บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Accounting : General Accounting Staff

ตำแหน่ง

General Accounting Staff

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำบัญชีสินทรัพย์ บัญชีงบประมาณ การบันทึกการตั้งสำรอง การจัดทำบัญชีภาษีและการนำยื่นภาษี การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน การจัดทำคู่มือการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีรับรองโดยทั่วไป และกฎหมายภาษีอากร
2. จัดทำและตรวจสอบรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารรายวันและรายเดือน สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีของบริษัท
3. ติดต่อประสานกับสาขาและผู้เกี่ยวข้องผู้บริหารเงินโดยการควบคุมเงินสด ที่สาขาและเอทีเอ็ม เพื่อให้ดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กฎระเบียบของบริษัท

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22-28 ปี
3. มีความรู้ด้านภาษีและบัญชีเป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
**หากมีประสบการณ์ทางด้านการบัญชีและภาษี ปิดบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Administration : Equipment Maintenance Officer

ตำแหน่ง

Equipment Maintenance Officer

วันที่

03/01/2562

ความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการซ่อมบำรุงสาขาทั่วประเทศตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน
2. ปฏิบัติงานติดต่อประสานงานและซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์สาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและบริษัท
3. ควบคุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ปฏิบัติงานตามการมอบหมายของหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

Qualification
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสาขางานก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านทางด้านงานซ่อมบำรุง
4. มีทักษะและความรู้ทางด้านการซ่อมบำรุง เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบแอร์ อุปกรณ์สำนักงานและการจัดการอาคารสถานที่
5. มีทักษะและความสามารถในการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ชำรุด
6. มีทักษะในการทำงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์

Business Planning : Business Alliance Officer

ตำแหน่ง

Business Alliance Officer

วันที่

06/02/2562

ความรับผิดชอบ

1. ดูแลเป้าหมายลูกค้าใหม่ โดยดำเนินงานตามแผนกิจกรรม/โครงการที่กำหนดขึ้น รวมถึงการค้นหากลุ่มบริษัทเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัท
2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสินเชื่อผ่อนชำระ
3. ติดต่อ, ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งปัจจุบัน/ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
4. ออกไปดูแลการทำกิจกรรมของเจ้าหน้าที่สินเชื่อตามสถานที่ต่าง ๆ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-30 ปี
3. ประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Sales Planning 1 Officer

ตำแหน่ง

Sales Planning 1 Officer

วันที่

07/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแคมเปญ วางแผนการขาย ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. ดูแลเป้าหมายยอดหนี้คงค้าง (Outstanding Balance)
3. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูลสินเชื่อจากคู่แข่ง ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และรักษาฐานลูกค้า
4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการรักษาจำนวนลูกค้าและยอดหนี้คงค้างตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22 – 30 ปี่
3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวางแผนการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Word Excel
5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษทางด้านการเขียน
6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
**หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
***สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Installment Loan Officer

ตำแหน่ง

Installment Loan Officer

วันที่

06/02/2562

ความรับผิดชอบ

1. ดูแลยอดขายของธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำระโดยการวางแผนกิจกรรมต่างๆและสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่จากร้านค้าสมาชิกที่ดูแล ตลอดจนการขยายช่องทางกับทางพันธมิตรใหม่ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับทีมงานและหัวหน้า เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข้ และพัฒนาสินเชื่อผ่อนชำระให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจทั้งปัจจุบัน/ใหม่ รวมถึงเข้าเยี่ยมร้านค้าในความดูแล เพื่อเพิ่มช่อง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-28 ปี
3. ประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหาในเบื้องต้น
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี
**หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ การเงิน การธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Compliance Office : Compliance Monitoring Officer

ตำแหน่ง

Compliance Monitoring Officer

วันที่

18/02/2562

ความรับผิดชอบ

1. Monitor business units to ensure that they understand and comply with rules and regulations governing the company.
2. Observe and visit business units to improve non-compliance monitoring system.
3. Support business industry regulator/agency on their requirement, audit and non-compliance issues.
** Working place Sathorn Square (BTS Chong Nonsi)

คุณสมบัติ

1. Bachelor's Degree in Business Administration or related field.
2. Age not over 25 years old.
3. Minimum 0-2 years of experience in the field of Compliance, legal functions, Internal Audit or Internal Control.
4. Have basic knowledge on generic laws.
5. Proficient in operation Microsoft Office and Internet.
6. Good command of written English.
7. Thai nationality only.

Compliance Office : Compliance Coordinator

ตำแหน่ง

Compliance Coordinator

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. Follow up and control the Compliance Office operational control regulation, procedure manual, work instruction, forms and other documents from all compliance staff upon the Document Control System (DCS) including conducting the expenditure record.
2. Support superior to coordinate with regulator, agency when they ask for business performance reporting within defined timeline.
3. Implement file controlling system so that control important original paper, documents of Compliance Office.

คุณสมบัติ

1. Bachelor's degree in Business Administration or related fields GPA 2.50 up.
2. Experience Minimum 1-3 years in the field of administration or coordination.
3. Age 21-25 years old.
4. Good command of written English.
5. Computer literate.
6. Documentary managing.
7. Continuous Learning skill, coordination skill, energetic skill.
8. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

11/02/2562

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา, โลตัสบึงกาฬ
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขายโดยการหาลูกค้านอกพื้นที่เป็นทีม เช่น การทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8 - 10 วัน)
2. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ เช่น รับเอกสาร เพิ่มวงเงิน นำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีม เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่ (เดือนละ 2 - 3 วัน)

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับ

Consumer Loan 1 : Consumer Loan - Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan - Sales Team Officer

วันที่

04/02/2562

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : สีลม, อุดรธานี, ศรีราชา, อมตะซิตี้
ลักษณะงาน
1. ทำกิจกรรม Direct sale เป็นทีม ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาด, ห้างสรรพสินค้า (เดือนละ 7 - 10 วัน)
2. ทำกิจกรรมการขายประจำบูทตามสถานที่ต่าง ๆ (หมุนเวียนตามตารางงาน)
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีมของบูทระยะสั้นโซนตลาด/หน้าบริษัทลูกค้า

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับ

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

04/02/2562

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : บิ๊กซีบุรีรัมย์, บิ๊กซีขอนแก่น
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขายโดยการหาลูกค้านอกพื้นที่เป็นทีม เช่น การทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8-10 วัน)
2. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์เช่น รับเอกสาร เพิ่มวงเงิน นำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีม เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่ บริเวณใกล้เคียง (เดือนละ 2 - 3 วัน)

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับ

Consumer Loan 2 : Consumer Loan - Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan - Sales Team Officer

วันที่

04/02/2562

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : ซีคอนสแควร์, ขอนแก่น
ลักษณะงาน
1. ทำกิจกรรม Direct sale เป็นทีม ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาด, ห้างสรรพสินค้า (เดือนละ 7 - 10 วัน)
2. ทำกิจกรรมการขายประจำบูทตามสถานที่ต่าง ๆ (หมุนเวียนตามตารางงาน)
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีมของบูทระยะสั้นโซนตลาด/หน้าบริษัทลูกค้า

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับ

Corporate Planning & Coordination : Japanese Coordinator

ตำแหน่ง

Japanese Coordinator

วันที่

03/01/2562

ความรับผิดชอบ

1. Coordinate to others when them meeting and propose agenda to the party.
2. Translate document from Japanese to Thais or English and others agenda
3. Communicate (Interpret and translate) correctly with the management and staff or other person as the assignment
4. Coordinate with concerned department to accomplish the Management assignment
5. Support has been assigned by the management to ensure a work to efficiency and effectiveness.

คุณสมบัติ

1. Male only Age 25-30 Years old
2. Japanese language: JLPT N1 [if JLPT N2 must require direct experience]
3. English language (TOEIC reference)
4. Thai-Japanese Culture
5. Experiences from 3 years on Translator JPN-Thai
6. Coordinate with concern went visit outside
7. Thai nationality only.
** Working place at Sathorn square. (BTS Chong Nonsi)

Corporate Planning & Coordination : Risk Management Officer

ตำแหน่ง

Risk Management Officer

วันที่

18/02/2562

ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการสนับสนุนในการจัดการติดตามและตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อรักษาความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลกับดูแลกิจการที่ดี
2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในองค์กรเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง.
3. สนับสนุนรายงานที่เกี่ยวข้องของการบริหารความเสี่ยง / การทำงานตามที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง GPA 2.50 ขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ GPA 2.30 ขึ้นไป)
2. มีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยง 0-1 ปี
3. อายุ 22-26 ปี
4. มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี, สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
5. มีทักษะการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล, มีทักษะด้านการประสานงาน
**หากมีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Corporate Planning & Coordination : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

07/02/2562

ความรับผิดชอบ

• สนับสนุนการทำงานส่วนงานส่วนงานสื่อสารองค์กร เช่น คิด/เขียน Content ข่าว กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Digital Communication)
• สนับสนุนการทำงานออกแบบกราฟิก สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายใน (Graphic Design)<<มีทักษะการใช้โปรแกรม Photoshop และ illustrator>>
*** สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์, สาขาสื่อสารมวลชน/สื่อสารองค์กร, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจงานบริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
4. ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง
6. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

Corporate Planning & Coordination : Risk Management & Internal Control Section Head

ตำแหน่ง

Risk Management & Internal Control Section Head

วันที่

28/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. To conduct and monitor the enterprise risk management according to the risk management policy in order to manage risk to be within its risk appetite.
2. To provide reasonable assurance regarding with the achievement of entity objectives.
3. To conduct and monitor the enterprise business continuity plan according the business continuity management policy to ensure that the company would continuity run the critical business operations during the incidents.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master in accounting & finance, economics, business administration.
2. Age 35-40 years.
3. Experience 5 Years up in Internal Control, and Risk Management.
4. Knowledge of Good Corporate Governance Principles, Internal Control, and Risk Management.
5. Solid background and knowledge of the industry and operations pertaining such as financial industry.
6. Good command in English, Interpersonal and Communications Skills.
7. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn Square.

Corporate Planning & Coordination : Assistant Risk Management Manager

ตำแหน่ง

Assistant Risk Management Manager

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. To assist superior to monitor progress and analysis, to prepare a report on risks profile of business.
2. To support tools and systems development for Risk and Control Self Assessment (RCSA) and key risk indicators (KRIs).
3. To assist superior to manage the enterprise business continuity plan according the business continuity management policy.
4. To support the plan improvement including coordinate with various departments to perform the enterprise business continuity plan.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree or Higher in Accounting & Finance, Economics, Business Administration or related field.
2. Age 25 - 33 years old.
3. Minimum of 2 years of experience in the field of Risk Management or Internal Control or Internal Audit.
4. Knowledge of Risk Management, Corporate Governance Principles and Internal Control.
5. Good command of written English.
6. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

Credit Management : Japanese Coordinator

ตำแหน่ง

Japanese Coordinator

วันที่

18/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. Coordinate to others when them meeting and propose agenda to the party.
2.Translate document from Japanese to Thais or English and others agenda
3. Communicate (Interpret and translate) correctly with the management and staff or other person as the assignment
4. Coordinate with concerned department to accomplish the Management assignment
5. Support has been assigned by the management to ensure a work to efficiency and effectiveness.

คุณสมบัติ

1. Female only Age 25-30 Years old
2. Japanese language: JLPT N1 [if JLPT N2 must require direct experience]
3. English language (TOEIC reference)
4. Thai-Japanese Culture
5. Experiences from 3 years on Translator JPN-Thai
6. Coordinate with concern went visit outside
7. Thai nationality only.
**Working place at Mueng Thai - Phatara Complex Building. (MRT Sutthisan)

Customer Service : Inbound-Officer

ตำแหน่ง

Inbound-Officer

วันที่

06/11/2561

ความรับผิดชอบ

1. แนะนำวิธีการสมัครสินเชื่อ และตรวจสอบผลการสมัครสินเชื่อ
2. แจ้งยอดที่ต้องชำระ, ยอดปิดบัญชี และชี้แจงรายละเอียดในสัญญา
3. แนะนำการดำเนินการกรณีบัตรหาย, ชำรุด, รหัสผิด
4. ชี้แจงการคำนวณค่าใช้จ่าย
5. แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
6. การนำเสนอ Promotion หรือ Campaign ต่าง ๆ ให้กับลูกค้า
7. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยน
**เงื่อนไขเวลาทำงาน : เวลาการทำงานมี 4 กะ คือ 8.00 – 17.00 หรือ 9.00 – 18.00 หรือ 10.00 – 19.00 หรือ 12.00 – 21.00 (หมุนเวียนสัปดาห์ละ 1 กะ)

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
2. นักศึกษาจบใหม่เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30
3. อายุ 22 - 28 ปีบริบูรณ์
4. มีทักษะในการสื่อสารดี น้ำเสียงไพเราะชัดเจน และรักงานบริการ
5. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (บริษัทฯ มีค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด)
**สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่

Customer Service : Outbound-Officer

ตำแหน่ง

Outbound-Officer

วันที่

06/02/2562

ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการโทรออกติดต่อลูกค้า เพื่อสอบถาม, ชี้แจงลูกค้าในเรื่องที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ Email, Website, FAX, Letter, Walk-in รวมทั้งการสมัครสินเชื่อ ฯลฯ
2. โทรติดต่อลูกค้ากรณีจดหมายลูกค้าตีคืน,เสนอขายกิจกรรม (Campaign) และติดต่อลูกค้ากรณีที่ได้รับเรื่องประสานงานจากหน่วยงานอื่น
- เงื่อนไขเวลาทำงาน : การทำงานแบ่งเป็น 2 กะ คือ 9.00 – 18.00 หรือ 10.00 – 19.00 (หมุนเวียนสัปดาห์ละ 1 กะ) สามารถทำงานวันหยุดหมุนเวียนได้

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.50 อายุไม่เกิน 30 ปี
2. มีประสบการณ์ 0-1 ปี เน้นน้ำเสียง และทักษะการพูด
3. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
4. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (บริษัทฯ มีค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด)
**สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่

Internal Audit : IT Auditor

ตำแหน่ง

IT Auditor

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Prepare IT audit project as annual plan.
2. Execution IT audit as plan (Walkthrough, audit program, working paper, and other as required) within timeline.
3. Produce IT audit report with recommendations related risk and internal control evaluation.
4. Follow up audit finding for corrective control action as specified in audit report.
5. To learn, update and improve knowledge regarding IT Audit, new technology and new issued standards/best practices.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree or higher in Computer or related field. GPA 2.50 up.
2. Minimum of 2- 3 years of experience in the field of audit or IT.
3. Age 25-30 years.
3. Good English skills.
4. Knowledge of Operating Systems.
5. Knowledge of Database Systems (Oracle, Microsoft SQL, DB2).
5. Knowledge of Network and Network Security equipment.
7. Knowledge of accounting, financial, and related Standard of Information Systems Audit.
6. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn Square.

Internal Audit : Administration & Coordinator

ตำแหน่ง

Administration & Coordinator

วันที่

08/02/2562

ความรับผิดชอบ

1. To support for the administration and coordination works of Internal Audit Department to accomplish as the Action Plan.
2. To support, facilitate, and assist the Audit Committee meeting and other Departments meetings.
3. To collect, recording, and summarize the any departmental issuing and reporting.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree : Business Administration/ Economics/ Marketing or related field GPA 2.50 up.
2. Age 22-28 Years old.
3. Experience 0-3 years of Administration of Secretary.
4. Good knowledge and capacity in computer especially Microsoft office program.
5. Excellent in English, communication skill, leadership skill.

** Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

IT Application Service : Web Developer

ตำแหน่ง

Web Developer

วันที่

03/01/2562

ความรับผิดชอบ

1. Analyst existing systems, Internal and External applications and functions to ensure strategic ICT objectives are met.
2. Provide accurate advice about technical issues and solutions to assist with specifying business requirements for new or existing solutions.
3. Assume technical responsibility for all stages of the software development process to ensure compliance with application development standards.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS
2. Age 25 – 35 years.
3. Year of Experience 3 - 5 Years in IT Development.
4. Must have experience in Project management.
5. Knowledge in .NET enterprise applications, preferably using C#.
6. Knowledge in SQL Server and relational database design.
7. Thai nationality only.
** Working place at Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Application Service : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

07/02/2562

ความรับผิดชอบ

สนับสนุนการเขียนโปรแกรม ทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์ พร้อมกับการออกแบบทางเทคนิค <<มีทักษะการเขียนโปรแกรม ภาษา C, C#, JAVA, .NET >>

*** สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร)

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจงานบริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
4. ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง
6. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

IT Innovation and Planning : Continuous Service Improvement - Section Head

ตำแหน่ง

Continuous Service Improvement - Section Head

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Define, design, and implement a Service Performance Management Framework to enable the consistent measurement of team and service effectiveness.
2. Create and report on performance metrics for service delivery to identify areas requiring improvement.
3. Monitor practices and processes to guide the implementation of compliance and improvement strategies improvement.
4. Utilize available information, metrics and evaluations to develop recommendations for change.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 35-40 years.
3. Experience 5-10 Years in IT service management.
4. Experience 3-5 Years in Project management.
5. Understanding ITIL process Knowledge.
6. Database configuration and administration skill.
7. Knowledge in IT Security standard and compliance policy
8. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Innovation and Planning : Enterprise Innovation & Architect Manager

ตำแหน่ง

Enterprise Innovation & Architect Manager

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. Translate business practices and processes into architectures to enable delivery of appropriate solutions.
2. Undertake research, horizon scanning and analysis to identify future ICT trends, and assess applicability to support business objectives.
3. Manage and Control ICT projects on time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 30-40 years.
3. Understanding of computer systems, applications and operating systems.
4. Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
5. Good command in English.
6. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Innovation and Planning : Information Security & Compliance - Section Head

ตำแหน่ง

Information Security & Compliance - Section Head

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. Identify and analyst ICT organizational and sector issues to ensure compliance with business, statutory and legislative obligations.
2. Lead the development of innovative ICT policy, standards and compliance systems to manage and monitor the implementation and compliance of approved policies and standards.
3. Lead ICT participation in the Enterprise Risk Management process to ensure representation of ICT considerations.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 30-40 years.
3. Experience 5-10 Years in Information Security, network and system administration.
4. Experience 3-5 Years in Project management.
5. Knowledge Project management and Implementation, Microsoft Product management and administration skill
6. Good command in English.
7. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Service : Cloud Administrator

ตำแหน่ง

Cloud Administrator

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Provides support of the cloud infrastructure.
2. Deploys and configures cloud infrastructure components.
3. Optimizes and balances cloud infrastructure capacity.
4. Works with the IT Security team to make sure that the cloud infrastructure aligns with IT security and compliance policies.
5. Deploys and maintains cloud automation and standard operating procedures.
6. Monitor the cloud infrastructure, system availability, performance and response time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration.
4. Experience 0-1 Years in Project management.
5. AS400 (OSi5 or later) management and administration skill.
6. Network configuration and administration skill (LAN/WAN).
7. Database configuration and administration skill.
8. Thai nationality only.

IT Service : Storage Administrator

ตำแหน่ง

Storage Administrator

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Designs and provisions network storage to the ICT applications and systems as required .
2. Respond and provide technical support to storage failure, performance and capacity alerts and event notifications.
3. Execute installations and changes.
4. Maintain storage environment by implementing approved upgrades as required.
5. Monitors, escalate, and remediate storage alerts to identify potential incidents.
6. Prepare performance, utilization, and audit activities report to Section Head.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience in 3-5 Years in Handling dynamic storage equipment and system administration. And experience in 0-1 Years in Project management.
4. Project management and Implementation.
5. Microsoft Product management and administration skill (Windows server, Exchange Mail, Proxy, Sharepoint, etc.)
6. Thai nationality only.

IT Service : Incident Engineer

ตำแหน่ง

Incident Engineer

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. Monitoring the effectiveness of incident and problem management and making recommendations for improvement.
2. Developing and maintaining the incident and problem management system.
3. Driving, developing, managing and maintaining the major incident process and associated procedures.
4. Ensuring that all IT teams follow the incident management process for every incident.

คุณสมบัติ

1. Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 25-35 years.
3. Experience 3 Years in handling dynamic network and 1 Year in Project management. (Will be advantage.)
4. Relevant knowledge in Microsoft Product management and administration skill. (Windows server, Exchange Mail, Proxy, SharePoint, etc.)
5. Relevant knowledge in TCP/IP and VoIP, Database configuration and ministration skill.
6. Thai nationality only.

IT Service : Database Administrator

ตำแหน่ง

Database Administrator

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Manage the organization’s database technology and associated schemas to allow secure, efficient and effective access to the organization’s structured data.
2. Designs database structures and associated models to support the information needs of the business.
3. Plan and implement regular system upgrades to enhance service continuity and user experience.
4. Administer the database configuration, security, schema and objects, ensuring compliance against agreed standards and guidelines.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in handling database, system and security administration4 and experience 0-1 Years in Project management.
4. Microsoft Product management and administration skill. (Windows server, Exchange Mail, Proxy, SharePoint, etc.)
5. Database configuration and administration skill. (MSSQL, Oracle, DB2 )
6. Thai nationality only.

Legal Office : Senior Lawyer

ตำแหน่ง

Senior Lawyer

วันที่

21/11/2561

ความรับผิดชอบ

1. ให้คำปรึกษาทางกฎหมายรวมถึงการจัดทำร่าง ตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้องขอ
2. ติดตามข่าวสาร/ตีความ กฎหมายเก่า/ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้องขอ
3. ตรวจสอบสัญญารวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา
4. ดำเนินการทางคดีความ รวมถึงจัดทำและร่างคำฟ้อง คำให้การ คำร้อง และคำแถลง ในฐานะทนายโจทก์/จำเลยของบริษัท และดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลเพื่อประโยชน์ของบริษัท ตรวจและให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างอุทธรณ์

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์งานด้านกฎหมาย 5 ปีขึ้นไป
4. มีใบอนุญาตว่าความ
5. มีประสบการณ์ร่างและตรวจสอบสัญญา, มีความรู้ด้านกฎหมายบริษัทมหาชน
6. สามารถ พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี, สามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
7. สามารถว่าความในชั้นศาลได้, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
8. สามารถทำงานในวันหยุดและเดินทางออกต่างจังหวัดได้
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทรสแควร์ BTS ช่องนนทรี
**สมัครงานได้ที่ : สำนักงานใหญ่

Operation Center : Key data Officer

ตำแหน่ง

Key data Officer

วันที่

01/10/2561

ความรับผิดชอบ

1. บันทึกข้อมูลของลูกค้าในระบบให้สมบูรณ์ (Key Full Application )
2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (Change data )
3. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่พบในการทำงาน เพื่อนำเสนอ ต่อหัวหน้าทีมบันทึกและจัดการข้อมูลเอกสารสินเชื่อ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไปไม่จำกัดสาขาวิชา (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00)
2. อายุ 21 - 30 ปี สัญชาติไทย
3. มีทักษะในการพิมพ์ดีดเป็นอย่างดี (ความเร็วในการพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 25 คำต่อนาที)
4. ขยัน อดทน และมีความละเอียดรอบครอบ
5. มีการทำงานเป็นทีมที่ดี
การว่าจ้าง : พนักงานประจำ เงินเดือน 12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร ทางออก 3)

Operation Center : Card Approve Officer

ตำแหน่ง

Card Approve Officer

วันที่

21/11/2561

ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ
2. ตรวจสอบเอกสารใบคำร้องขอต่าง ๆ เช่น ขอเพิ่มวงเงิน, ขอออกบัตรใหม่, ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของลูกค้าเบื้องต้นเพื่อส่งเรื่องให้กับผู้มีอำนาจในการอนุมัติ
3. ประสานงานกับทางผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าก่อนนำเสนอเพื่อร้องขอการอนุมัติ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
3. มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงานมีความละเอียดรอบคอบ
4. สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
**มีประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์
สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่

Personnel Management : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

07/02/2562

ความรับผิดชอบ

• สนับสนุนการจัดทำและรวบรวมเอกสารการฝึกอบรม (Training) และสนับสนุนการทำงานในส่วนงานการรับสมัครงาน (Recruit)

*** สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร)

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจงานบริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
4. ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง
6. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

Personnel Management : Welfare Operation Officer

ตำแหน่ง

Welfare Operation Officer

วันที่

03/01/2562

ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบคำร้องและติดตามเอกสารประกอบการเบิกสวัสดิการของพนักงาน และดำเนินการส่งต่อไปยังส่วนงานภายนอก เพื่อทำการจ่ายเงินสำรองจ่ายคืนให้กับพนักงานโดยเร็วที่สุด
2. สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตนไปยังสำนักงานประกันสังคมโดยผ่าน Website ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
3. สนับสนุนการปฏิบัติการและข้อมูลต่างๆ ให้กับทีมงานสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์
4. จัดทำรายงานประจำเดือน และให้การสนับสนุนข้อมูล เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ต่างๆ ให้กับหัวหน้างาน ต้นสังกัด และส่วนงานอื่น

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
3. ประสบการณ์การทำงานด้านสวัสดิการ ประมาณ 0 - 1 ปี
4. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power point)
5. ความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)
**หากมีประสบการณ์ทางด้านสวัสดิการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Personnel Management : Information Management Officer

ตำแหน่ง

Information Management Officer

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบ และ บันทึกข้อมูลสำหรับพนักงานเข้าสู่ระบบ โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากเอกสารต้นฉบับ
2. จัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงานและเอกสารอื่นๆ ของพนักงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาเพื่อใช้งานต่อไป
3. แจกจ่ายทรัพย์สิน ของบริษัทฯ ตามนโยบาย และเงื่อนไขของบริษัทให้กับพนักงาน
4. จัดทำแบบประเมินผลการทดลองงานพนักงานใหม่ในระยะการทดลองงาน
5. จัดทำรายงานและสนับสนุนการให้ข้อมูลต่างๆ กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
6. ให้คำปรึกษาด้านงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานภายในองค์กร

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เพศหญิง อายุ 21-25 ปี
3. ประสบการณ์ในการทำงาน ตั้งแต่ 0-1 ปี
4. มีความละเอียดรอบคอบ, มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. มีความอดทนสูง, ตรงต่อเวลาและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
7. มีทักษะ MS.Office : Wordเบื้องต้น เช่น Excel ใช้สูตรคำนวณ เบื้องต้นได้ ทำกราฟได้ ทำตารางได้ , Power Point เบื้องต้น

Personnel Management : Senior Human Resource Development Officer

ตำแหน่ง

Senior Human Resource Development Officer

วันที่

18/02/2562

ความรับผิดชอบ

1.ดำเนินการดูแลหลักสูตรและเป็นวิทยากรหลักสูตรภายในขององค์กรตามแผนฝึกอบรมประจำปี
2.ประสานงานเพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนาบุคลากร
3.จัดประชุมเพื่อติดตามผลหลังการฝึกอบรม
4.จัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง อายุ : 22 – 30 ปี
3. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในด้านการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
4. มีทักษะการพูดในที่สาธารณะ
5. มีทักษะในการทำ Presentation/สื่อการสอน
6. ได้หลักการเขียนภาษาอังกฤษ (Grammar)
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทย ภัทรคอมเพล็กซ์

Personnel Management : Human Resource Development Coordinator Officer

ตำแหน่ง

Human Resource Development Coordinator Officer

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการจัดทำและรวบรวมเอกสารการฝึกอบรมเพื่อนำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. ประสานงาน และดำเนินการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดบางครั้ง เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมของแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เฉลี่ยเดือนละครั้ง
4. ดำเนินงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย : 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22-26 ปี
3. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power point)
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)
5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
** หากมีประสบการณ์ด้านการจัดส่งเอกสารฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487
E-mail: jobs@easybuy.co.th

1. MRT สุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร)
2. รถประจำทาง สาย 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517,
528, 529, ปอ.73, 73ก.

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome