บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ โดยให้บริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนที่ไม่มีหลักประกันภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) โดยแบ่งบริการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

(1) สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan) ผ่านสาขายูเมะพลัส และ (2) สินเชื่อผ่อนชำระ (Installment Loan) ผ่านคู่ค้าของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีสำนึกรับผิดชอบครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเกื้อหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และยกระดับความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome