บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Internal Audit : Internal Auditor

ตำแหน่ง

Internal Auditor

วันที่

28/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Planning and auditing the operational and compliance of the Consumer Loan branch (include Upcountry Branch and Counter of Consumer Loan) and the back office to make assurance and reducing the business risk of company.
2. Perform audit as project assignment to perform the audit process smoothly and can give counsel to the Internal Auditor in team and can solve the problem which may be occur.
3. Produce audit report within time line and provide information to management.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Accounting, Finance, Business Management or related field.
2. Experience in audit field or business knowledge 2 year.
3. Good English skill.
4. Analytical thinking and problem solving skill.
Able to work in Sathorn square.

Internal Audit : IT Auditor

ตำแหน่ง

IT Auditor

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Prepare IT audit project as annual plan.
2. Execution IT audit as plan (Walkthrough, audit program, working paper, and other as required) within timeline.
3. Produce IT audit report with recommendations related risk and internal control evaluation.
4. Follow up audit finding for corrective control action as specified in audit report.
5. To learn, update and improve knowledge regarding IT Audit, new technology and new issued standards/best practices.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree or higher in Computer or related field. GPA 2.50 up.
2. Minimum of 2- 3 years of experience in the field of audit or IT.
3. Age 25-30 years.
3. Good English skills.
4. Knowledge of Operating Systems.
5. Knowledge of Database Systems (Oracle, Microsoft SQL, DB2).
5. Knowledge of Network and Network Security equipment.
7. Knowledge of accounting, financial, and related Standard of Information Systems Audit.
6. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn Square.

Accounting : General Accounting Staff

ตำแหน่ง

General Accounting Staff

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1.จัดทำบัญชีสินทรัพย์ บัญชีงบประมาณ การบันทึกการตั้งสำรอง การจัดทำบัญชีภาษีและการนำยื่นภาษี การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน การจัดทำคู่มือการทำงาน
2.จัดทำและตรวจสอบรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารรายวันและรายเดือน สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีของบริษัท
3. ติดต่อประสานกับสาขาและผู้เกี่ยวข้องผู้บริหารเงินโดยการควบคุมเงินสด ที่สาขาและเอทีเอ็ม
4. ตรวจสอบการบันทึกรายการทางบัญชีและกระทบยอดรายการที่บันทึกบัญชีโดยระบบ เพื่อหาสาเหตุหรือรายการผิดปกติ ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงรายการให้ถูกต้องเป็นประจำวัน

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22-28 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและภาษี ปิดบัญชี อย่างน้อย 0-3 ปี
4. มีความรู้ด้านภาษีและบัญชีเป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
**หากมีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Accounting : General Accounting Manager

ตำแหน่ง

General Accounting Manager

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบรายการการบันทึกบัญชี การปรับปรุงรายการ บัญชีทรัพย์สิน และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การยื่นภาษี และการปิดบัญชีประจำเดือน รวมถึง รายงานงบการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน สอนงาน และแก้ไข พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ตรวจสอบบัญชีงบประมาณพร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และจัดทำรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา
4. ดูแลและประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และ J-Sox
5. งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 25-35 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและภาษี ปิดบัญชี อย่างน้อย 3-5 ปี
4. มีความรู้ด้านภาษีและบัญชีเป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
7. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
**หากมีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

IT Application Service : Web Developer

ตำแหน่ง

Web Developer

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Analyst existing systems, Internal and External applications and functions to ensure strategic ICT objectives are met.
2. Provide accurate advice about technical issues and solutions to assist with specifying business requirements for new or existing solutions.
3. Assume technical responsibility for all stages of the software development process to ensure compliance with application development standards.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS
2. Age 25 – 35 years.
3. Year of Experience 3 - 5 Years in IT Development.
4. Must have experience in Project management.
5. Knowledge in .NET enterprise applications, preferably using C#.
6. Knowledge in SQL Server and relational database design.
7. Thai nationality only.
** Working place at Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Innovation and Planning : Continuous Service Improvement - Section Head

ตำแหน่ง

Continuous Service Improvement - Section Head

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Define, design, and implement a Service Performance Management Framework to enable the consistent measurement of team and service effectiveness.
2. Create and report on performance metrics for service delivery to identify areas requiring improvement.
3. Monitor practices and processes to guide the implementation of compliance and improvement strategies improvement.
4. Utilize available information, metrics and evaluations to develop recommendations for change.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 35-40 years.
3. Experience 5-10 Years in IT service management.
4. Experience 3-5 Years in Project management.
5. Understanding ITIL process Knowledge.
6. Database configuration and administration skill.
7. Knowledge in IT Security standard and compliance policy
8. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Innovation and Planning : Information Security & Compliance - Section Head

ตำแหน่ง

Information Security & Compliance - Section Head

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

• Identify and analyst ICT organizational and sector issues to ensure compliance with business, statutory and legislative obligations.
• Lead the development of innovative ICT policy, standards and compliance systems to manage and monitor the implementation and compliance of approved policies and standards.
• Lead ICT participation in the Enterprise Risk Management process to ensure representation of ICT considerations.

คุณสมบัติ

• Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
• Age 30-40 years.
• Experience 5-10 Years in Information Security, network and system administration.
• Experience 3-5 Years in Project management.
• Knowledge Project management and Implementation, Microsoft Product management and administration skill
• Good command in English.
• Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Innovation and Planning : Enterprise Innovation & Architect Engineer

ตำแหน่ง

Enterprise Innovation & Architect Engineer

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

• Translate business practices and processes into architectures to enable delivery of appropriate solutions.
• Undertake research, horizon scanning and analysis to identify future ICT trends, and assess applicability to support business objectives.
• Manage and Control ICT projects on time.

คุณสมบัติ

• Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
• Age 30-40 years.
• Understanding of computer systems, applications and operating systems.
• Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
• Good command in English.
• Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Service : Cloud Administrator

ตำแหน่ง

Cloud Administrator

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Provides support of the cloud infrastructure.
2. Deploys and configures cloud infrastructure components.
3. Optimizes and balances cloud infrastructure capacity.
4. Works with the IT Security team to make sure that the cloud infrastructure aligns with IT security and compliance policies.
5. Deploys and maintains cloud automation and standard operating procedures.
6. Monitor the cloud infrastructure, system availability, performance and response time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration.
4. Experience 0-1 Years in Project management.
5. AS400 (OSi5 or later) management and administration skill.
6. Network configuration and administration skill (LAN/WAN).
7. Database configuration and administration skill.
8. Thai nationality only.

IT Service : Database Administrator

ตำแหน่ง

Database Administrator

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Manage the organization’s database technology and associated schemas to allow secure, efficient and effective access to the organization’s structured data.
2. Designs database structures and associated models to support the information needs of the business.
3. Plan and implement regular system upgrades to enhance service continuity and user experience.
4. Administer the database configuration, security, schema and objects, ensuring compliance against agreed standards and guidelines.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in handling database, system and security administration4 and experience 0-1 Years in Project management.
4. Microsoft Product management and administration skill. (Windows server, Exchange Mail, Proxy, SharePoint, etc.)
5. Database configuration and administration skill. (MSSQL, Oracle, DB2 )
6. Thai nationality only.

IT Service : Storage Administrator

ตำแหน่ง

Storage Administrator

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Designs and provisions network storage to the ICT applications and systems as required .
2. Respond and provide technical support to storage failure, performance and capacity alerts and event notifications.
3. Execute installations and changes.
4. Maintain storage environment by implementing approved upgrades as required.
5. Monitors, escalate, and remediate storage alerts to identify potential incidents.
6. Prepare performance, utilization, and audit activities report to Section Head.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience in 3-5 Years in Handling dynamic storage equipment and system administration. And experience in 0-1 Years in Project management.
4. Project management and Implementation.
5. Microsoft Product management and administration skill (Windows server, Exchange Mail, Proxy, Sharepoint, etc.)
6. Thai nationality only.

IT Service : Incident Engineer

ตำแหน่ง

Incident Engineer

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Monitoring the effectiveness of incident and problem management and making recommendations for improvement.
2. Developing and maintaining the incident and problem management system.
3. Driving, developing, managing and maintaining the major incident process and associated procedures.
4. Ensuring that all IT teams follow the incident management process for every incident.

คุณสมบัติ

1. Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 25-35 years.
3. Experience 3 Years in handling dynamic network and 1 Year in Project management. (Will be advantage.)
4. Relevant knowledge in Microsoft Product management and administration skill. (Windows server, Exchange Mail, Proxy, SharePoint, etc.)
5. Relevant knowledge in TCP/IP and VoIP, Database configuration and ministration skill.
6. Thai nationality only.

Compliance Office : Compliance Coordinator

ตำแหน่ง

Compliance Coordinator

วันที่

16/10/2561

ความรับผิดชอบ

1. Follow up and control the Compliance Office operational control regulation, procedure manual, work instruction, forms and other documents from all compliance staff upon the Document Control System (DCS) including conducting the expenditure record.
2. Support superior to coordinate with regulator, agency when they ask for business performance reporting within defined timeline.
3. Implement file controlling system so that control important original paper, documents of Compliance Office.

คุณสมบัติ

1. Bachelor's degree in Business Administration or related fields GPA 2.50 up.
2. Experience Minimum 1-3 years in the field of administration or coordination.
3. Age 21-25 years old.
4. Good command of written English.
5. Computer literate.
6. Documentary managing.
7. Continuous Learning skill, coordination skill, energetic skill.
8. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

Corporate Planning & Coordination : Assistant Risk Management Manager

ตำแหน่ง

Assistant Risk Management Manager

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. To assist superior to monitor progress and analysis, to prepare a report on risks profile of business.
2. To support tools and systems development for Risk and Control Self Assessment (RCSA) and key risk indicators (KRIs).
3. To assist superior to manage the enterprise business continuity plan according the business continuity management policy.
4. To support the plan improvement including coordinate with various departments to perform the enterprise business continuity plan.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree or Higher in Accounting & Finance, Economics, Business Administration or related field.
2. Age 25 - 33 years old.
3. Minimum of 2 years of experience in the field of Risk Management or Internal Control or Internal Audit.
4. Knowledge of Risk Management, Corporate Governance Principles and Internal Control.
5. Good command of written English.
6. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

Corporate Planning & Coordination : Risk Management & Internal Control Section Head

ตำแหน่ง

Risk Management & Internal Control Section Head

วันที่

28/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. To conduct and monitor the enterprise risk management according to the risk management policy in order to manage risk to be within its risk appetite.
2. To provide reasonable assurance regarding with the achievement of entity objectives.
3. To conduct and monitor the enterprise business continuity plan according the business continuity management policy to ensure that the company would continuity run the critical business operations during the incidents.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master in accounting & finance, economics, business administration.
2. Age 35-40 years.
3. Experience 5 Years up in Internal Control, and Risk Management.
4. Knowledge of Good Corporate Governance Principles, Internal Control, and Risk Management.
5. Solid background and knowledge of the industry and operations pertaining such as financial industry.
6. Good command in English, Interpersonal and Communications Skills.
7. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn Square.

Corporate Planning & Coordination : Public Relation Officer

ตำแหน่ง

Public Relation Officer

วันที่

28/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. To present information on the basis of the success of the organization.
2. To support Management concerns, Strengthen pride and understanding of employees within the organization.
3. To develop patterns and PR instruments.
4. To support other relevant departments for the purpose of the flexibility of PR.
5. To closely monitor numerous media channels for public comment about a company and its products.
6. To perform such other related duties that the Management / Superior may assign.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree / Communication Arts or related fields / Public Relations, Mass Communication, Marketing GAP 2.50 up.
2. Male only, Age 22-30 ปี
3. Experience 0-1 years in Public Relations, Marketing, and Advertisement.
4. Positive attitude and enthusiastic.
5. Public Relation and Communication skill.
6. Good English skills (both verbal and written), Computer literacy (MS. Office, etc.)
7. Good inter-personal, Problem-solving ability, Self motivation, Team work, Time management.
8. Th

Corporate Planning & Coordination : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

28/09/2561

ความรับผิดชอบ

สนับสนุนการทำงานส่วนงานสื่อสารองค์กร เช่น คิด/เขียน Content ข่าว กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Digital Communication)
** สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
2. สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน/สื่อสารองค์กร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
4. อายุ 20 ปีขึ้นไป
5. มีทักษะการใช้โปรแกรม Photoshop และ illustrator
6. สามารถฝึกงานในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
• เบี้ยเลี้ยงสำหรับการฝึกงาน
• ใบรับรองการฝึกงาน

เอกสารการรับสมัคร
• หนังสือขอเข้ารับการฝึกงานจากมหาวิทยาลัยตัวจริง 1 ชุด
• สำเนาผลการศึกษาประจำ

Legal Office : Senior Lawyer

ตำแหน่ง

Senior Lawyer

วันที่

28/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. ให้คำปรึกษาทางกฎหมายรวมถึงการจัดทำร่าง ตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้องขอ
2. ติดตามข่าวสาร/ตีความ กฎหมายเก่า/ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้องขอ
3. ตรวจสอบสัญญารวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา
4. ดำเนินการทางคดีความ รวมถึงจัดทำและร่างคำฟ้อง คำให้การ คำร้อง และคำแถลง ในฐานะทนายโจทก์/จำเลยของบริษัท และดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลเพื่อประโยชน์ของบริษัท ตรวจและให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างอุทธรณ์ คำแก

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์งานด้านกฎหมาย 5 ปีขึ้นไป
4. มีใบอนุญาตว่าความ
5. มีประสบการณ์ร่างและตรวจสอบสัญญา
6. มีความรู้ด้านกฎหมายบริษัทมหาชน
7. สามารถ พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
8. สามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
9. สามารถว่าความในชั้นศาลได้
10. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทรสแควร์ BTS ช่องนนทรี

Legal Office : Senior Legal Administrator

ตำแหน่ง

Senior Legal Administrator

วันที่

28/09/2561

ความรับผิดชอบ

1.จัดเตรียมเอกสารและติดต่อประสานงานเพื่อการแจ้ง ขออนุญาต จดทะเบียนต่างๆ ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากรเป็นต้น รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น ศาล ศาลากลางจังหวัด สำนักงานเขต เพื่อขอรับเอกสารที่จำเป็นในการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและในการดำเนินคดีของบริษัท
2.สรุปเนื้อหาโดยสังเขปหรือแปลเอกสารที่จะทำการจดทะเบียนต่อหน่วยงานราชการเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเสนอผู้บริหารลงนาม
3.จัดเตรียมหรือควบคุมเอกสารในการต่อ visa และ work permit การรายงานตัว 90 วัน

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) เกรดเฉลี่ย 2.50
2. เพศหญิง อายุ 24- 32 ปี
3. มีประสบการณ์งานธุรการ โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษ 1-3 ปี
4. พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีความสามารถในการจัดระเบียบงานเอกสารอย่างเป็นระบบ
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel PowerPoint
7. มีความรู้กฎหมายธุรกิจ
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทร สแควร์ BTS ช่องนนทรี

Operation Center : Key data Officer

ตำแหน่ง

Key data Officer

วันที่

01/10/2561

ความรับผิดชอบ

1. บันทึกข้อมูลของลูกค้าในระบบให้สมบูรณ์ (Key Full Application )
2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (Change data )
3. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่พบในการทำงาน เพื่อนำเสนอ ต่อหัวหน้าทีมบันทึกและจัดการข้อมูลเอกสารสินเชื่อ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไปไม่จำกัดสาขาวิชา (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00)
2. อายุ 21 - 30 ปี สัญชาติไทย
3. มีทักษะในการพิมพ์ดีดเป็นอย่างดี (ความเร็วในการพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 25 คำต่อนาที)
4. ขยัน อดทน และมีความละเอียดรอบครอบ
5. มีการทำงานเป็นทีมที่ดี
การว่าจ้าง : พนักงานประจำ เงินเดือน 12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร ทางออก 3)

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

16/10/2561

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : เชียงใหม่สหศรีภูมิ, สุพรรณบุรี, มุกดาหาร, เดอะมอลล์ท่าพระ
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน
2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอกสาขา
3. ให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
4. ทำงานนอกสถานที่และทำงานล่วงเวลาหรือวันหยุดได้
สมัครงานด้วยตนเองได้ที่
*เชียงใหม่สหศรีภูมิ : โครงการสหศรีภูมิเพลส ติดศูนย์ Sumsung
*สุพรรณบุรี : โลตัส สุพรรณบุรี โซนธนาคาร

คุณสมบัติ

1. การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. รักในงานบริการ, มีการสื่อสารที่ดี, มีบุคลิกภาพที่ดี
4. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
สมัครงานด้วยตนเองได้ที่
*มุกดาหาร : อยู่ชั้น2 ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์
*เดอะมอลล์ที่พระ : สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 ตึกเมืองไทยภัทร

Consumer Loan 1 : Consumer Loan - Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan - Sales Team Officer

วันที่

16/10/2561

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : อุบลราชธานี, ขอนแก่น, สีลม
ลักษณะงาน
1. สรรหาลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพจากการทำกิจกรรมการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2. สามารถทำการขายเชิงรุกได้ดี เช่น การออกทำกิจกรรม Direct sale รับเอกสารที่ทำงานลูกค้าหรือการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ
3. ประชาสัมพันธ์แบรนด์ Umay+ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น ทำกิจกรรมทางการตลาด
สมัครด้วยตนเอง
*สาขาอุบลราชธานี : ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง จ.อุบล
*สาขาขอนแก่น : เซ็นทรัลขอนแก่น ชั้น 3

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. เน้นบุคลิกภาพของผู้สมัครเป็นสำคัญ ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการระดับสูงได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
สมัครด้วยตนเอง
*สาขาสีลม : สมัครได้ที่สำนักงานใหญ่

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

01/10/2561

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : บิ๊กซีแจ้งวัฒนะ, บิ๊กซีบุรีรัมย์, กาญจนบุรี, นครสวรรค์
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขาย และการบริการ
2. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน
3. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอกสาขา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30)
2. อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย
3. มีทักษะในการบริการและสามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้ดี
4. สามารถโยกย้ายสาขาในเขตพื้นที่ใกล้บ้านได้
5. มีบุคลิกภาพที่ดี, รักในงานบริการ, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
สมัครด้วยตนเอง
*สาขาบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ : สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 ตึกเมืองไทยภัทร
*สาขาบุรีรัมย์ : บิ๊กซีบุรีรัมย์ ชั้น 1 โซนธนาคาร
*สาขากาญจนบุรี : ฝั่งตรงข้ามสะพานลอยหน้าโรงเรียนกาญ

Consumer Loan 2 : Consumer Loan - Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan - Sales Team Officer

วันที่

18/10/2561

ความรับผิดชอบ

ประจำสาขา เขตพื้นที่โซนซีคอน สแควร์
ลักษณะงาน
1. สรรหาลูกค้าใหม่ให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2. สามารถทำการขายเชิงรุก ออกทำกิจกรรม Direct sale รับเอกสารที่ทำงานลูกค้า หรือการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ
3. ประชาสัมพันธ์แบรนด์ umay+ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น ทำกิจกรรมทางการตลาด แจกใบปลิว
สมัครด้วยตนเอง
*สาขาซีคอน : สมัครได้ที่สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี มีสัญชาติไทย
3. เน้นบุคลิกภาพของผู้สมัครเป็นสำคัญ ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการระดับสูงได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้

Business Planning : Online Marketing Officer

ตำแหน่ง

Online Marketing Officer

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนงานการตลาดออนไลน์
2. ดำเนินงานในการขยายฐานลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพจากช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook Ads, Google Ads.
3. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอก เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ
4. จัดทำรายงานยอดขายและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 21-30 ปี
3. มีประสบการณ์ 1- 2 ปีด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านสื่อ Social Media
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office และ Internet
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทรสแคร์ BTS ช่องนนทรี


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487
E-mail: jobs@easybuy.co.th

1. MRT สุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร)
2. รถประจำทาง สาย 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517,
528, 529, ปอ.73, 73ก.

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome