บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

การดำเนินธุรกิจอย่างมีสำนึกรับผิดชอบ

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

กว่า 23 ปีที่เรา บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้อุทิศตนเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการดำเนินธุรกิจและ ความเคารพต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเสมอมา ตามพันธกิจขององค์กร ที่ว่า “เรา บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจซึ่งสามารถเกื้อหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคม” โดยวางกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลมุใน ทุก ๆ ด้าน ตามความเหมาะสม ความชำนาญเฉพาะทาง และสอดคล้องกับธุรกิจ ทั้งต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ดังต่อไปนี้

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
: