บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักการของจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีคุณธรรม อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อันเป็นผลทำให้บริษัทฯสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯจัดทำหลักการของจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดหลักการของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้

1. จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน
4. จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
5. จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome