บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

นโยบายบริหารการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกเพื่อการบริการลูกค้า

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอก ในการรักษาข้อมูลของลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดเมื่อธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก การบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎและข้อบังคับภายในของบริษัทฯ รวมถึงข้อตกลงว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูล

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome