บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Business Planning : Sales Planning 1 Officer

ตำแหน่ง

Sales Planning 1 Officer

วันที่

25/06/2563

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแคมเปญ วางแผนการขาย ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. ดูแลเป้าหมายยอดหนี้คงค้าง (Outstanding Balance)
3. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูลสินเชื่อจากคู่แข่ง ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และรักษาฐานลูกค้า
4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการรักษาจำนวนลูกค้าและยอดหนี้คงค้างตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22 – 30 ปี่
3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวางแผนการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Word Excel
5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษทางด้านการเขียน
6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
**หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
***สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Business Alliance Officer

ตำแหน่ง

Business Alliance Officer

วันที่

06/10/2563

ความรับผิดชอบ

1. ดูแลเป้าหมายลูกค้าใหม่ โดยดำเนินงานตามแผนกิจกรรม/โครงการที่กำหนดขึ้น รวมถึงการค้นหากลุ่มบริษัทเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัท
2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสินเชื่อผ่อนชำระ
3. ติดต่อ, ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งปัจจุบัน/ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
4. ออกไปดูแลการทำกิจกรรมของเจ้าหน้าที่สินเชื่อตามสถานที่ต่าง ๆ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-30 ปี
3. ประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Online Marketing Officer

ตำแหน่ง

Online Marketing Officer

วันที่

25/06/2563

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนงานการตลาดออนไลน์
2. ดำเนินงานในการขยายฐานลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพจากช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook Ads, Google Ads.
3. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอก เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ
4. จัดทำรายงานยอดขายและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 21-30 ปี
3. มีประสบการณ์ 1- 2 ปีด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านสื่อ Social Media
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office และ Internet
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทรสแคร์ BTS ช่องนนทรี

Business Planning : Business Analysis Officer

ตำแหน่ง

Business Analysis Officer

วันที่

25/03/2563

ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสำเร็จลุล่วง ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้
2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อเป้าหมายของบริษัท
3. นำเสนอรายงานทางการตลาดที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามสถานการณ์/ประเภทของโครงการต่างๆ
4. สนับสนุนงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าและผู้บริหารอย่างจริงจัง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-30 ปี
3. มีประสบการณ์ 1- 2 ปีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน การเงิน การตลาด
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการเก็บข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน การตลาด
5. มีทักษะในการใช้ Excel และโปรแกรม Quick view ได้เป็นอย่างดี
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Operation Planning Officer

ตำแหน่ง

Operation Planning Officer

วันที่

25/06/2563

ความรับผิดชอบ

1. พัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน, คู่ค้าทางธุรกิจ ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการพัฒนาระบบงาน ให้สามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ
2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนางาน และโครงการ รายงานผล, ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ของแต่ละโครงการเพื่อดำเนินการภายในกรอบเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์การดำเนินธุรกิจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมถึงการประเมินผลของโครงการ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และการปรับปรุงการดำเนินงานภายในของบริษัท

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา: สาขาวิชาการจัดการ, การเงินการธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 24-30 ปี
3. ประสบการณ์ 1-3 ปี ทางด้านธุรกิจสินเชื่อ สินเชื่อหมุนเวียน, การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ, การทำ Project, งานพัฒนาสินเชื่อ พัฒนาธุรกิจ
4. มีความรู้เกี่ยวกับการทำโปรเจค ระบบการทำงาน พัฒนาขั้นตอนการทำงาน
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
** สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทรสแควร์

Business Planning : Sales Planning 2 Officer

ตำแหน่ง

Sales Planning 2 Officer

วันที่

06/10/2563

ความรับผิดชอบ

1. บริหารจัดการแคมเปญ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการหาลูกค้าใหม่ ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูลสินเชื่อจากคู่แข่ง ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และรักษาฐานลูกค้า
3. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการรักษาจำนวนลูกค้าและยอดหนี้คงค้างตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
2. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3. อายุ : 22 – 30 ปี่
4. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (เฉลี่ย 1-2 ครั้ง/เดือน)
5. ประสบการณ์ทางด้าน การตลาด การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง 0-2 ปี
6. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวางแผนการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล
7. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี
8. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษทางด้านการอ่านและการเขียน
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

23/11/2563

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : เดอะมอลล์ท่าพระ, บิ๊กซีฉะเชิงเทรา, อุบลราชธานี
ลักษณะงาน
- รับผิดชอบยอดขายโดยการหาลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผ่านการทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8 - 10 วัน), แจกใบปลิวตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย (เดือนละ 2 - 3 วัน)
- ให้บริการลูกค้า ณ บูธหรือสาขาที่ประจำ เช่น ตรวจรับเอกสาร ขั้นตอนการเพิ่มวงเงิน การนำเสนอโปรโมชั่น การตอบคำถามลูกค้า
**สามารถขับรถยนต์ได้

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
2. อายุ 23 - 30 ปี
3. ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
ฐานเงินเดือน 15,000 บาท + Overtime

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

23/11/2563

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : บิ๊กซีบุรีรัมย์, นครศรีธรรมราช
ลักษณะงาน
- รับผิดชอบยอดขายโดยการหาลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผ่านการทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8 - 10 วัน), แจกใบปลิวตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย (เดือนละ 2 - 3 วัน)
- ให้บริการลูกค้า ณ บูธหรือสาขาที่ประจำ เช่น ตรวจรับเอกสาร ขั้นตอนการเพิ่มวงเงิน การนำเสนอโปรโมชั่น การตอบคำถามลูกค้า
****หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันเวลาการทำงาน
ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
2. อายุ 22 - 30 ปี
3. ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
ฐานเงินเดือน 15,000 บาท + Overtime

Corporate Planning & Coordination : Corporate Relation Officer

ตำแหน่ง

Corporate Relation Officer

วันที่

23/11/2563

ความรับผิดชอบ

1. To present information on the basis of the success of the organization.
2. To support Management concerns, Strengthen pride and understanding of employees within the organization.
3. To develop patterns and PR instruments.
4. To support other relevant departments for the purpose of the flexibility of PR.
5. To closely monitor numerous media channels for public comment about a company and its products.
6. To perform such other related duties that the Management / Superior may assign.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree / Communication Arts or related fields / Public Relations, Mass Communication, Marketing GAP 2.50 up.
2. Age 22-30 ปี
3. Experience 0-1 years in Public Relations, Marketing, and Advertisement.
4. Positive attitude and enthusiastic.
5. Public Relation and Communication skill.
6. Good English skills (both verbal and written), Computer literacy (MS. Office, etc.)
7. Good inter-personal, Problem-solving ability, Self motivation, Team work, Time management.

Credit Management : Call Center Officer (New Staff)

ตำแหน่ง

Call Center Officer (New Staff)

วันที่

30/10/2563

ความรับผิดชอบ

- ติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งค่างวด และวันครบกำหนดชำระ และให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการชำระเงินให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
วันเวลาการทำงาน
- จันทร์ - ศุกร์ 8 ชั่วโมงทำงาน
- การทำงานล่วงเวลา ช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.20 -20.00น.
- การทำงานในวันหยุด วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. สามารถทำงานในภาวะที่มีความกดดันได้กรณีที่มีการเจรจาต่อรอง
5. สามารถทำงานวันเสาร์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ (บริษัทฯ มีสวัสดิการค่าทำงานในวันหยุด)
สถานที่ทำงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ (เดินทางสะดวก ใกล้ MRT สุทธิทสาร)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-30,000 บาท
ฐานเงินเดือน 12,000 บาท + Overtime + Incentive(ตามผลงาน)

Internal Audit : Head Quarter IT Auditor

ตำแหน่ง

Head Quarter IT Auditor

วันที่

25/03/2563

ความรับผิดชอบ

1. To perform HQ auditing as approved individual HQ audit engagement/ audit schedule plan by execute and establish audit documents as audit procedure specified to comply with standard of professional practice and related code of ethics.
2.To summarized audit result and analyzed for risk and internal control of the assigned project in order to improve efficiency in operations and effective internal control. To provide and confirm audit finding and information to all concern persons of auditee.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree : Accounting, Finance, Business Management or related field GPA 2.50 up
2. Age 24-28 Years old.
3. Minimum experience in related audit field or business knowledge 2-3 years.
4. Risk management, Control, IA standards and the best practice, laws and other regulations necessary knowledge. 5. Communication skill, leadership skill, and computer literate (Microsoft office).
5. Good English Skill.

** Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

IT Application Service : Senior Web Developer

ตำแหน่ง

Senior Web Developer

วันที่

25/03/2563

ความรับผิดชอบ

1. Analyst existing systems, Internal and External applications and functions to ensure strategic ICT objectives are met.
2. Provide accurate advice about technical issues and solutions to assist with specifying business requirements for new or existing solutions.
3. Assume technical responsibility for all stages of the software development process to ensure compliance with application development standards.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS
2. Age 25 – 35 years.
3. Year of Experience 3 - 5 Years in IT Development.
4. Must have experience in Project management.
5. Knowledge in .NET enterprise applications, preferably using C#.
6. Knowledge in SQL Server and relational database design.
7. Thai nationality only.
** Working place at Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Innovation and Planning : Enterprise Innovation & Architect

ตำแหน่ง

Enterprise Innovation & Architect

วันที่

25/03/2563

ความรับผิดชอบ

1. Translate business practices and processes into architectures to enable delivery of appropriate solutions.
2. Undertake research, horizon scanning and analysis to identify future ICT trends, and assess applicability to support business objectives.
3. Manage and Control ICT projects on time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age not over 35 years old
3. Understanding of computer systems, applications and operating systems.
4. Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
5. Good command in English.
6. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Service : Incident Engineer

ตำแหน่ง

Incident Engineer

วันที่

03/08/2563

ความรับผิดชอบ

Monitor and effectiveness of incident and problem management and making recommendations for improvement
Developing and maintaining the incident and problem management system

คุณสมบัติ

1. Education Bachelor / Master degree in computer Engineer ,IT,MIS relate GPA 2.50 up.
2. Male/Female, Age 25-30 Years old.
3. Experience : 3 Year in handing dynamic network and 1 Year in project management.
4. Network configuration and administration skill. (LAN/WAN)
5. IT Security product management and administration skill.
6. Thai nationality only.
** Working place at Muang Thai Phatra Complex. (MRT Sutthisan)

IT Service : IT – Service Section Head

ตำแหน่ง

IT – Service Section Head

วันที่

26/08/2563

ความรับผิดชอบ

1. Manage team to control action plan to ensure all targets are met ( Time, Cost, Quality).
2. Manage IT Service Delivery team, taking responsibility for service desk/desktop/application/ATM/ IT Support.
3. Ensure SLA and service qualities are performed to the agreed SLA and user expectation are met.
4. Provide performance reports, service process, quality and improvement on all aspects of the ITS Department.
5. Interacts with internal and external clients to help resolve IT-related issues.

คุณสมบัติ

1.Bachelor degree or higher : Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS
2. Age : 30-45 Years old.
3. Experience : 5-10 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving, 3-5 Years in Project management.
4. Knowledge : Network configuration, TCP/IP and VOIP, Telecommunication equipment, IT Security standard and compliance policy control (Thai Cyber law, ISO/IEC 27001/17799, ITIL, etc.)
5. Thai nationality only.

IT Service : Infrastructure Services - Section Head

ตำแหน่ง

Infrastructure Services - Section Head

วันที่

26/08/2563

ความรับผิดชอบ

1. Develop and control operation follow by Information security framework (ISO17799) principle.
2. Maintained security and monitor compliance with the organization's policies and procedures .
3. Control all system availability, performance and response time to ensure to deliver excellent service.
4. Ensure to implement the infrastructure platform that deliver a high quality service.
5. Implement staffing and scheduling models to ensure guaranteed coverage to business.

คุณสมบัติ

1.Bachelor degree or higher : Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age : 30-45 Years old.
3. Experience : 5-10 Years in Handling dynamic network equipment and system administration, 3-5 Years in Project management.
4. Microsoft Product management and administration skill (Windows server, Exchange Mail, Proxy, SharePoint, etc.), AS400 (OSi5 or later), Network configuration and administration skill (LAN/WAN), TCP/IP and VoIP, Databas.
5.Thai nationality only

IT Service : System Administrator

ตำแหน่ง

System Administrator

วันที่

03/08/2563

ความรับผิดชอบ

Monitor and Configuration changes all server and database to ensure all system always on and to improve application performance and scalability.

คุณสมบัติ

1. Education Bachelor / Master degree in computer relate GPA 2.50 up.
2. Male, Age 30-45 Years old.
3. Experience : 3-5 Year in handing dynamic network equipment and system Administrator 1 Year in Project management.
4. Knowledge : Enterprise systems and Network management.
5. Database configuration and administration skill.
6. IT Security product management and administration skill.
7. Thai nationality only.
** Working place at Muang Thai Phatra Complex. (MRT Sutthisan)

IT Service : Cloud Administrator

ตำแหน่ง

Cloud Administrator

วันที่

25/03/2563

ความรับผิดชอบ

1. Provides support of the cloud infrastructure.
2. Deploys and configures cloud infrastructure components.
3. Optimizes and balances cloud infrastructure capacity.
4. Works with the IT Security team to make sure that the cloud infrastructure aligns with IT security and compliance policies.
5. Deploys and maintains cloud automation and standard operating procedures.
6. Monitor the cloud infrastructure, system availability, performance and response time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age not over 35 years old.
3. Experience 3-5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration.
4. Experience 0-1 Years in Project management.
5. AS400 (OSi5 or later) management and administration skill.
6. Network configuration and administration skill (LAN/WAN).
7. Database configuration and administration skill.
8. Thai nationality only.

IT Service : System Operator

ตำแหน่ง

System Operator

วันที่

26/08/2563

ความรับผิดชอบ

1. Plan, Perform, Control, Review and provide report for dayend and monthend processing to ensure business will open in the morning
2. Perform backup process both before version and after version ( Dayend and monthend processing ).
3. Monitor backup data online to DRC site.
4. Monitor all IT equipment and facilities in data center to ensure system always on.
5. Monitor emergency power system.
6. Control all physical access into data center.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree or higher : Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT relate.
2. Age : 22-27 Years old.
3. Experience : 0-3 Years in System operator : AS/400 is an advantage
4. Technical skills/Competencies skills.
5. Behavioral Competencies : High responsibility ,Self-motivation ,Good interpersonal.
6. Good relationship ,Good communication.
7. Thai nationality only.
** Working place at Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

Legal Office : Senior Lawyer

ตำแหน่ง

Senior Lawyer

วันที่

28/08/2563

ความรับผิดชอบ

1.ให้คำปรึกษาทางกฎหมายรวมถึงการจัดทำร่าง ตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้องขอ
2.ติดตามข่าวสาร/ตีความ กฎหมายเก่า/ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้องขอ
3.ตรวจสอบสัญญารวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา
4.ดำเนินการทางคดีความ รวมถึงจัดทำและร่างคำฟ้อง คำให้การ คำร้อง และคำแถลง ในฐานะทนายโจทก์/จำเลยของบริษัท และดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลเพื่อประโยชน์ของบริษัท ตรวจและให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างอุทธรณ์

คุณสมบัติ

1. ปริญญาโท สาขาวิชา นิติศาสตร์
2. เพศหญิง /ชาย อายุ 30 - 40 ปี
3. มีประสบการณ์งานด้านกฎหมาย มีประสบการณ์ร่างและตรวจสอบสัญญา 5 ปี ขึ้นไป
4. มีความรู้กฎหมายธุรกิจ
5. มีใบอนุญาตและประสบการณ์การว่าความ
6. มีทักษะ พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษ
7. มีความรู้กฎหมายธุรกิจ
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทร สแควร์ BTS ช่องนนทรี

Personnel Management : Senior Human Resource Development Officer

ตำแหน่ง

Senior Human Resource Development Officer

วันที่

20/10/2563

ความรับผิดชอบ

1.วางแผนงานพัฒนาพนักงานตามเส้นทางสายอาชีพของพนักงานทั้งองค์กร
2.กำหนดรูปแบบและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะ เช่น กระบวนการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำผลการวิเคราะห์มากำหนดแผนทายาทตำแหน่งงานสำคัญ
3.การจัดการเกี่ยวกับการอบรมประจำปี เช่น ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ In-house Training และการอบรมต่างๆ ทั้ง Soft Skill และ Hard Skill
4.การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาบุคคลากร การสอบวัดระดับความสามารถ รวมถึงการจัดการค่าใช้จ่ายตามปีงบประมาณ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี -ปริญญาโท การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 30 – 35 ปี
3. ประสบการณ์ตรงด้านการเป็นวิทยากรฝึกอบรมอย่างน้อย 5 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สมรรถนะ
5. มีประสบการณ์วางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6. มีความรู้ พรบ.ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน
7. มีทักษะในการทำ Presentation/สื่อการสอน


**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทย ภัทรคอมเพล็กซ์


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487
E-mail: jobs@easybuy.co.th
Line ID : esb_recruitment

1. MRT สุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร)
2. รถประจำทาง สาย 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517,
528, 529, ปอ.73, 73ก.

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
: