บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) “อีซี่บาย” จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539 ภายใต้ชื่อ บริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 120 ล้านบาท ภายใต้การร่วมทุนระหว่างบริษัทชั้นนำของประเทศไทย และบริษัท อาคอม จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 1 เมษายน 2548 ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อีซี่บายได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคภายใต้ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ยูเมะพลัส” ประกอบด้วย สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ อีซี่บายมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำสถาบันการเงินที่ดีที่สุดของประเทศไทยที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสะดวกสบายทางการเงินแก่ลูกค้า คู่ค้าบริษัทฯ จนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 2 ล้านรายทั่วประเทศ

อีซี่บายนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิด Green Technology Organization เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริการ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็วผ่านสาขายูเมะพลัส และจุดให้บริการร้านค้าสมาชิกทั่วประเทศ

ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีซี่บายให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจและให้ลูกค้าได้เข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ปัจจุบันอีซี่บายได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 6,000 ล้านบาท และมีพนักงานมากกว่า 2,800 คน ทั่วประเทศ (ณ วันที่ 31 ธ้นวาคม 2560) ทั่วประเทศ


รู้จักกับบริษัทแม่

บริษัท อาคอม จำกัด “อาคอม” ซึ่งเป็นบริษัทแม่และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 71.00 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2555) ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว หมวดที่ 1 ในปี 2539 โดยดำเนินธุรกิจหลักทั้งสิ้น 4 ธุรกิจ ได้แก่

(1) ธุรกิจให้สินเชื่อเงินกู้และบัตรเครดิต (Loan and Credit Card Business)
(2) ธุรกิจค้ำประกัน (Guarantee Business)
(3) ธุรกิจให้บริการเกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อ (Loan Servicing Business)
(4) ธุรกิจด้านการเงินต่างประเทศ (Overseas Financial Business)

อาคอมได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันการเงินระดับแนวหน้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งประกอบกิจการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคและได้รับการยกย่อง ให้เป็นสถาบันการเงินชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการเงิน ในปี 2522  อาคอมเป็นบริษัทแรกที่เริ่มให้บริการตู้ ATM ตลอด 24 ชั่วโมง ต่อมาในปี 2536 ได้ริเริ่มการให้บริการขอรับสินเชื่ออัตโนมัติผ่านเครื่อง MUJINKUN นอกจากนี้ ในปี 2541 อาคอมได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกหลัก ของมาสเตอร์การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล ส่งผลให้เป็นบริษัทผู้ประกอบการสินเชื่อรายย่อยรายแรกในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับใบอนุญาตให้ออกบัตรเครดิต มาสเตอร์การ์ด ภายใต้ชื่อ บัตรมาสเตอร์การ์ด โดยมี มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป อิงค์ “MUFG” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 40.20
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)

อาคอมเป็นผู้ริเริ่มและสนใจที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในประเทศไทย ซึ่งจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของการดำเนินธุรกิจ ที่คล้ายคลึงกันในประเทศญี่ปุ่น ทำให้อาคอมได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้ร่วมทุนให้เป็นแกนนำในการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ การลงทุนดังกล่าวนับเป็นการลงทุนในบริษัทย่อยนอกประเทศเป็นครั้งแรกของอาคอมด้วย

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
: