บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักอย่างยิ่งถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงได้กำหนด “นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร” (Enterprise Risk Management Policy) ที่จะต้องถือปฏิบัติและใช้กับกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งทำหน้าที่ในการวางกรอบการดำเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ภายใต้การนำของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และเสริมสร้างวัฒนธรรมการตระหนักต่อความเสียงในองค์กร

แนวคิดของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้นำกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management – Integrated Framework) ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ เป็นกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทฯ ได้ทำการระบุความเสี่ยงออกเป็น 9 ประเภท ซึ่งจะมีการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงในแต่ละฝ่ายงาน โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงาน ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย นอกจากนี้ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีระบบการสื่อสารและนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทบทวนและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นประจำตามเวลาที่เหมาะสม

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome