บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

[ปรับปรุงล่าสุด:วันที่ 6 มิถุนายน 2566]

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้

 •   เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ท่าน") ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") โดยบริษัทฯ มีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ซึ่งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ฉบับนี้จะได้อธิบายว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

รายละเอียดการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
อาคาร รสา ทู ชั้น 8-11 เลขที่ 1818
ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-695-0000
อีเมล : CPC.Facebook@easybuy.co.th

อีเมล : contactpdpa-dpo@easybuy.co.th

 •   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ฉบับนี้ใช้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ลูกค้า บุคลากร ของบริษัทฯ และบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ

 •   ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่กำหนดด้านล่าง

 •   “การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า บุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลธรรมดามีความเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึง การเก็บรวมรวม การใช้ การจัดเก็บการเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล

 •   “ฐานการประมวลผล” หมายถึง เหตุผลความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 24 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 •   “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

 •   “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ เช่น เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกันที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

 •   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ฉบับนี้ อาจมีการทบทวนปรับปรุงเมื่อใดก็ได้ตามที่จะได้แจ้งให้ท่านทราบตามช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป


2. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

 •   เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่ากิจกรรมดังกล่าวที่ดำเนินการจัดโดยบริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ ว่าจ้าง หรือเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการจัด บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้ามาในบริเวณพื้นที่จัดงาน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมของท่านมีดังต่อไปนี้
     • ข้อมูลอัตลักษณ์ เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เลขประจำตัวพนักงาน ลายมือชื่อ หรือลายเซ็นต์ การบันทึกภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียง เป็นต้น
     • ข้อมูลที่อยู่และติดต่อ เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน แชทออนไลน์ บัญชีโซเชียลมีเดีย หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล เป็นต้น
     • ข้อมูลประวัติ เช่น วันเดือนปีเกิด น้ำหนัก ส่วนสูง เพศ อายุ เป็นต้น
     • เอกสารหลักฐานสำคัญที่ยืนยันตัวบุคคล เช่น สำเนาบัตรประชาชน รายละเอียดการชำระเงินและธุรกรรมทางการเงินของท่านที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เป็นต้น
     • ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือข้อมูลตามการตอบแบบสอบถาม

3. บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

 •   โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านกระบวนการ เช่น
     • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือแบบฟอร์มออนไลน์
     • กรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ Facebook หรือ ESA Application
     • กรอกลงในแบบฟอร์มเอกสารของ Website
     • การสื่อสารผ่านอีเมล
     • การสื่อสารผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย

4. บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

 •   บริษัทฯ อาจจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  4.1 การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)

 •   เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญาไม่ว่าจะเป็น การพิจารณาและคัดเลือกผู้จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ผู้ได้รับของรางวัล ซึ่งหมายความรวมถึง ขั้นตอนการประเมินคัดเลือกและกระบวนการบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและคัดเลือก ผู้จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วม ผู้ได้รับของรางวัลจากกิจกรรมของบริษัทฯ

  4.2 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

 •   เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ เช่น
    • เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะจัดโดยบริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ ว่าจ้าง หรือเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุน บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ หรือเข้ามาในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมของบริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม เช่น การบันทึกภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว หรือการถ่ายทอดสด เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้น (รวมถึงกรณีที่มีการจัดงานในรูปแบบออนไลน์) โดยบริษัทฯ อาจมีการเผยแพร่ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว หรือการถ่ายทอดสดดังกล่าว ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ หรือบัญชีโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ หรือผ่านทางหนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ เป็นต้น
    • การจัดการของรางวัลให้กับพนักงาน ลูกค้า ที่ร่วมกิจกรรมฯ
    • เพื่อจัดทำสื่อให้ผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมนั้น ๆ สามารถศึกษาหรือเข้าชมย้อนหลัง หรือเพื่อจัดทำเป็นองค์ความรู้ของบริษัทฯ
    • การบันทึกภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพการจัดงาน หรือการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด การเล่นเกมชิงรางวัล) ผ่านทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งของบริษัทฯ และภายนอก เช่น e-mail ภายใน อินทราเน็ต Facebook Line CONNECT YouTube Website สื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ และ TV เป็นต้น
    • เพื่อการจัดทำรายงาน เผยแพร่ สื่อความ และประชาสัมพันธ์งานของบริษัทฯ

 • ทั้งนี้กลุ่มกิจกรรมที่บริษัทได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการทั้งหลายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น สามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มกิจกรรม ดังต่อไปนี้

กลุ่มกิจกรรม

กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานการประมวลผล

กิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร

• ข้อมูลอัตลักษณ์
• ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ

• ฐานสัญญา
• ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม

 •   บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์เพิ่มเติม พร้อมระบุฐานในการประมวลผลผ่านประกาศฉบับนี้

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก

 •   บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกดังต่อไปนี้เพื่อประมวลผลข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย เช่น
 •   • ผู้รับจ้างผลิตสื่อ
    • ผู้รับจ้างประชาสัมพันธ์
    • ผู้รับจ้างจัดกิจกรรม ดำเนินการจัดงาน (Organizer)
    • ผู้รับจัดกิจกรรมที่บริษัทฯ ร่วมสนับสนุน

 •   ในกรณีที่ใช้หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอก เราจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นโดยใช้หรือส่งข้อมูลให้น้อยที่สุด และอาจพิจารณาใช้วิธีจัดทำข้อมูลนิรนาม (anonymisation) การแฝงข้อมูล (pseudonymisation) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยกรณีบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามนโยบายนี้ และเราจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่เรากำหนด

6. การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

 •   บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กรณีที่บริษัทฯจำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ บริษัทฯจะส่งข้อมูลก็ต่อเมื่อกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    • ประเทศปลายทางที่รับข้อมูลได้รับการวินิจฉัยจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ
    • หน่วยงานต่างประเทศที่รับข้อมูลอยู่ภายใต้นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    • กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดูแลให้มั่นใจว่าการส่งหรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น มีข้อตกลงกับผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าวเพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับประเทศไทย
    • เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการใช้สิทธิตามกฎหมาย
    • ได้รับความยินยอมจากท่านโดยท่านได้รับทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
    • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
    • เป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน
    • เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
    • เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 •   บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ หน่วยงานภายนอกซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ และจะต้องตกลงที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 •   บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อการใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่จัดกิจกรรม เว้นแต่บริษัทฯ ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างกระบวนการตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้หากบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากระบบ และ/หรือดำเนินการให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคล เพื่อที่ท่านจะไม่สามารถถูกบ่งชี้ตัวตนจากข้อมูลนั้นได้อีกต่อไป ทั้งนี้ภายใต้ภาระหน้าที่การดำรงข้อมูลไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
 • - สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Revoke Consent) ในกรณีที่บริษัทฯ ขอความยินยอมของท่านเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  - สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) โดยท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลของท่านและตรวจสอบว่าบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลของท่านตามกฎหมายหรือไม่
  - สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ในกรณีที่บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านสามารถขอให้ส่งหรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานอื่นได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนไปยังหน่วยงานอื่นโดยตรงเว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  - สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) โดยท่านสามารถคัดค้านในกรณีที่บริษัทฯประมวลผลข้อมูลของท่านตามฐานการประมวลผล และ/หรือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 •   o ตามฐานภารกิจสาธารณะ (Public Task) หรือฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
 •   o เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
 •   o เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ
 • - สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) โดยท่านสามารถขอให้ลบข้อมูล หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
 •   o เมื่อหมดความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 •   o เมื่อท่านถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯไม่มีเหตุผลตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
 •   o เมื่อท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว
 •   o เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • - สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) โดยท่านสามารถขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
 •   o เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 •   o เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือทำลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน
 •   o เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้ เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 •   o เมื่ออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบตามคำขอใช้สิทธิในการคัดค้านของท่าน
 • - สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification) โดยท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันได้ หากท่านพบว่าข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเอง

 •   ในบางกรณีตามสภาพของการดำเนินการ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ท่านร้องขอได้ เช่น เมื่ออยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ขอให้ท่านรับทราบว่าบริษัทฯ จะบันทึกรายการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องของท่านเอาไว้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 •   ในกรณีที่ท่านมีประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวล ผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ด้านบน

 •   บริษัทฯ จะให้คำแนะนำและรีบดำเนินการตามคำร้องของท่านโดยเร็วเพื่อให้สอดคล้อง กับที่กฎหมายกำหนด

10. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้

 •   เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome