บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Accounting : General Accounting Staff

ตำแหน่ง

General Accounting Staff

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำบัญชีสินทรัพย์ บัญชีงบประมาณ การบันทึกการตั้งสำรอง การจัดทำบัญชีภาษีและการนำยื่นภาษี การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน การจัดทำคู่มือการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีรับรองโดยทั่วไป และกฎหมายภาษีอากร
2. จัดทำและตรวจสอบรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารรายวันและรายเดือน สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีของบริษัท
3. ติดต่อประสานกับสาขาและผู้เกี่ยวข้องผู้บริหารเงินโดยการควบคุมเงินสด ที่สาขาและเอทีเอ็ม เพื่อให้ดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กฎระเบียบของบริษัท

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22-28 ปี
3. มีความรู้ด้านภาษีและบัญชีเป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
**หากมีประสบการณ์ทางด้านการบัญชีและภาษี ปิดบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Administration : Equipment Maintenance Officer

ตำแหน่ง

Equipment Maintenance Officer

วันที่

03/01/2562

ความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการซ่อมบำรุงสาขาทั่วประเทศตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน
2. ปฏิบัติงานติดต่อประสานงานและซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์สาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและบริษัท
3. ควบคุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ปฏิบัติงานตามการมอบหมายของหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

Qualification
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสาขางานก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านทางด้านงานซ่อมบำรุง
4. มีทักษะและความรู้ทางด้านการซ่อมบำรุง เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบแอร์ อุปกรณ์สำนักงานและการจัดการอาคารสถานที่
5. มีทักษะและความสามารถในการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ชำรุด
6. มีทักษะในการทำงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์

Business Planning : Business Alliance Officer

ตำแหน่ง

Business Alliance Officer

วันที่

06/02/2562

ความรับผิดชอบ

1. ดูแลเป้าหมายลูกค้าใหม่ โดยดำเนินงานตามแผนกิจกรรม/โครงการที่กำหนดขึ้น รวมถึงการค้นหากลุ่มบริษัทเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัท
2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสินเชื่อผ่อนชำระ
3. ติดต่อ, ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งปัจจุบัน/ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
4. ออกไปดูแลการทำกิจกรรมของเจ้าหน้าที่สินเชื่อตามสถานที่ต่าง ๆ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-30 ปี
3. ประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Business Analysis Officer

ตำแหน่ง

Business Analysis Officer

วันที่

13/03/2562

ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสำเร็จลุล่วง ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้
2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อเป้าหมายของบริษัท
3. นำเสนอรายงานทางการตลาดที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามสถานการณ์/ประเภทของโครงการต่างๆ
4. สนับสนุนงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าและผู้บริหารอย่างจริงจัง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-30 ปี
3. มีประสบการณ์ 1- 2 ปีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน การเงิน การตลาด
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการเก็บข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน การตลาด
5. มีทักษะในการใช้ Excel และโปรแกรม Quick view ได้เป็นอย่างดี
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
**สมัครงานได้ที่ : สำนักงานใหญ่

Business Planning : Online Marketing Officer

ตำแหน่ง

Online Marketing Officer

วันที่

22/03/2562

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนงานการตลาดออนไลน์
2. ดำเนินงานในการขยายฐานลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพจากช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook Ads, Google Ads.
3. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอก เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ
4. จัดทำรายงานยอดขายและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 21-30 ปี
3. มีประสบการณ์ 1- 2 ปีด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านสื่อ Social Media
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office และ Internet
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทรสแคร์ BTS ช่องนนทรี

Business Planning : Installment Loan Officer

ตำแหน่ง

Installment Loan Officer

วันที่

06/02/2562

ความรับผิดชอบ

1. ดูแลยอดขายของธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำระโดยการวางแผนกิจกรรมต่างๆและสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่จากร้านค้าสมาชิกที่ดูแล ตลอดจนการขยายช่องทางกับทางพันธมิตรใหม่ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับทีมงานและหัวหน้า เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข้ และพัฒนาสินเชื่อผ่อนชำระให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจทั้งปัจจุบัน/ใหม่ รวมถึงเข้าเยี่ยมร้านค้าในความดูแล เพื่อเพิ่มช่อง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-28 ปี
3. ประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหาในเบื้องต้น
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี
**หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ การเงิน การธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Compliance Office : Compliance Monitoring Officer

ตำแหน่ง

Compliance Monitoring Officer

วันที่

18/02/2562

ความรับผิดชอบ

1. Monitor business units to ensure that they understand and comply with rules and regulations governing the company.
2. Observe and visit business units to improve non-compliance monitoring system.
3. Support business industry regulator/agency on their requirement, audit and non-compliance issues.
** Working place Sathorn Square (BTS Chong Nonsi)

คุณสมบัติ

1. Bachelor's Degree in Business Administration or related field.
2. Age not over 25 years old.
3. Minimum 0-2 years of experience in the field of Compliance, legal functions, Internal Audit or Internal Control.
4. Have basic knowledge on generic laws.
5. Proficient in operation Microsoft Office and Internet.
6. Good command of written English.
7. Thai nationality only.

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

18/04/2562

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : บิ๊กซีลำปาง, บิ๊กซีลำพูน, บิ๊กซีอุดรธานี
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขายโดยการหาลูกค้านอกพื้นที่เป็นทีม เช่น การทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8 - 10 วัน)
2. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ เช่น รับเอกสาร เพิ่มวงเงิน นำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีม เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่ (เดือนละ 2 - 3 วัน)
****หากขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สาขาที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน

Consumer Loan 1 : Consumer Loan - Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan - Sales Team Officer

วันที่

18/04/2562

ความรับผิดชอบ

เขตพื้นที่ : สีลม, บางใหญ่, พระราม 2, อุบลราชธานี,อยุธยา
ลักษณะงาน
1. ทำกิจกรรม Direct sale เป็นทีม ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาด, ห้างสรรพสินค้า (เดือนละ 7 - 10 วัน)
2. ทำกิจกรรมการขายประจำบูทตามสถานที่ต่าง ๆ (หมุนเวียนตามตารางงาน)
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีมของบูทระยะสั้นโซนตลาด/หน้าบริษัทลูกค้า
***หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน

Consumer Loan 2 : Consumer Loan - Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan - Sales Team Officer

วันที่

18/04/2562

ความรับผิดชอบ

เขตพื้นที่ : ซีคอนสแควร์, รามคำแหง, แจ้งวัฒนะ, หาดใหญ่, นครราชสีมา,ขอนแก่น
ลักษณะงาน
1. ทำกิจกรรม Direct sale เป็นทีม ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาด, ห้างสรรพสินค้า (เดือนละ 7 - 10 วัน)
2. ทำกิจกรรมการขายประจำบูทตามสถานที่ต่าง ๆ (หมุนเวียนตามตารางงาน)
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีมของบูทระยะสั้นโซนตลาด/หน้าบริษัทลูกค้า
***สามารถขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

18/04/2562

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : พิษณุโลก, บิ๊กซีบุรีรัมย์, บิ๊กซีขอนแก่น, บิ๊กซีสมุย, โรบินสันราชบุรี, บิ๊กซีสุราษฎร์ธานี, บิ๊กซีมหาชัย, บิ๊กตาก, บิ๊กนครปฐม,ชัยภูมิ
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขายโดยการหาลูกค้านอกพื้นที่เป็นทีม เช่น การทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8-10 วัน)
2. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์เช่น รับเอกสาร เพิ่มวงเงิน นำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีม เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่ บริเวณใกล้เคียง (เดือนละ 2 - 3 วัน)
***สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน

Corporate Planning & Coordination : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

07/02/2562

ความรับผิดชอบ

• สนับสนุนการทำงานส่วนงานส่วนงานสื่อสารองค์กร เช่น คิด/เขียน Content ข่าว กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Digital Communication)
• สนับสนุนการทำงานออกแบบกราฟิก สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายใน (Graphic Design)<<มีทักษะการใช้โปรแกรม Photoshop และ illustrator>>
*** สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์, สาขาสื่อสารมวลชน/สื่อสารองค์กร, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจงานบริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
4. ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง
6. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

Corporate Planning & Coordination : Visual Designer

ตำแหน่ง

Visual Designer

วันที่

13/03/2562

ความรับผิดชอบ

1. To design all supportive tools / medias that are used to support all activities under EASY BUY brand; both advertising media and non-advertising media.
2. Cooperation and suggestion to all concerned parties’ about to create tools to support the corporate activity design of advertisements.
3. Support the team assignment to ensure the work of section the smoothly, efficiency and effectiveness.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree in design / Commercial Art / Visual Communication.
2. Male, Age 22-25 years old.
3. Design Skill.
4. Understand on the advertising media, use of color, layout and composition.
5. Specializes in program Adobe illustrator and Photoshop.
6. High circumspect, Creative thinking, Openness, Time Management.
7. Thai nationality only.
** Working place at Sathorn square. (BTS Chong Nonsi).

Corporate Planning & Coordination : Company Secretary & Coordination Officer

ตำแหน่ง

Company Secretary & Coordination Officer

วันที่

22/03/2562

ความรับผิดชอบ

1. To coordinate with all departments in order to gather the organizational information and management assignments.
2. To support integrated communication, to enable the most effective two-way communication within the organization.
3. To handle inquiries from internal parties (High Level).
4. To support and company secretary tasks.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree / in business administration, Communication Arts or related fields.
2. Age 22-24 years old.
3. Experience 0-1 year of secretary, administration.
4. Analysis and Communication skills.
5. Proven experience as office coordinator or in a similar role.
6. Excellent communication and interpersonal skills.
7. Ability of prioritization and multi-task handling, reliability, patience and continuous improvement.
8. Good English skills (both verbal and written), Computer literacy

Customer Service : Inbound-Officer

ตำแหน่ง

Inbound-Officer

วันที่

06/11/2561

ความรับผิดชอบ

1. แนะนำวิธีการสมัครสินเชื่อ และตรวจสอบผลการสมัครสินเชื่อ
2. แจ้งยอดที่ต้องชำระ, ยอดปิดบัญชี และชี้แจงรายละเอียดในสัญญา
3. แนะนำการดำเนินการกรณีบัตรหาย, ชำรุด, รหัสผิด
4. ชี้แจงการคำนวณค่าใช้จ่าย
5. แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
6. การนำเสนอ Promotion หรือ Campaign ต่าง ๆ ให้กับลูกค้า
7. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยน
**เงื่อนไขเวลาทำงาน : เวลาการทำงานมี 4 กะ คือ 8.00 – 17.00 หรือ 9.00 – 18.00 หรือ 10.00 – 19.00 หรือ 12.00 – 21.00 (หมุนเวียนสัปดาห์ละ 1 กะ)

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
2. นักศึกษาจบใหม่เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30
3. อายุ 22 - 28 ปีบริบูรณ์
4. มีทักษะในการสื่อสารดี น้ำเสียงไพเราะชัดเจน และรักงานบริการ
5. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (บริษัทฯ มีค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด)
**สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่

Customer Service : Outbound-Officer

ตำแหน่ง

Outbound-Officer

วันที่

06/02/2562

ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการโทรออกติดต่อลูกค้า เพื่อสอบถาม, ชี้แจงลูกค้าในเรื่องที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ Email, Website, FAX, Letter, Walk-in รวมทั้งการสมัครสินเชื่อ ฯลฯ
2. โทรติดต่อลูกค้ากรณีจดหมายลูกค้าตีคืน,เสนอขายกิจกรรม (Campaign) และติดต่อลูกค้ากรณีที่ได้รับเรื่องประสานงานจากหน่วยงานอื่น
- เงื่อนไขเวลาทำงาน : การทำงานแบ่งเป็น 2 กะ คือ 9.00 – 18.00 หรือ 10.00 – 19.00 (หมุนเวียนสัปดาห์ละ 1 กะ) สามารถทำงานวันหยุดหมุนเวียนได้

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.50 อายุไม่เกิน 30 ปี
2. มีประสบการณ์ 0-1 ปี เน้นน้ำเสียง และทักษะการพูด
3. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
4. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (บริษัทฯ มีค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด)
**สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่

Finance : Finance Supervisor

ตำแหน่ง

Finance Supervisor

วันที่

24/04/2562

ความรับผิดชอบ

1. To control cash movement at ESB ATM and branches, including related activities.
2. To facilitate and support for smooth fundraising operation in all aspects.
3. To coach and advise junior level for conducting routine activity process.
4. To prepare funding for Company’s activities all channels and check payment and transfer transactions.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree in accounting GPA 3.00 up.
2. Age not over 30 years old.
3. Experience at least 2 years.
4. Good analytical skill.
5. Good command both written and speaking in English.
6. Good computer literacy (MS.office, etc.)
** Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

Internal Audit : IT Auditor

ตำแหน่ง

IT Auditor

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Prepare IT audit project as annual plan.
2. Execution IT audit as plan (Walkthrough, audit program, working paper, and other as required) within timeline.
3. Produce IT audit report with recommendations related risk and internal control evaluation.
4. Follow up audit finding for corrective control action as specified in audit report.
5. To learn, update and improve knowledge regarding IT Audit, new technology and new issued standards/best practices.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree or higher in Computer or related field. GPA 2.50 up.
2. Minimum of 2- 3 years of experience in the field of audit or IT.
3. Age 25-30 years.
3. Good English skills.
4. Knowledge of Operating Systems.
5. Knowledge of Database Systems (Oracle, Microsoft SQL, DB2).
5. Knowledge of Network and Network Security equipment.
7. Knowledge of accounting, financial, and related Standard of Information Systems Audit.
6. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn Square.

IT Application Service : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

07/02/2562

ความรับผิดชอบ

สนับสนุนการเขียนโปรแกรม ทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์ พร้อมกับการออกแบบทางเทคนิค <<มีทักษะการเขียนโปรแกรม ภาษา C, C#, JAVA, .NET >>

*** สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร)

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจงานบริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
4. ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง
6. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

IT Application Service : Web Developer

ตำแหน่ง

Web Developer

วันที่

03/01/2562

ความรับผิดชอบ

1. Analyst existing systems, Internal and External applications and functions to ensure strategic ICT objectives are met.
2. Provide accurate advice about technical issues and solutions to assist with specifying business requirements for new or existing solutions.
3. Assume technical responsibility for all stages of the software development process to ensure compliance with application development standards.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS
2. Age 25 – 35 years.
3. Year of Experience 3 - 5 Years in IT Development.
4. Must have experience in Project management.
5. Knowledge in .NET enterprise applications, preferably using C#.
6. Knowledge in SQL Server and relational database design.
7. Thai nationality only.
** Working place at Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Innovation and Planning : Information Security & Compliance - Section Head

ตำแหน่ง

Information Security & Compliance - Section Head

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. Identify and analyst ICT organizational and sector issues to ensure compliance with business, statutory and legislative obligations.
2. Lead the development of innovative ICT policy, standards and compliance systems to manage and monitor the implementation and compliance of approved policies and standards.
3. Lead ICT participation in the Enterprise Risk Management process to ensure representation of ICT considerations.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 30-40 years.
3. Experience 5-10 Years in Information Security, network and system administration.
4. Experience 3-5 Years in Project management.
5. Knowledge Project management and Implementation, Microsoft Product management and administration skill
6. Good command in English.
7. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Innovation and Planning : Enterprise Innovation & Architect Manager

ตำแหน่ง

Enterprise Innovation & Architect Manager

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. Translate business practices and processes into architectures to enable delivery of appropriate solutions.
2. Undertake research, horizon scanning and analysis to identify future ICT trends, and assess applicability to support business objectives.
3. Manage and Control ICT projects on time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 30-40 years.
3. Understanding of computer systems, applications and operating systems.
4. Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
5. Good command in English.
6. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Service : Cloud Administrator

ตำแหน่ง

Cloud Administrator

วันที่

03/04/2562

ความรับผิดชอบ

1. Provides support of the cloud infrastructure.
2. Deploys and configures cloud infrastructure components.
3. Optimizes and balances cloud infrastructure capacity.
4. Works with the IT Security team to make sure that the cloud infrastructure aligns with IT security and compliance policies.
5. Deploys and maintains cloud automation and standard operating procedures.
6. Monitor the cloud infrastructure, system availability, performance and response time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration.
4. Experience 0-1 Years in Project management.
5. AS400 (OSi5 or later) management and administration skill.
6. Network configuration and administration skill (LAN/WAN).
7. Database configuration and administration skill.
8. Thai nationality only.

Legal Office : Senior Lawyer

ตำแหน่ง

Senior Lawyer

วันที่

13/03/2562

ความรับผิดชอบ

1. ให้คำปรึกษาทางกฎหมายรวมถึงการจัดทำร่าง ตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้องขอ
2. ติดตามข่าวสาร/ตีความ กฎหมายเก่า/ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้องขอ
3. ตรวจสอบสัญญารวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา
4. ดำเนินการทางคดีความ รวมถึงจัดทำและร่างคำฟ้อง คำให้การ คำร้อง และคำแถลง ในฐานะทนายโจทก์/จำเลยของบริษัท และดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลเพื่อประโยชน์ของบริษัท ตรวจและให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างอุทธรณ์

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์งานด้านกฎหมาย 5 ปีขึ้นไป
4. มีใบอนุญาตว่าความ
5. มีประสบการณ์ร่างและตรวจสอบสัญญา, มีความรู้ด้านกฎหมายบริษัทมหาชน
6. สามารถ พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี, สามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
7. สามารถว่าความในชั้นศาลได้, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
8. สามารถทำงานในวันหยุดและเดินทางออกต่างจังหวัดได้
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทรสแควร์ BTS ช่องนนทรี
**สมัครงานได้ที่ : สำนักงานใหญ่

Operation Center : Key data Officer

ตำแหน่ง

Key data Officer

วันที่

01/10/2561

ความรับผิดชอบ

1. บันทึกข้อมูลของลูกค้าในระบบให้สมบูรณ์ (Key Full Application )
2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (Change data )
3. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่พบในการทำงาน เพื่อนำเสนอ ต่อหัวหน้าทีมบันทึกและจัดการข้อมูลเอกสารสินเชื่อ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไปไม่จำกัดสาขาวิชา (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00)
2. อายุ 21 - 30 ปี สัญชาติไทย
3. มีทักษะในการพิมพ์ดีดเป็นอย่างดี (ความเร็วในการพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 25 คำต่อนาที)
4. ขยัน อดทน และมีความละเอียดรอบครอบ
5. มีการทำงานเป็นทีมที่ดี
การว่าจ้าง : พนักงานประจำ เงินเดือน 12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร ทางออก 3)

Operation Center : Card Approve Officer

ตำแหน่ง

Card Approve Officer

วันที่

21/11/2561

ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ
2. ตรวจสอบเอกสารใบคำร้องขอต่าง ๆ เช่น ขอเพิ่มวงเงิน, ขอออกบัตรใหม่, ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของลูกค้าเบื้องต้นเพื่อส่งเรื่องให้กับผู้มีอำนาจในการอนุมัติ
3. ประสานงานกับทางผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าก่อนนำเสนอเพื่อร้องขอการอนุมัติ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
3. มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงานมีความละเอียดรอบคอบ
4. สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
**มีประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์
สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่

Personnel Management : Senior Human Resource Development Officer

ตำแหน่ง

Senior Human Resource Development Officer

วันที่

18/02/2562

ความรับผิดชอบ

1.ดำเนินการดูแลหลักสูตรและเป็นวิทยากรหลักสูตรภายในขององค์กรตามแผนฝึกอบรมประจำปี
2.ประสานงานเพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนาบุคลากร
3.จัดประชุมเพื่อติดตามผลหลังการฝึกอบรม
4.จัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง อายุ : 22 – 30 ปี
3. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในด้านการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
4. มีทักษะการพูดในที่สาธารณะ
5. มีทักษะในการทำ Presentation/สื่อการสอน
6. ได้หลักการเขียนภาษาอังกฤษ (Grammar)
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทย ภัทรคอมเพล็กซ์

Personnel Management : Welfare Operation Officer

ตำแหน่ง

Welfare Operation Officer

วันที่

03/01/2562

ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบคำร้องและติดตามเอกสารประกอบการเบิกสวัสดิการของพนักงาน และดำเนินการส่งต่อไปยังส่วนงานภายนอก เพื่อทำการจ่ายเงินสำรองจ่ายคืนให้กับพนักงานโดยเร็วที่สุด
2. สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตนไปยังสำนักงานประกันสังคมโดยผ่าน Website ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
3. สนับสนุนการปฏิบัติการและข้อมูลต่างๆ ให้กับทีมงานสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์
4. จัดทำรายงานประจำเดือน และให้การสนับสนุนข้อมูล เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ต่างๆ ให้กับหัวหน้างาน ต้นสังกัด และส่วนงานอื่น

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
3. ประสบการณ์การทำงานด้านสวัสดิการ ประมาณ 0 - 1 ปี
4. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power point)
5. ความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)
**หากมีประสบการณ์ทางด้านสวัสดิการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Personnel Management : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

07/02/2562

ความรับผิดชอบ

• สนับสนุนการจัดทำและรวบรวมเอกสารการฝึกอบรม (Training) และสนับสนุนการทำงานในส่วนงานการรับสมัครงาน (Recruit)

*** สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร)

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจงานบริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
4. ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง
6. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487
E-mail: jobs@easybuy.co.th

1. MRT สุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร)
2. รถประจำทาง สาย 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517,
528, 529, ปอ.73, 73ก.

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome