บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
Search | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Accounting : Internal Control Manager

ตำแหน่ง

Internal Control Manager

วันที่

14/01/2022

ความรับผิดชอบ

1. Check accuracy of accounting records according to accounting system, financial report data, monthly report, budget report, and other reports of Accounting dept.
2. Provide data and report related with Accounting dept. along with coordinate with internal auditor, external auditor, and J-Sox.
3. Review and improve internal procedure and regulations related to Finance dept. procedure in compliance with relevant laws and corporate regulations (Compliance), and reduce possible risk of work.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree : Accounting
2. Age 27-35 Years old.
3. Experiences minimum of 3 yeas in accounting and taxation.
4. Have knowledge of taxation and accounting.
5. Communication skill, leadership skill, and computer literate (Microsoft office).
6. Good English Skill.

Business Planning : Sales Planning 1 Officer

ตำแหน่ง

Sales Planning 1 Officer

วันที่

14/01/2022

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแคมเปญ วางแผนการขาย ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. ดูแลเป้าหมายยอดหนี้คงค้าง (Outstanding Balance)
3. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูลสินเชื่อจากคู่แข่ง ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และรักษาฐานลูกค้า
4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการรักษาจำนวนลูกค้าและยอดหนี้คงค้างตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22 – 30 ปี
3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวางแผนการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Word Excel
5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษทางด้านการเขียน
6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
**หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Business Planning : Business Alliance Officer

ตำแหน่ง

Business Alliance Officer

วันที่

07/06/2021

ความรับผิดชอบ

1. ดูแลเป้าหมายลูกค้าใหม่ โดยดำเนินงานตามแผนกิจกรรม/โครงการที่กำหนดขึ้น รวมถึงการค้นหากลุ่มบริษัทเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัท
2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสินเชื่อผ่อนชำระ
3. ติดต่อ, ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งปัจจุบัน/ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
4. ออกไปดูแลการทำกิจกรรมของเจ้าหน้าที่สินเชื่อตามสถานที่ต่าง ๆ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-30 ปี
3. ประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี

Compliance Office : Compliance Monitoring Officer

ตำแหน่ง

Compliance Monitoring Officer

วันที่

14/01/2022

ความรับผิดชอบ

1. Support to conduct the compliance self checklist/assessment as a routine to oversee working operations of main business units in compliance with defined industry laws and the Company's internal rules and regulations.
2. Support to randomly visit and observe working operation of main business units to prevent their Oversight functions.
3. Support to coordinate with relevant departments for annual regulators/agents audit (BOT/NCB).
4. Support to provide countermeasure.

คุณสมบัติ

1. Bachelor's Degree in Laws or related field.
2. Age 22-27 years old.
3. 0- 2 years of experience in the field of Compliance, Laws, Internal Audit or Internal Control.
4. Good knowledge of Compliance, industry laws and financial business.
5. Proficient in operation Microsoft Office and Internet.
6. Good command of written English Fair of both spoken and written English.
7. Thai nationality only.

Corporate Planning & Coordination : Enterprise Risk Management Section Head

ตำแหน่ง

Enterprise Risk Management Section Head

วันที่

14/01/2022

ความรับผิดชอบ

1. To be in-charged to plan, develop and monitor the Enterprise Risk Management (ERM), the Business Continuity Management System (BCMS).
2. To be in-charged of Information Security controller.
3. To efficiently support risk management cycle plans, such as follow up, review, and assess the entire organizations risk levels against current
environment.
4. To assist the risk owners to define and review all significant risks.
5.To ensure all employees has adequate comprehension of risk awareness

คุณสมบัติ

1. University graduate in Business, Economic, Financial, Accounting or a related field or higher Major : Marketing, Economic, Financial, Accounting or a related field.
2. Age : 33-38 years old.
3. Experience 5 years up in the field of Enterprise Risk Management, Internal Control, Internal Audit.
4. Excellent command in English.
5. Knowledge of Good Corporate Governance Principles, Internal Control, and Risk Management.
6. Ability to work under pressure.
7. Thai nationality only.

Corporate Planning & Coordination : Corporate Strategy Manager

ตำแหน่ง

Corporate Strategy Manager

วันที่

14/01/2022

ความรับผิดชอบ

1. To effectively assist support on-line administration tasks.
2. To effectively coordinate with all concerns in arrangement of company meeting.
3. To facilitate relevant departmental tasks from superior.
4. To facilitate relevant reports/assignments from superior.
5. To perform such other related duties that the Management / Superior may assign.

คุณสมบัติ

1. University graduate in Business, Economic, Financial, Accounting or a related field or higher Major : Marketing, Economic, Financial, Accounting or a related field.
2. Age : 25-30 years old.
3. Excellent command in Thai and English.
4. Strong passion in Marketing, Financial Analysis.
5. Positive mindset.
6. Ability to work under pressure.
7. Excellent interpersonal skill, logical thinking.
8. Good communications (oral and written) and presentation skills.

Corporate Planning & Coordination : Enterprise Risk Management Manager

ตำแหน่ง

Enterprise Risk Management Manager

วันที่

14/01/2022

ความรับผิดชอบ

1. To conduct and monitor the Enterprise Risk Management according to the risk management policy in order to manage risks to be within its risk
appetite.
2. To provide resonable assurance regarding the achievement of the Companys objectives.
3. To conduct and monitor the enterprise Business Continuity Plan according to the Business Continuity Management policy to ensure the Company would continue performing the critical business operations during the crisis incidents.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree or Higher in Accounting & Finance, Economics, Business Administration or related field.
2. Age 27 years up.
3. Minimum of 5 years of experience in the field of Risk Management or Internal Control or Internal Audit.
4. Knowledge of Risk Management, Corporate Governance Principles and Internal Control.
5. Good command of written English.
6. Thai nationality only.

Customer Service : Inbound-Officer

ตำแหน่ง

Inbound-Officer

วันที่

14/01/2022

ความรับผิดชอบ

1. แนะนำวิธีการสมัครสินเชื่อ และตรวจสอบผลการสมัครสินเชื่อ
2. แจ้งยอดที่ต้องชำระ, ยอดปิดบัญชี และชี้แจงรายละเอียดในสัญญา
3. แนะนำการดำเนินการกรณีบัตรหาย, ชำรุด, รหัสผิด
4. ชี้แจงการคำนวณค่าใช้จ่าย
5. แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
6. การนำเสนอ Promotion หรือ Campaign ต่าง ๆ ให้กับลูกค้า
7. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยน
** วันทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์
** เวลาทำงานมี 4 กะ คือ
8.00 – 17.00 น. หรือ 9.00 – 18.00 น. หรือ 10.00 – 19.00 น. หรือ11.00 – 20.00 น.

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
2. อายุ 24 - 30 ปีบริบูรณ์
3. มีทักษะในการสื่อสารดี น้ำเสียงไพเราะชัดเจน และรักงานบริการ
4. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (บริษัทฯ มีค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด)
**สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่

Customer Service : Outbound-Officer

ตำแหน่ง

Outbound-Officer

วันที่

14/01/2022

ความรับผิดชอบ

1. โทรออก(Telesales) ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายกิจกรรม(Campaign)ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. Support การรับสายกรณีเร่งด่วนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. โทรออกติดต่อลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าแต่ละราย
** วันทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์
** เวลาทำงานมี 3 กะ คือ
8.00 – 17.00 หรือ 9.00 – 18.00 หรือ 11.00 – 20.00
หมุนเวียนวันหยุด เพื่อทำงานวันเสาร์/วันอาทิตย์ 2 – 3 เสาร์ ต่อเดือน

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
2. อายุ 24 - 30 ปีบริบูรณ์
3. มีทักษะในการสื่อสารดี น้ำเสียงไพเราะชัดเจน และรักงานบริการ
4. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (บริษัทฯ มีค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด)
**สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่

IT Application Service : Software & Application Developer

ตำแหน่ง

Software & Application Developer

วันที่

14/01/2022

ความรับผิดชอบ

1. Analyst existing systems, Internal and External applications and functions to ensure strategic ICT objectives are met.
2. Provide accurate advice about technical issues and solutions to assist with specifying business requirements for new or existing solutions.
3. Assume technical responsibility for all stages of the software development process to ensure compliance with application development standards.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS
2. Year of Experience 3 years up in IT Development.
3. Must have experience in Project management.
4. Knowledge in .NET enterprise applications, preferably using C#.
5. Knowledge in SQL Server and relational database design.
6. Thai nationality only.

IT Innovation and Planning : Information Security & Compliance Manager

ตำแหน่ง

Information Security & Compliance Manager

วันที่

14/01/2022

ความรับผิดชอบ

1. Lead the development of innovative ICT policy, standards and compliance systems to manage and monitor the implementation and compliance of approved policies and standards.
2. Lead ICT participation in the Enterprise Risk Management process to ensure representation of ICT considerations.
3. Assist to Manage , review and assess ICT controls to ensure ongoing effectiveness of policies, standards and control mechanisms.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree, Master degree Major : Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Experience : 3-5 Years in Information Security, network and system administration.
3. Experience : 1-3 Years in Project management.
4. Skill : Project management and Implementation.
5. Thai nationality only.

IT Innovation and Planning : Enterprise Innovation & Architect

ตำแหน่ง

Enterprise Innovation & Architect

วันที่

14/01/2022

ความรับผิดชอบ

1. Translate business practices and processes into architectures to enable delivery of appropriate solutions.
2. Undertake research, horizon scanning and analysis to identify future ICT trends, and assess applicability to support business objectives.
3. Manage and Control ICT projects on time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Understanding of computer systems, applications and operating systems.
3. Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
4. Good command in English.
5. Thai nationality only.

IT Innovation and Planning : Cloud Administrator Manager

ตำแหน่ง

Cloud Administrator Manager

วันที่

04/01/2022

ความรับผิดชอบ

1. Provides support of the cloud infrastructure.
2. Deploys and configures cloud infrastructure components.
3. Optimizes and balances cloud infrastructure capacity.
4. Works with the IT Security team to make sure that the cloud infrastructure aligns with IT security and compliance policies.
5. Deploys and maintains cloud automation and standard operating procedures.
6. Monitor the cloud infrastructure, system availability, performance and response time.
7. Prepare performance.

คุณสมบัติ

1. Education Level : Bachelor degree, Master degree Major : Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Experience : 3-5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration 0-1 Years in Project management.
3. Experience Year : 3 year Required Technical skills/Competencies.
4. Project management and Implementation Microsoft Product management and administration skill. (Windows server, Exchange Mail, Proxy, Sharepoint, etc.)

IT Service : System Operator

ตำแหน่ง

System Operator

วันที่

14/01/2022

ความรับผิดชอบ

1. Plan, Perform, Control, Review and provide report for dayend and monthend processing to ensure business will open in the morning.
2. Perform backup process both before version and after version (Dayend and monthend processing).
3. Monitor backup data online to DRC site.
4. Monitor all IT equipments and facilities in data center to ensure system always on.
5. Monitor emergency power system.
6. Control all physical access into data center.

คุณสมบัติ

1. Education Bachelor degree in computer relate.
2. Major : Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT.
3. Experience : 0-2 Years in System operator : AS/400 is an advantage.
4. Required Technical skills/Competencies
5. Behavioral Competencies : High responsibility ,Self motivation ,Good interpersonal,Good relationship ,Good communication.

Personnel Management : Senior Employee Relation Officer

ตำแหน่ง

Senior Employee Relation Officer

วันที่

23/11/2021

ความรับผิดชอบ

1. สร้างสรรค์กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ และดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความผูกพันของทรัพยากรบุคคลต่อองค์กร
2. การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ งานออกแบบสื่อหรือคลิป เพื่อใช้ในการทำ E-Learning, การสื่อสารภายในต่าง ๆ
3. ดูแลระบบ Learning Management System (LMS) เพื่อประสานงาน ควบคุมการใช้งาน อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอนและผู้เรียน

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย : 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 23-25 ปี
3. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือผลิตสื่ออย่างน้อย 1 ปี
4. มีทักษะการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เช่น Artwork, Infographic, Graphic Design, Clip VDO
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อาคาร รสา ทู ชั้น 10
เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-079-0923
E-mail: jobs@easybuy.co.th
Line ID : esb_recruitment

1. MRT เพชรบุรี ทางออก 2
2. แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน
3. ท่าเรืออโศก เรือโดยสารคลองแสนแสบ
4. รถประจำทาง สาย 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 184, 185, 206, 512, ปอ.พ.10, ปอ.พ.35

Web Browser Recommended: Internet Explorer version 10 or later, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome