บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ข้อมูลหุ้นกู้

EB271A : # 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอน 2570

EB271A : # 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอน 2570

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวน(หน่วย)
ราคาต่อหน่วย
มูลค่ารวม(บาท)
มูลค่าที่ตราไว้
2,000,000
1,000.00000
2,000,000,000
มูลค่าเสนอขาย
2,000,000
925.14718
1,850,294,360

วันที่ออกหุ้นกู้

5 เมษายน 2567

วันครบกำหนดไถ่ถอน

5 มกราคม 2570

อายุหุ้นกู้

2 ปี 9 เดือน

อัตราส่วนลด

2.85% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

-

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

EB263A : # 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน 2569

EB263A : # 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน 2569

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,500,000,000 บาท

จำนวน

1,500,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

29 มีนาคม 2566

วันครบกำหนดไถ่ถอน

27 มีนาคม 2569

อายุหุ้นกู้

2 ปี 11 เดือน 27 วัน

อัตราดอกเบี้ย

2.70% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 29 มีนาคม และ 29 กันยายน

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

EB254A : # 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน 2568

EB254A : # 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน 2568

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

700,000,000 บาท

จำนวน

700,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

8 เมษายน 2565

วันครบกำหนดไถ่ถอน

4 เมษายน 2568

อายุหุ้นกู้

2 ปี 11 เดือน 27 วัน

อัตราดอกเบี้ย

1.85% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 8 เมษายน และ 8 ตุลาคม

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

EB23OA : # 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน 2566

EB23OA : # 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน 2566

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,000,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

14 ตุลาคม 2564

วันครบกำหนดไถ่ถอน

12 ตุลาคม 2566

อายุหุ้นกู้

1 ปี 11 เดือน 28 วัน

อัตราดอกเบี้ย

1.08% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 14 เมษายน และ 14 ตุลาคม

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

EB24OA : # 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน 2567

EB24OA : # 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน 2567

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

500,000,000 บาท

จำนวน

500,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

14 ตุลาคม 2564

วันครบกำหนดไถ่ถอน

11 ตุลาคม 2567

อายุหุ้นกู้

2 ปี 11 เดือน 27 วัน

อัตราดอกเบี้ย

1.27% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 14 เมษายน และ 14 ตุลาคม

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

EB244A : # 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอน 2567

EB244A : # 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอน 2567

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

2,000,000,000 บาท

จำนวน

2,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

30 เมษายน 2564

วันครบกำหนดไถ่ถอน

26 เมษายน 2567

อายุหุ้นกู้

2 ปี 11 เดือน 27 วัน

อัตราดอกเบี้ย

1.16% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 26 เมษายน และ 26 ตุลาคม

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

EB241A : # 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอน 2567

EB241A : # 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอน 2567

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,500,000,000 บาท

จำนวน

1,500,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

24 มกราคม 2563

วันครบกำหนดไถ่ถอน

24 มกราคม 2567

อายุหุ้นกู้

4 ปี

อัตราดอกเบี้ย

1.79% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 24 มกราคม และ 24 กรกฎาคม

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

EB227A : # 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน 2565

EB227A : # 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน 2565

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,000,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

26 กรกฎาคม 2562

วันครบกำหนดไถ่ถอน

22 กรกฎาคม 2565

อายุหุ้นกู้

2 ปี 11 เดือน 26 วัน

อัตราดอกเบี้ย

2.24% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 26 มกราคม และ 26 กรกฎาคม

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

EB221A : # 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน 2565

EB221A : # 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน 2565

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,500,000,000 บาท

จำนวน

1,500,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

29 เมษายน 2562

วันครบกำหนดไถ่ถอน

28 มกราคม 2565

อายุหุ้นกู้

2 ปี 8 เดือน 30 วัน

อัตราดอกเบี้ย

2.46% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 29 มกราคม และ 29 กรกฎาคม

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

EB20OA : #2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน 2563

EB20OA : #2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน 2563

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,500,000,000 บาท

จำนวน

1,500,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

22 ตุลาคม 2561

วันครบกำหนดไถ่ถอน

22 ตุลาคม 2563

อายุหุ้นกู้

2 ปี

อัตราดอกเบี้ย

2.50% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 22 เมษายน และ 22 ตุลาคม

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

EB214A : #1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน 2564

EB214A : #1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน 2564

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,000,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

27 เมษายน 2561

วันครบกำหนดไถ่ถอน

27 เมษายน 2564

อายุหุ้นกู้

3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

1.99% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 27 เมษายน และ 27 ตุลาคม

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

EB21NA : #3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน 2564

EB21NA : #3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน 2564

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,000,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

24 พฤศจิกายน 2560

วันครบกำหนดไถ่ถอน

24 พฤศจิกายน 2564

อายุหุ้นกู้

4 ปี

อัตราดอกเบี้ย

2.22% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 24 พฤษภาคม และ 24 พฤศจิกายน

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

EB246A : # 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน 2567

EB246A : # 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน 2567

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,000,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

7 มิถุนายน 2560

วันครบกำหนดไถ่ถอน

7 มิถุนายน 2567

อายุหุ้นกู้

7 ปี

อัตราดอกเบี้ย

3.37% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 07 มิถุนายน และ 07 ธันวาคม

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

EB223A : # 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน 2565

EB223A : # 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน 2565

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,500,000,000 บาท

จำนวน

1,500,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

30 มีนาคม 2560

วันครบกำหนดไถ่ถอน

30 มีนาคม 2565

อายุหุ้นกู้

5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

3.02% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 30 มีนาคม และ 30 กันยายน พฤศจิกายน

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

 

EB239A : # 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน 2566

EB239A : # 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน 2566

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,000,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

15 กันยายน 2559

วันครบกำหนดไถ่ถอน

15 กันยายน 2566

อายุหุ้นกู้

7 ปี

อัตราดอกเบี้ย

2.99% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 15 มีนาคม และ 15 กันยายน

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

EB199B : # 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน 2562

EB199B : # 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน 2562

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,000,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

15 กันยายน 2559

วันครบกำหนดไถ่ถอน

15 กันยายน 2562

อายุหุ้นกู้

3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

2.14% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 15 มีนาคม และ 15 กันยายน

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

EB212A : # 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน 2564

EB212A : # 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน 2564

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

2,000,000,000 บาท

จำนวน

2,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

25 กุมภาพันธ์ 2559

วันครบกำหนดไถ่ถอน

25 กุมภาพันธ์ 2564

อายุหุ้นกู้

5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

2.56% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 25 กุมภาพันธ์ และ 25 สิงหาคม

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 

EB192A : # 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน 2562

EB192A : # 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน 2562

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

2,000,000,000 บาท

จำนวน

2,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

25 กุมภาพันธ์ 2559

วันครบกำหนดไถ่ถอน

25 กุมภาพันธ์ 2562

อายุหุ้นกู้

3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

2.07% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 25 กุมภาพันธ์ และ 25 สิงหาคม

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 

EB209A : # 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน 2563

EB209A : # 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน 2563

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

500,000,000 บาท

จำนวน

500,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

30 กันยายน 2558

วันครบกำหนดไถ่ถอน

30 กันยายน 2563

อายุหุ้นกู้

5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

3.08% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 30 มีนาคม และ 30 กันยายน

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

EB189A : # 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน 2561

EB189A : # 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน 2561

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2561

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,500,000,000บาท

จำนวน

1,500,000หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

30 กันยายน 2558

วันครบกำหนดไถ่ถอน

30 กันยายน 2561

อายุหุ้นกู้

3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

2.45% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 30 มีนาคม และ 30 กันยายน

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

EB203A : # 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2563

EB203A : # 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2563

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

500,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

12 มีนาคม 2558

วันครบกำหนดไถ่ถอน

12 มีนาคม 2563

อายุหุ้นกู้

5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

4.10% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 12 มีนาคม และ 12 กันยายน

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 

EB183A : # 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2561

EB183A : # 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2561

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2561

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,500,000,000 บาท

จำนวน

1,500,000 บาท

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

12 มีนาคม 2558

วันครบกำหนดไถ่ถอน

12 มีนาคม 2561

อายุหุ้นกู้

3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

3.57% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 12 มีนาคม และ 12 กันยายน

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 

EB16DA : # 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2559

EB16DA : # 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2559

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2559

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

มูลค่ารวม

1,000,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000 บาท ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

4 ธันวาคม 2556

วันครบกำหนดไถ่ถอน

2 ธันวาคม 2559

อายุหุ้นกู้

2 ปี 11 เดือน 28 วัน

อัตราดอกเบี้ย

4.80% ต่อปี

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทุกวันที่ 4 มีนาคม 4 มิถุนายน 4 กันยายนและ 4 ธันวาคม

หลักประกันหุ้นกู้

-

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

JP90B0034BG7 : ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2563

JP90B0034BG7 : ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2563

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ค้ำประกันโดย ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ และเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น

มูลค่ารวม

35,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

จำนวน

35 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

24 กุมภาพันธ์ 2558

วันครบกำหนดไถ่ถอน

24 กุมภาพันธ์ 2563

อายุหุ้นกู้

5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

6-month ICE LIBOR

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 24 สิงหาคม

หลักประกันหุ้นกู้

ค้ำประกันโดยธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

-

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ

 

 

JP90B0031UG3 : ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2562

JP90B0031UG3 : ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2562

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ค้ำประกันโดย ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ และเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น

มูลค่ารวม

30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

จำนวน

30 หน่วย

มูลค่าตราไว้

1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อหน่วย

วันที่ออกหุ้นกู้

26 กันยายน 2557

วันครบกำหนดไถ่ถอน

26 กันยายน 2562

อายุหุ้นกู้

5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

6-month ICE LIBOR

กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 26 มีนาคม และ 26 กันยายน

หลักประกันหุ้นกู้

ค้ำประกันโดยธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

-

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ

 

 

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome