บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้


ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และ/หรือหุ้นกู้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจในปัจจุบัน ผลการดำเนินงานในอดีตของบริษัทฯ ข้อมูลคาดคะเน และแผนงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาการลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขาย

การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์และควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน


ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
: