บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

นโยบายบริหารการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อดูแลสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เพียงพอ เพื่อป้องกันการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม : นโยบายบริหารการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า
• นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน
• นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า
• นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome