บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

คณะกรรมการบริษัท

นายทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการ
นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ์ กรรมการ
นายโมโตฮิเดะ ชิมิซึ กรรมการ
นายโคเฮ ทาคาฮาชิ กรรมการ
นายมาซารุ คุโรดะ กรรมการ
นายซาโตชิ อุไค กรรมการ
นายวิทิต สัจจพงษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome