บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

การดำเนินธุรกิจอย่างมีสำนึกรับผิดชอบ

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อันเป็นหลักการสำคัญที่บริษัทฯ ปลูกฝังให้แก่พนักงานเสมอมา บริษัทฯ ได้วางกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีสำนึกรับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ


❖ กิจกรรม Umay+ “PAY IT…FORWARD”
กิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างอีซี่บายและสภากาชาดไทยมากว่า 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือโครงการวิจัยโรคมะเร็งและการรักษาผู้ป่วยยากไร้ และเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ นับตั้งแต่เริ่มกิจกรรม บริษัทฯ ได้ส่งมอบเงินบริจาคทั้งสิ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 78.36 ล้านบาท ให้แก่สภากาชาดไทย และในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาสมทบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาสผ่านทางสภากาชาดไทย
❖ กิจกรรม ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน” ณ โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน จังหวัด กระบี่
บมจ.อีซี่บาย ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสส่งมอบความสุขให้น้องๆ ในกิจกรรม ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ…ง่ายทุกฝัน” โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน จ.กระบี่ เพื่อมอบชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ยารักษาโรค ชุดเครื่องเล่น และเลี้ยงอาหารกลางวัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งมอบความรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยสร้างโรงเพาะเห็ด พร้อมมอบพันธุ์เห็ด พันธุ์พืชผักสวนครัว ไก่พันธุ์ไข่ พันธุ์ปลา และพันธุ์กบ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ และนำไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพในอนาคตแก่เด็กๆ และชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
❖ ยูเมะพลัสร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “Umay+ Thailand Marathon Series 2023”
บมจ.อีซี่บาย ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “Umay+ Thailand Marathon Series 2023” ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก จัดงานวิ่งมาราธอนครั้งใหญ่ระดับนานาชาติบนเส้นทางวิ่งที่มีมาตรฐานสากล และพบกับ 3 ไฮไลท์พิเศษ โดยแคมเปญแรก “ชีวิตสุขสนุกวิ่ง” นักวิ่งที่ลงสมัครมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบใหม่ คือ “Run & FIT Community Training (RFCT)” กิจกรรมสอนการวิ่งให้แก่ผู้ที่สนใจแบบไม่มีค่าใช้จ่ายกับโค้ชระดับประเทศ และโค้ชระดับนานาชาติ แคมเปญที่ 2 คือ “EASY RUN with Umay+” การวิ่งแบบ Eco เพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดให้แก่เมืองเจ้าภาพก่อนและหลังงานวิ่ง รวมถึงการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นแก่ชุมชน แคมเปญที่ 3 คือ “Umay+ Thailand RING Series 2023” นักวิ่งระยะวิ่งตั้งแต่ 10 กม. ขึ้นไปจะมีโอกาสได้เข้าร่วมงานวิ่งระดับนานาชาติ Sundown Marathon ประเทศสิงคโปร์ในปี 2024 รวมถึงได้รับเหรียญพิเศษ Umay+ Thailand RING Series 2023 และเสื้อ Finisher Series พร้อม Certificate รับรองผลการวิ่งทั้ง 3 สนาม โดยสนามแรก: Umay+ Chiangrai 21.1 Marathon 2023 จัดขึ้นวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ระยะทาง 21.1 กม. 10.5 กม. และ 5 กม. สนามที่ 2: Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023 จัดขึ้นวันที่ 9- 10 ธันวาคม 2566 ระยะทาง 42.195 กม. 21.1 กม. 10.5 กม. และ 5 กม. และสนามที่ 3: Umay+ Lamphun Half Marathon 2023 จัดขึ้นวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ระยะทาง 21.1 กม. 10.5 กม. และ 5 กม.
❖ กิจกรรม "ยูเมะพลัส รักโลก...รักษ์ทะเล เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน"
บมจ.อีซี่บาย ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ชวนผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม “ยูเมะพลัส รักโลก…รักษ์ทะเล เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบมจ.อีซี่บาย ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ชวนผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม “ยูเมะพลัส รักโลก…รักษ์ทะเล เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ณ หาดบ้านอำเภอ จ.ชลบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลชุมชน ด้วยการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะและการช่วยกันลดขยะต่าง ๆ ภายในกิจกรรมทุกคนร่วมใจช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาด 167.3 กก. และร่วมทำเวิร์คชอปแปรรูปขยะให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้พร้อมส่งมอบถังขยะคัดแยกให้แก่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจำนวน 36 ถัง เพื่อสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome