บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ภายใต้การกำกับของ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ถือเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท กรรมการทั้งหมด, ผู้บริหาร และพนักงาน ในการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อที่บริษัทฯ จะไม่กลายเป็นเครื่องมือหรือช่องทางที่จะนำรายได้จากการกระทำความผิดกฎหมายเข้ามาในระบบการเงิน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการป้องกันไม่ให้ กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน ประพฤติผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน, การก่อการร้าย หรืออาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ โดยการจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงาน อีซี่ บาย ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกค้าและจัดการกับการทำธุรกรรมของลูกค้า ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้ และต่อสู้กับการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome