บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Accounting : General Accounting Manager

ตำแหน่ง

General Accounting Manager

วันที่

03/05/2562

ความรับผิดชอบ

1. Check accounting records, adjust transactions, asset account, and supporting document for accounting record, tax submission, monthly closing, financial statement to be line with generally accepted accounting standard and tax law.
2. Check work operation, educate, give advice to subordinates.
3. Check budget along with analyze expense and provide report to superior.
4. Supervise and coordinate with internal, external auditor, and J-Sox.
5. Work as special assigned by superior.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree / in Accounting.
2. Age 25-35 years old.
3. Experience 3-5 years’ experience in accounting and taxation.
4. Have knowledge of taxation and accounting.
5. Able to work as team and get along well with colleagues.

Administration : Receptionist

ตำแหน่ง

Receptionist

วันที่

22/05/2562

ความรับผิดชอบ

1.ให้การต้อนรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อผู้บริหาร หรือหน่วยงานในบริษัทฯ รวมถึงการรับโทรศัพท์จากบุคคล/หน่วยงานภายนอกเพื่อประสานงานโอนสาย/รับเรื่อง เพื่อส่งต่อให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเตรียม/จ่ายคูปองจอดรถ ประทับตราบัตรจอดรถของอาคารที่ประจำการ และเก็บบันทึกทำสรุป
3. ดูแลการจองใช้ห้องประชุม ประสานงานส่วนงานซ่อมบำรุงด้านการติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องประชุม รวมทั้งการเบิกยืม/คืนอุปกรณ์

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจหรือมนุษยศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ 23-28 ปี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านงานธุรการทั่วไป
4. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการพูดดี
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Excel, Word, Power Point
6. บุคลิกภาพดี,รักงานบริการ
7. มีทักษะในการสื่อสารดี ,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
***สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทร สแควร์ (ฺBTS ช่องนนทรี)

Administration : Equipment Maintenance Officer

ตำแหน่ง

Equipment Maintenance Officer

วันที่

26/06/2562

ความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการซ่อมบำรุงสาขาทั่วประเทศตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน
2. ปฏิบัติงานติดต่อประสานงานและซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์สาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและบริษัท
3. ควบคุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ปฏิบัติงานตามการมอบหมายของหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสาขางานก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านทางด้านงานซ่อมบำรุง
4. มีทักษะและความรู้ทางด้านการซ่อมบำรุง เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบแอร์ อุปกรณ์สำนักงานและการจัดการอาคารสถานที่
5. มีทักษะและความสามารถในการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ชำรุด
6. มีทักษะในการทำงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทร สแควร์

Business Planning : Operation Planning Officer

ตำแหน่ง

Operation Planning Officer

วันที่

03/07/2562

ความรับผิดชอบ

1. พัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน, คู่ค้าทางธุรกิจ ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการพัฒนาระบบงาน ให้สามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ
2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนางาน และโครงการ รายงานผล, ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ของแต่ละโครงการเพื่อดำเนินการภายในกรอบเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์การดำเนินธุรกิจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมถึงการประเมินผลของโครงการ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และการปรับปรุงการดำเนินงานภายในของบริษัท

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา: สาขาวิชาการจัดการ, การเงินการธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 24-30 ปี
3. ประสบการณ์ 1-3 ปี ทางด้านธุรกิจสินเชื่อ สินเชื่อหมุนเวียน, การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ, การทำ Project, งานพัฒนาสินเชื่อ พัฒนาธุรกิจ
4. มีความรู้เกี่ยวกับการทำโปรเจค ระบบการทำงาน พัฒนาขั้นตอนการทำงาน
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
** สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทรสแควร์

Business Planning : Installment Loan Officer

ตำแหน่ง

Installment Loan Officer

วันที่

06/02/2562

ความรับผิดชอบ

1. ดูแลยอดขายของธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำระโดยการวางแผนกิจกรรมต่างๆและสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่จากร้านค้าสมาชิกที่ดูแล ตลอดจนการขยายช่องทางกับทางพันธมิตรใหม่ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับทีมงานและหัวหน้า เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข้ และพัฒนาสินเชื่อผ่อนชำระให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจทั้งปัจจุบัน/ใหม่ รวมถึงเข้าเยี่ยมร้านค้าในความดูแล เพื่อเพิ่มช่อง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-28 ปี
3. ประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหาในเบื้องต้น
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี
**หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ การเงิน การธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Compliance Office : Compliance Monitoring Officer

ตำแหน่ง

Compliance Monitoring Officer

วันที่

18/02/2562

ความรับผิดชอบ

1. Monitor business units to ensure that they understand and comply with rules and regulations governing the company.
2. Observe and visit business units to improve non-compliance monitoring system.
3. Support business industry regulator/agency on their requirement, audit and non-compliance issues.
** Working place Sathorn Square (BTS Chong Nonsi)

คุณสมบัติ

1. Bachelor's Degree in Business Administration or related field.
2. Age not over 25 years old.
3. Minimum 0-2 years of experience in the field of Compliance, legal functions, Internal Audit or Internal Control.
4. Have basic knowledge on generic laws.
5. Proficient in operation Microsoft Office and Internet.
6. Good command of written English.
7. Thai nationality only.

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

23/07/2562

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : เชียงใหม่ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต,หนองคาย, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขายโดยการหาลูกค้านอกพื้นที่เป็นทีม เช่น การทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8 - 10 วัน)
2. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ เช่น รับเอกสาร เพิ่มวงเงิน นำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีม เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่ (เดือนละ 2 - 3 วัน)
****หากขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สาขาที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน

Consumer Loan 1 : Consumer Loan - Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan - Sales Team Officer

วันที่

23/07/2562

ความรับผิดชอบ

เขตพื้นที่ : สีลม, ศรีราชา, อุดรธานี, อุบลราชธานี, เชียงราย
ลักษณะงาน
1. ทำกิจกรรม Direct sale เป็นทีม ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาด, ห้างสรรพสินค้า (เดือนละ 7 - 10 วัน)
2. ทำกิจกรรมการขายประจำบูทตามสถานที่ต่าง ๆ (หมุนเวียนตามตารางงาน)
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีมของบูทระยะสั้นโซนตลาด/หน้าบริษัทลูกค้า
***หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน

Consumer Loan 2 : Consumer Loan - Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan - Sales Team Officer

วันที่

23/07/2562

ความรับผิดชอบ

เขตพื้นที่ : ซีคอนสแควร์, แจ้งวัฒนะ
ลักษณะงาน
1. ทำกิจกรรม Direct sale เป็นทีม ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาด, ห้างสรรพสินค้า (เดือนละ 7 - 10 วัน)
2. ทำกิจกรรมการขายประจำบูทตามสถานที่ต่าง ๆ (หมุนเวียนตามตารางงาน)
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีมของบูทระยะสั้นโซนตลาด/หน้าบริษัทลูกค้า
***สามารถขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

23/07/2562

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : โรบินสันราชบุรี, กาญจนบุรี, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขายโดยการหาลูกค้านอกพื้นที่เป็นทีม เช่น การทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8-10 วัน)
2. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์เช่น รับเอกสาร เพิ่มวงเงิน นำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีม เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่ บริเวณใกล้เคียง (เดือนละ 2 - 3 วัน)
***สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน

Customer Service : Outbound-Officer

ตำแหน่ง

Outbound-Officer

วันที่

06/06/2562

ความรับผิดชอบ

1. โทรออก(Telesales) ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายกิจกรรม(Campaign)ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. Support การรับสายกรณีเร่งด่วนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. โทรออกติดต่อลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าแต่ละราย
** วันทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์
** เวลาทำงานมี 3 กะ คือ
8.00 – 17.00 หรือ 9.00 – 18.00 หรือ 12.00 – 21.00
หมุนเวียนวันหยุด เพื่อทำงานวันเสาร์/วันอาทิตย์ 2 – 3 เสาร์ ต่อเดือน

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
2. นักศึกษาจบใหม่เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30
3. อายุ 22 - 28 ปีบริบูรณ์
4. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
5. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (บริษัทฯ มีค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด)

**สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่

Finance : Finance Supervisor

ตำแหน่ง

Finance Supervisor

วันที่

24/04/2562

ความรับผิดชอบ

1. To control cash movement at ESB ATM and branches, including related activities.
2. To facilitate and support for smooth fundraising operation in all aspects.
3. To coach and advise junior level for conducting routine activity process.
4. To prepare funding for Company’s activities all channels and check payment and transfer transactions.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree in accounting GPA 3.00 up.
2. Age not over 30 years old.
3. Experience at least 2 years.
4. Good analytical skill.
5. Good command both written and speaking in English.
6. Good computer literacy (MS.office, etc.)
** Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

Internal Audit : Head Quarter IT Auditor

ตำแหน่ง

Head Quarter IT Auditor

วันที่

22/05/2562

ความรับผิดชอบ

1. To perform HQ auditing as approved individual HQ audit engagement/ audit schedule plan by execute and establish audit documents as audit procedure specified to comply with standard of professional practice and related code of ethics.
2. To summarized audit result and analyzed for risk and internal control of the assigned project in order to improve efficiency in operations and effective internal control. To provide and confirm audit finding and information to all concern persons of auditee.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree : Accounting, Finance, Business Management or related field GPA 2.50 up
2. Age 24-28 Years old.
3. Minimum experience in related audit field or business knowledge 2-3 years.
4. Risk management, Control, IA standards and the best practice, laws and other regulations necessary knowledge.
5. Communication skill, leadership skill, and computer literate (Microsoft office).
6. Good English Skill.

** Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

Internal Audit : Administration & Coordinator

ตำแหน่ง

Administration & Coordinator

วันที่

03/07/2562

ความรับผิดชอบ

1. To support for the administration and coordination works of Internal Audit Department to accomplish as the Action Plan.
2. To support, facilitate, and assist the Audit Committee meeting and other Departments meetings.
3. To collect, recording, and summarize the any departmental issuing and reporting.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree : Business Administration/ Economics/ Marketing or related field GPA 2.50 up.
2. Age 22-28 Years old.
3. Experience 0-3 years of Administration of Secretary.
4. Good knowledge and capacity in computer especially Microsoft office program.
5. Excellent in English, communication skill, leadership skill.

** Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

IT Application Service : Web Developer

ตำแหน่ง

Web Developer

วันที่

03/01/2562

ความรับผิดชอบ

1. Analyst existing systems, Internal and External applications and functions to ensure strategic ICT objectives are met.
2. Provide accurate advice about technical issues and solutions to assist with specifying business requirements for new or existing solutions.
3. Assume technical responsibility for all stages of the software development process to ensure compliance with application development standards.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS
2. Age 25 – 35 years.
3. Year of Experience 3 - 5 Years in IT Development.
4. Must have experience in Project management.
5. Knowledge in .NET enterprise applications, preferably using C#.
6. Knowledge in SQL Server and relational database design.
7. Thai nationality only.
** Working place at Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Application Service : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

07/02/2562

ความรับผิดชอบ

สนับสนุนการเขียนโปรแกรม ทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์ พร้อมกับการออกแบบทางเทคนิค <<มีทักษะการเขียนโปรแกรม ภาษา C, C#, JAVA, .NET >>

*** สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร)

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจงานบริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
4. ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง
6. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

IT Innovation and Planning : Information Security & Compliance - Section Head

ตำแหน่ง

Information Security & Compliance - Section Head

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. Identify and analyst ICT organizational and sector issues to ensure compliance with business, statutory and legislative obligations.
2. Lead the development of innovative ICT policy, standards and compliance systems to manage and monitor the implementation and compliance of approved policies and standards.
3. Lead ICT participation in the Enterprise Risk Management process to ensure representation of ICT considerations.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 30-40 years.
3. Experience 5-10 Years in Information Security, network and system administration.
4. Experience 3-5 Years in Project management.
5. Knowledge Project management and Implementation, Microsoft Product management and administration skill
6. Good command in English.
7. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Innovation and Planning : Enterprise Innovation & Architect Manager

ตำแหน่ง

Enterprise Innovation & Architect Manager

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. Translate business practices and processes into architectures to enable delivery of appropriate solutions.
2. Undertake research, horizon scanning and analysis to identify future ICT trends, and assess applicability to support business objectives.
3. Manage and Control ICT projects on time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 30-40 years.
3. Understanding of computer systems, applications and operating systems.
4. Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
5. Good command in English.
6. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Service : Cloud Administrator

ตำแหน่ง

Cloud Administrator

วันที่

03/04/2562

ความรับผิดชอบ

1. Provides support of the cloud infrastructure.
2. Deploys and configures cloud infrastructure components.
3. Optimizes and balances cloud infrastructure capacity.
4. Works with the IT Security team to make sure that the cloud infrastructure aligns with IT security and compliance policies.
5. Deploys and maintains cloud automation and standard operating procedures.
6. Monitor the cloud infrastructure, system availability, performance and response time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration.
4. Experience 0-1 Years in Project management.
5. AS400 (OSi5 or later) management and administration skill.
6. Network configuration and administration skill (LAN/WAN).
7. Database configuration and administration skill.
8. Thai nationality only.

Operation Center : Key data Officer

ตำแหน่ง

Key data Officer

วันที่

01/10/2561

ความรับผิดชอบ

1. บันทึกข้อมูลของลูกค้าในระบบให้สมบูรณ์ (Key Full Application )
2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (Change data )
3. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่พบในการทำงาน เพื่อนำเสนอ ต่อหัวหน้าทีมบันทึกและจัดการข้อมูลเอกสารสินเชื่อ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไปไม่จำกัดสาขาวิชา (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00)
2. อายุ 21 - 30 ปี สัญชาติไทย
3. มีทักษะในการพิมพ์ดีดเป็นอย่างดี (ความเร็วในการพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 25 คำต่อนาที)
4. ขยัน อดทน และมีความละเอียดรอบครอบ
5. มีการทำงานเป็นทีมที่ดี
การว่าจ้าง : พนักงานประจำ เงินเดือน 12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร ทางออก 3)

Operation Center : Card Approve Officer

ตำแหน่ง

Card Approve Officer

วันที่

20/06/2562

ความรับผิดชอบ

ประจำศูนย์ : กรุงเทพฯ, นครราชสีมา, สงขลา
1. รับผิดชอบการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ
2. ตรวจสอบเอกสารใบคำร้องขอต่าง ๆ เช่น ขอเพิ่มวงเงิน, ขอออกบัตรใหม่, ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของลูกค้าเบื้องต้นเพื่อส่งเรื่องให้กับผู้มีอำนาจในการอนุมัติ
3. ประสานงานกับทางผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าก่อนนำเสนอเพื่อร้องขอการอนุมัติ
** วันทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์
** เวลาทำงานมี 3 กะ คือ
8.00 – 17.00 หรือ 9.00 – 18.00 ห

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
3. มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงานมีความละเอียดรอบคอบ
4. สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
**มีประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน
สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพฯ : อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์
นครราชสีมา : ศูนย์ Umay+ ตรงข้าม บขส.ใหม่โคราช
สงขลา : ศูนย์ Umay+ หาดใหญ่ใกล้โรงแรม JB ห

Personnel Management : Recruitment Officer

ตำแหน่ง

Recruitment Officer

วันที่

26/06/2562

ความรับผิดชอบ

1. Update all job websites as well as carry out additinal internal - external channel.
2. Ensure all candidate for pre-interview before take prior submits to Line Manager.
3. Procressing the related new hire documents.
4. Entering the newcommer to system.
5. Support the privacy data and handle the recruitment report by Internal system.
6. Other tasks as assigned by Recruitment Manager.

คุณสมบัติ

1. Bachrlor's degree or higher of Politics, Psychology, Laws or related fields.
2. Minimum 1 year in recruit of Consumer loan Product.
3. Strong of multitask whit any situation under attitude "Be Positive"
4. Excellence for MS Excel/PowerPoint/Word.
Working place Muang Thai - Phatra Complex

Personnel Management : Senior Human Resource Development Officer

ตำแหน่ง

Senior Human Resource Development Officer

วันที่

18/02/2562

ความรับผิดชอบ

1.ดำเนินการดูแลหลักสูตรและเป็นวิทยากรหลักสูตรภายในขององค์กรตามแผนฝึกอบรมประจำปี
2.ประสานงานเพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนาบุคลากร
3.จัดประชุมเพื่อติดตามผลหลังการฝึกอบรม
4.จัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง อายุ : 22 – 30 ปี
3. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในด้านการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
4. มีทักษะการพูดในที่สาธารณะ
5. มีทักษะในการทำ Presentation/สื่อการสอน
6. ได้หลักการเขียนภาษาอังกฤษ (Grammar)
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทย ภัทรคอมเพล็กซ์

Personnel Management : Training Officer

ตำแหน่ง

Training Officer

วันที่

26/06/2562

ความรับผิดชอบ

1. สามารถจัดทำแผนการอบรมประจำปีและจัดการอบรมตามแผน
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการอบรมและการประสานงานติดต่อกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. มีความรู้เข้าใจระบบ E-Service ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. ประสานงานกับฝ่ายและแผนกต่าง ๆ ในองค์กรได้

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี
4. มีความรู้ทักษะในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Word, Excel, PowerPoint เป็นต้น
** หากเคยทำงานเป็นวิทยากร Soft skills จะพิจารณาเป็นพิเศษ
** สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์

Personnel Management : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

07/02/2562

ความรับผิดชอบ

• สนับสนุนการจัดทำและรวบรวมเอกสารการฝึกอบรม (Training) และสนับสนุนการทำงานในส่วนงานการรับสมัครงาน (Recruit)

*** สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร)

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจงานบริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
4. ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง
6. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487
E-mail: jobs@easybuy.co.th

1. MRT สุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร)
2. รถประจำทาง สาย 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517,
528, 529, ปอ.73, 73ก.

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome