บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

การบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Management System) ตามแนวทางของมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้เพื่อรักษา ความต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการหยุดชะงักของกระบวนการธุรกิจและบริการ ที่สำคัญของบริษัทฯ เมื่อเกิดอุบัติการณ์หรือภาวะวิกฤติ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCM Committee) ซึ่งทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และวางรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมการตระหนักต่อความสำคัญ ของการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทำหน้าที่พิจารณาสถานการณ์ วางกลยุทธ์ ตัดสินใจและออกคำสั่งเมื่อเกิดอุบัติการณ์หรือ ภาวะวิกฤติ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในเบื้องต้น และกำหนดหน้าที่ของพนักงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ เกิดอุบัติการณ์หรือภาวะวิกฤติ อีกทั้งได้จัดทำแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจระดับองค์กรและระดับฝ่ายงานที่ครอบคลุมกระบวนการธุรกิจที่สำคัญขององค์กร บริษัทฯ มีการจัดให้ความรู้ และการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติการณ์หรือภาวะวิกฤติ บริษัทฯ ได้ทบทวนและพัฒนากลยุทธ์และแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งมีการทดสอบแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าแผนดังกล่าวมีความทันสมัยและมีประสิทธิผล และเพื่อการปรับปรุงแนวปฏิบัติของความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง กระบวนการธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ จะสามารถกลับมาดำเนินการได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม และบริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome