บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ภารกิจต่อสังคม บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

ด้วยสำนึกและยึดมั่นในพันธกิจที่ว่า “บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจซึ่งสามารถเกื้อหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคม” อีซี่บายจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการต่างๆ ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “อีซี่บาย ร่วมสร้างฝัน...เพื่อคนรุ่นใหม่” เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของอีซี่บายที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในสังคมไทย รวมถึงการพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนไทยให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 โครงการหลัก ดังนี้

1. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อการศึกษา”
2. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อผู้ประสบภัย”
3. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม”
4. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อสังคมไทย”
5. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อการกีฬาไทย”

“อีซี่บาย เราไม่หยุดยั้งที่จะช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพการศึกษา เพิ่มทักษะความสามารถด้านต่างๆ ของเด็กไทย ดั่งที่เราตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมา อีซี่บายรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นกำลังเล็กๆ หน่วยหนึ่งของสังคมไทย ที่ได้ช่วยสานฝันและขยายโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทยผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของอีซี่บายในวันนี้และตลอดไป”

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome