บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Accounting : Internal Control Manager

ตำแหน่ง

Internal Control Manager

วันที่

23/03/2564

ความรับผิดชอบ

1. Check accuracy of accounting records according to accounting system, financial report data, monthly report, budget report, and other reports of Accounting dept.
2. Provide data and report related with Accounting dept. along with coordinate with internal auditor, external auditor, and J-Sox.
3. Review and improve internal procedure and regulations related to Finance dept. procedure in compliance with relevant laws and corporate regulations (Compliance), and reduce possible risk of work (Risk

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree : Accounting
2. Age 35 Years old.
3. At least 7 years of experiences in accounting and taxation
4. Have knowledge of taxation and accounting.
5. Communication skill, leadership skill, and computer literate (Microsoft office).
6. Good English Skill.

Administration : Equipment Maintenance Officer

ตำแหน่ง

Equipment Maintenance Officer

วันที่

23/03/2564

ความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการซ่อมบำรุงสาขาทั่วประเทศตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน
2. ปฏิบัติงานติดต่อประสานงานและซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์สาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. ควบคุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ปฏิบัติงานตามการมอบหมายของหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสาขางานก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านทางด้านงานซ่อมบำรุง
4. มีทักษะและความรู้ทางด้านการซ่อมบำรุง เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบแอร์ อุปกรณ์สำนักงานและการจัดการอาคารสถานที่
5. มีทักษะและความสามารถในการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ชำรุด
6. มีทักษะและความรู้ทางด้าน Microsoft Office
7. มีทักษะในการทำงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้

Business Planning : Operation Planning Officer

ตำแหน่ง

Operation Planning Officer

วันที่

26/04/2564

ความรับผิดชอบ

1. พัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน, คู่ค้าทางธุรกิจ ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการพัฒนาระบบงาน ให้สามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ
2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนางาน และโครงการ รายงานผล, ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ของแต่ละโครงการเพื่อดำเนินการภายในกรอบเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์การดำเนินธุรกิจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมถึงการประเมินผลของโครงการ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และการปรับปรุงการดำเนินงานภายในของบริษัท

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา: สาขาวิชาการจัดการ, การเงินการธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 24-30 ปี
3. ประสบการณ์ 1-3 ปี ทางด้านธุรกิจสินเชื่อ สินเชื่อหมุนเวียน, การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ, การทำ Project, งานพัฒนาสินเชื่อ พัฒนาธุรกิจ
4. มีความรู้เกี่ยวกับการทำโปรเจค ระบบการทำงาน พัฒนาขั้นตอนการทำงาน
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

Business Planning : Sales Planning 1 Officer

ตำแหน่ง

Sales Planning 1 Officer

วันที่

26/04/2564

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแคมเปญ วางแผนการขาย ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. ดูแลเป้าหมายยอดหนี้คงค้าง (Outstanding Balance)
3. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูลสินเชื่อจากคู่แข่ง ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และรักษาฐานลูกค้า
4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการรักษาจำนวนลูกค้าและยอดหนี้คงค้างตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22 – 30 ปี่
3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวางแผนการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Word Excel
5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษทางด้านการเขียน
6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
**หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Business Planning : Installment Loan Officer

ตำแหน่ง

Installment Loan Officer

วันที่

26/04/2564

ความรับผิดชอบ

1. ดูแลยอดขายของธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำระโดยการวางแผนกิจกรรมต่างๆและสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่จากร้านค้าสมาชิกที่ดูแล ตลอดจนการขยายช่องทางกับทางพันธมิตรใหม่ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับทีมงานและหัวหน้า เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข้ และพัฒนาสินเชื่อผ่อนชำระให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจทั้งปัจจุบัน/ใหม่ รวมถึงเข้าเยี่ยมร้านค้าในความดูแล

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-28 ปี
3. ประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหาในเบื้องต้น
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี
**หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ การเงิน การธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Business Planning : Business Alliance Officer

ตำแหน่ง

Business Alliance Officer

วันที่

26/04/2564

ความรับผิดชอบ

1. ดูแลเป้าหมายลูกค้าใหม่ โดยดำเนินงานตามแผนกิจกรรม/โครงการที่กำหนดขึ้น รวมถึงการค้นหากลุ่มบริษัทเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัท
2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสินเชื่อผ่อนชำระ
3. ติดต่อ, ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งปัจจุบัน/ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
4. ออกไปดูแลการทำกิจกรรมของเจ้าหน้าที่สินเชื่อตามสถานที่ต่าง ๆ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-30 ปี
3. ประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

07/05/2564

ความรับผิดชอบ

เขตพื้นที่ : บิ๊กซีวงศ์สว่าง, สกลนคร, บิ๊กซีร้อยเอ็ด, อุดรธานี, บิ๊กซีน่าน, เซ็นทรัลขอนแก่น
ลักษณะงาน
- รับผิดชอบยอดขายโดยการหาลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผ่านการทำกิจกรรม Direct sale
****หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันเวลาการทำงาน
ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ 24 - 30 ปี
3. ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-25,000 บาท
(ฐานเงินเดือน 15,000 บาท + Overtime + คอมมิชชั่น(ตามผลงาน)

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

07/05/2564

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ :บิ๊กซีฉะเชิงเทรา, อมตะซิตี้, บิ๊กซีบางพลี, กาญจนบุรี, เดอะมอลล์บางกะปิ
ลักษณะงาน
- รับผิดชอบยอดขายโดยการหาลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผ่านการทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8 - 10 วัน), แจกใบปลิวตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย (เดือนละ 2 - 3 วัน)
- ให้บริการลูกค้า ณ บูธหรือสาขาที่ประจำ เช่น ตรวจรับเอกสาร ขั้นตอนการเพิ่มวงเงิน การนำเสนอโปรโมชั่น การตอบคำถามลูกค้า
**สามารถขับรถยนต์ได้

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
2. อายุ 23 - 30 ปี
3. ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
ฐานเงินเดือน 15,000 บาท + Overtime

Corporate Planning & Coordination : Assistant Risk Management Manager

ตำแหน่ง

Assistant Risk Management Manager

วันที่

26/04/2564

ความรับผิดชอบ

1. To assist superior to monitor progress and analysis, to prepare a report on risks profile of business.
2. To support tools and systems development for Risk and Control Self Assessment (RCSA) and key risk indicators (KRIs).
3. To assist superior to manage the enterprise business continuity plan according the business continuity management policy.
4. To support the plan improvement including coordinate with various departments to perform the enterprise business continuity plan.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree or Higher in Accounting & Finance, Economics, Business Administration or related field.
2. Age 25 - 33 years old.
3. Minimum of 2 years of experience in the field of Risk Management or Internal Control or Internal Audit.
4. Knowledge of Risk Management, Corporate Governance Principles and Internal Control.
5. Good command of written English.
6. Thai nationality only.

Credit Management : Call Center Officer (New Staff)

ตำแหน่ง

Call Center Officer (New Staff)

วันที่

23/03/2564

ความรับผิดชอบ

- ติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งค่างวด และวันครบกำหนดชำระ และให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการชำระเงินให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
วันเวลาการทำงาน
- จันทร์ - ศุกร์ 8 ชั่วโมงทำงาน
- การทำงานล่วงเวลา ช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.20 -20.00น.
- การทำงานในวันหยุด วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. สามารถทำงานในภาวะที่มีความกดดันได้กรณีที่มีการเจรจาต่อรอง
5. สามารถทำงานวันเสาร์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ (บริษัทฯ มีสวัสดิการค่าทำงานในวันหยุด)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-30,000 บาท
ฐานเงินเดือน 12,000 บาท + Overtime + Incentive(ตามผลงาน)

Internal Audit : Head Quarter Internal Auditor

ตำแหน่ง

Head Quarter Internal Auditor

วันที่

23/03/2564

ความรับผิดชอบ

1. To perform HQ auditing as approved individual HQ audit engagement/ audit schedule plan by execute and establish audit documents as audit
procedure specified to comply with standard of professional practice and related code of ethics.
2.To summarized audit result and analyzed for risk and internal control of the assigned project in order to improve efficiency in operations and
effective internal control. To provide and confirm audit finding and information to all concern persons of auditee.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree or higher : Accounting, Finance, Business Management or related field GPA 2.50 up.
2. Age : 24-28 Years old.
3. Minimum experience in related audit field or business knowledge 0-3 years.
4. good English skill, communication skill, leadership skill, analytical thinking, negotiate skill, and computer literate. (Microsoft office)

Internal Audit : Head Quarter IT Auditor

ตำแหน่ง

Head Quarter IT Auditor

วันที่

23/03/2564

ความรับผิดชอบ

1. To perform HQ auditing as approved individual HQ audit engagement/ audit schedule plan by execute and establish audit documents as audit procedure specified to comply with standard of professional practice and related code of ethics.
2.To summarized audit result and analyzed for risk and internal control of the assigned project in order to improve efficiency in operations and effective internal control. To provide and confirm audit finding and information to all concern persons of auditee.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree : Accounting, Finance, Business Management or related field GPA 2.50 up
2. Age 24-28 Years old.
3. Minimum experience in related audit field or business knowledge 2-3 years.
4. Risk management, Control, IA standards and the best practice, laws and other regulations necessary knowledge. 5. Communication skill, leadership skill, and computer literate (Microsoft office).
5. Good English Skill.

IT Application Service : Web Developer

ตำแหน่ง

Web Developer

วันที่

23/03/2564

ความรับผิดชอบ

1. Analyst existing systems, Internal and External applications and functions to ensure strategic ICT objectives are met.
2. Provide accurate advice about technical issues and solutions to assist with specifying business requirements for new or existing solutions.
3. Assume technical responsibility for all stages of the software development process to ensure compliance with application development standards.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS
2. Age 25 – 35 years.
3. Year of Experience 3 - 5 Years in IT Development.
4. Must have experience in Project management.
5. Knowledge in .NET enterprise applications, preferably using C#.
6. Knowledge in SQL Server and relational database design.
7. Thai nationality only.

IT Innovation and Planning : Enterprise Innovation & Architect

ตำแหน่ง

Enterprise Innovation & Architect

วันที่

23/03/2564

ความรับผิดชอบ

1. Translate business practices and processes into architectures to enable delivery of appropriate solutions.
2. Undertake research, horizon scanning and analysis to identify future ICT trends, and assess applicability to support business objectives.
3. Manage and Control ICT projects on time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age not over 35 years old
3. Understanding of computer systems, applications and operating systems.
4. Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
5. Good command in English.
6. Thai nationality only.

IT Innovation and Planning : Cloud Administrator

ตำแหน่ง

Cloud Administrator

วันที่

23/03/2564

ความรับผิดชอบ

1. Provides support of the cloud infrastructure.
2. Deploys and configures cloud infrastructure components.
3. Optimizes and balances cloud infrastructure capacity.
4. Works with the IT Security team to make sure that the cloud infrastructure aligns with IT security and compliance policies.
5. Deploys and maintains cloud automation and standard operating procedures.
6. Monitor the cloud infrastructure, system availability, performance and response time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age not over 35 years old.
3. Experience 3-5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration.
4. Experience 0-1 Years in Project management.
5. AS400 (OSi5 or later) management and administration skill.
6. Network configuration and administration skill (LAN/WAN).
7. Database configuration and administration skill.
8. Thai nationality only.

IT Service : Incident Engineer

ตำแหน่ง

Incident Engineer

วันที่

23/03/2564

ความรับผิดชอบ

Monitor and effectiveness of incident and problem management and making recommendations for improvement
Developing and maintaining the incident and problem management system

คุณสมบัติ

1. Education Bachelor / Master degree in computer Engineer ,IT,MIS relate GPA 2.50 up.
2. Male/Female, Age 25-30 Years old.
3. Experience : 3 Year in handing dynamic network and 1 Year in project management.
4. Network configuration and administration skill. (LAN/WAN)
5. IT Security product management and administration skill.
6. Thai nationality only.

IT Service : System Administrator

ตำแหน่ง

System Administrator

วันที่

23/03/2564

ความรับผิดชอบ

Monitor and Configuration changes all server and database to ensure all system always on and to improve application performance and scalability.

คุณสมบัติ

1. Education Bachelor / Master degree in computer relate GPA 2.50 up.
2. Male, Age 30-45 Years old.
3. Experience : 3-5 Year in handing dynamic network equipment and system Administrator 1 Year in Project management.
4. Knowledge : Enterprise systems and Network management.
5. Database configuration and administration skill.
6. IT Security product management and administration skill.
7. Thai nationality only.

IT Service : IT – Service Section Head

ตำแหน่ง

IT – Service Section Head

วันที่

23/03/2564

ความรับผิดชอบ

1. Manage team to control action plan to ensure all targets are met ( Time, Cost, Quality).
2. Manage IT Service Delivery team, taking responsibility for service desk/desktop/application/ATM/ IT Support.
3. Ensure SLA and service qualities are performed to the agreed SLA and user expectation are met.
4. Provide performance reports, service process, quality and improvement on all aspects of the ITS Department.
5. Interacts with internal and external clients to help resolve IT-related issues.

คุณสมบัติ

1.Bachelor degree or higher : Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS
2. Age : 30-45 Years old.
3. Experience : 5-10 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving, 3-5 Years in Project management.
4. Knowledge : Network configuration, TCP/IP and VOIP, Telecommunication equipment, IT Security standard and compliance policy control (Thai Cyber law, ISO/IEC 27001/17799, ITIL, etc.)
5. Thai nationality only.

Legal Office : Legal Administrative Officer

ตำแหน่ง

Legal Administrative Officer

วันที่

23/03/2564

ความรับผิดชอบ

1. Perform accurate BOT report, Visa, Work Permit, 90 days notified and Branch registration system.
2. Daily record keeping with electronic and hard copy filing of documents.
3. Prepare and format legal and management reports.
4. Respond to all case-related queries.
5. Ensure efficient and effective administrative information and assistance.
6. Other work as assignments.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree : Law GPA 2.50 up
2. Age 22-26 Years old.
3. Have knowledge of Legal Administrator.
4. Communication skill, leadership skill, and computer literate (Microsoft office).
5. Good English Skill. TOEIC score 600

Operation Center : Card Approve Officer

ตำแหน่ง

Card Approve Officer

วันที่

07/05/2564

ความรับผิดชอบ

ประจำศูนย์ : กรุงเทพฯ
1. รับผิดชอบการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ
2. ตรวจสอบเอกสารใบคำร้องขอต่าง ๆ เช่น ขอเพิ่มวงเงิน, ขอออกบัตรใหม่, ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของลูกค้าเบื้องต้นเพื่อส่งเรื่องให้กับผู้มีอำนาจในการอนุมัติ
3. ประสานงานกับทางผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าก่อนนำเสนอเพื่อร้องขอการอนุมัติ
** วันทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
3. มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงานมีความละเอียดรอบคอบ
4. สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
**มีประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Personnel Management : Senior Human Resource Development Officer

ตำแหน่ง

Senior Human Resource Development Officer

วันที่

26/04/2564

ความรับผิดชอบ

1. Solid understanding of learning management systems, adult learning theory and learning methodologies.
2. Experience with instructional design and/or the ability to develop training materials including electronic media.
3. Planning and executing improvement projects HR development or Organization Development with suitable tools,(IDP, KM and other)
4. Instruct and facilitate training programs and consult with BU related to learning and development
5. Proficient interpersonal.

คุณสมบัติ

1. Education Bachelor / Master degree in HR relate GPA 2.50 up.
2. Age 25-30 Years old.
3. Good communication and interpersonal skills.
4. Proficient computer skills including MS Outlook, Word, Excel, and PowerPoint.

**Working place at RASA Two (MRT Petchaburi)


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อาคาร รสา ทู ชั้น 10
เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-646-0123
E-mail: jobs@easybuy.co.th
Line ID : esb_recruitment

1. MRT เพชรบุรี ทางออก 2
2. แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน
3. ท่าเรืออโศก เรือโดยสารคลองแสนแสบ
4. รถประจำทาง สาย 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 184, 185, 206, 512, ปอ.พ.10, ปอ.พ.35

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
: