บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

บริการของเรา

อีซี่บาย ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้อง ขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ) ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคแก่ลูกค้าทั่วไป โดยบริการหลักของอีซี่บายประกอบด้วย 1) สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan) และ 2) สินเชื่อผ่อนชำระ (Installment Loan)

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan) ธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนของบริษัทฯ เป็นการให้กู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ลูกค้า ที่ต้องการเงินสดไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดไปใช้ตามจำนวนที่ต้องการภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ โดยลูกค้าสามารถเลือกชำระตามยอดชำระขั้นต่ำ หรือมากกว่าก็ได้ ซึ่งเมื่อมีการชำระคืน จำนวนเงินดังกล่าวจะหมุนเวียนเพิ่มกลับมาเป็นวงเงินให้เบิกใช้ได้อีก และลูกค้าสามารถใช้บริการ ผ่านสาขายูเมะพลัส และจุดบริการทั่วประเทศ

สินเชื่อผ่อนชำระ (Installment Loan) บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระแก่ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อสินค้าอุปโภคประเภทต่างๆ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระ ค่าสินค้าล่วงหน้าให้กับร้านค้าซึ่งสมาชิกของบริษัทฯ และลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าสินค้าและดอกเบี้ยเป็นงวดๆให้กับบริษัทฯในภายหลัง จนกระทั่งครบถ้วนตามที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยลูกค้าสามารถใช้บริการสินเชื่อผ่อนชำระผ่านร้านค้าสมาชิกทั่วประเทศ

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome