bachelor degree or higher : Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS
2. Age : 30-45 Years old.
3. Experience : 5-10 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving, 3-5 Years in Project management.
4. Knowledge : Network configuration, TCP/IP and VOIP, Telecommunication equipment, IT Security standard and compliance policy control (Thai Cyber law, ISO/IEC 27001/17799, ITIL, etc.)
5. Thai nationality only.

IT Service : System Administrator

ตำแหน่ง

System Administrator

วันที่

07/06/2021

ความรับผิดชอบ

Monitor and Configuration changes all server and database to ensure all system always on and to improve application performance and scalability.

คุณสมบัติ

1. Education Bachelor / Master degree in computer relate GPA 2.50 up.
2. Male, Age 30-45 Years old.
3. Experience : 3-5 Year in handing dynamic network equipment and system Administrator 1 Year in Project management.
4. Knowledge : Enterprise systems and Network management.
5. Database configuration and administration skill.
6. IT Security product management and administration skill.
7. Thai nationality only.

IT Service : System Operator

ตำแหน่ง

System Operator

วันที่

07/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. Plan, Perform, Control, Review and provide report for dayend and monthend processing to ensure business will open in the morning
2. Perform backup process both before version and after version ( Dayend and monthend processing ).
3. Monitor backup data online to DRC site.
4. Monitor all IT equipment and facilities in data center to ensure system always on.
5. Monitor emergency power system.
6. Control all physical access into data center.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree or higher : Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT relate.
2. Age : 22-27 Years old.
3. Experience : 0-3 Years in System operator : AS/400 is an advantage
4. Technical skills/Competencies skills.
5. Behavioral Competencies : High responsibility ,Self-motivation ,Good interpersonal.
6. Good relationship ,Good communication.
7. Thai nationality only.
** Working place at Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

Personnel Management : Human Resource Strategic Planning Officer

ตำแหน่ง

Human Resource Strategic Planning Officer

วันที่

08/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินงานและนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลขององค์กร
2. ดำเนินการติดตามและสนับสนุนประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายแรงงานและกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน รวมถึงโครงการที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้พนักงานทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเช่น สนับสนุนข้อมูลให้หัวหน้างานวางแผนในการจัดทำรายงานต่าง ๆ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, จิตวิยา,รัฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ 23-30 ปี
3. มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. มีทักษะการวิเคราะห์และวางแผน
5. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
6. มีทักษะในการนำเสนอผลงาน
7. มีทักษะการใช้ Power point และ Excel ในระดับดี


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อาคาร รสา ทู ชั้น 10
เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-646-0123
E-mail: jobs@easybuy.co.th
Line ID : esb_recruitment

1. MRT เพชรบุรี ทางออก 2
2. แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน
3. ท่าเรืออโศก เรือโดยสารคลองแสนแสบ
4. รถประจำทาง สาย 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 184, 185, 206, 512, ปอ.พ.10, ปอ.พ.35

Web Browser Recommended: Internet Explorer version 10 or later, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome