บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป


บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

คือผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคแก่ลูกค้าทั่วไป
๐ ธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan Business)
๐ ธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำระ (Installment Loan Business)

จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539

เลขที่จดทะเบียน 0107548000251

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6,000 ล้านบาท
(จำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ปิดรอบบัญชี 31 ธันวาคม

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

อาคาร รสา ทู ชั้น 8-11
เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2079-0999 โทรสาร : 0-2695-0298

โฮมเพจ : https://www.easybuy.co.th

จำนวนพนักงาน 2,863 คน (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
จำนวนสาขา 103 สาขา (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560)


โดยมีบริษัทแม่คือ บริษัท อาคอม จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
https://www.acom.co.jp/ir/english

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome