บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

คณะกรรมการบริษัท

นายทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการ
นายโยชิโร ยามากูจิ กรรมการ
นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ์ กรรมการ
นายมาซาโต ทาคามิ กรรมการ
นายโยชิฮารุ โมริ กรรมการ
นายมาซารุ คุโรดะ กรรมการ
นายวิทิต สัจจพงษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
: