บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

นโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เห็นถึงความสำคัญในการสื่อสารของพนักงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในแง่ผลกระทบด้านกฎหมาย และด้านภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็น การซักถาม รวมถึงการตอบชี้แจงต่างๆ บนสื่อดังกล่าว บริษัทฯมีนโยบายบริหารที่จะให้การสื่อสารดังกล่าวถูกดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯยึดหลักการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น บนพื้นฐานของจิตสานึกที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในระดับองค์กรอันเกิดจากการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยบริษัทฯมุ่งให้พนักงานสามารถสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งนโยบายฉบับนี้ยังปกป้องบริษัทฯจากข้อมูลที่บิดเบือนเสียหาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome