บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสร้างองค์กรที่ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นบริษัทชั้นนำ ในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่สามารถเกื้อหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ดังที่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เล็งเห็นว่า “การกำกับดูแลกิจการ” มีความสำคัญต่อบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการที่มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการ
ที่มีคุณภาพ ทรงคุณธรรมและจริยธรรม สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงอาจกล่าวได้ว่าการกำกับ
ดูแลกิจการสามารถเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯอย่างแท้จริง

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) และนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยควบคู่ ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปฏิบัติและปรับใช้ให้ได้มากที่สุด โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

• หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
• หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• หมวดที่ 4 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
• หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome