บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

การดำเนินธุรกิจอย่างมีสำนึกรับผิดชอบ

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อันเป็นหลักการสำคัญที่บริษัทฯ ปลูกฝังให้แก่พนักงานเสมอมา บริษัทฯ ได้วางกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีสำนึกรับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ


❖ กิจกรรม ยูเมะพลัส “ส่งต่อ...ความห่วงใย”
เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างอีซี่บายและสภากาชาดไทยมากว่า 11 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย นับตั้งแต่เริ่มกิจกรรม บริษัทฯ ได้ส่งมอบเงินบริจาคทั้งสิ้นเป็นจำนวนกว่า 79.18 ล้านบาท ให้แก่สภากาชาดไทย และในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาสมทบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผ่านทางสภากาชาดไทย
❖ กิจกรรม ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน”
เป็นกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล อาทิ ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มากกว่า 65 โรงเรียน ใน 48 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งการสานต่อแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการส่งเสริมวิถีแห่งความพอเพียงผ่านแนวคิด “เกษตรผสมผสานเพื่ออาหารกลางวัน” ตลอดจนสร้างการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ในการทำเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน
❖ กิจกรรมสปอนเซอร์มาราธอน เป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมไทย ผ่านการสนับสนุนการวิ่งมาราธอนที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีผ่านการวิ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการส่งเสริมการมีสัมพันธภาพภายในครอบครัว โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานวิ่งมาราธอนทั้งหมด 3 งานวิ่ง ได้แก่ Umay+ Chiang Rai 21.1 Marathon 2023 จ. เชียงราย Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023 กรุงเทพฯ และ Umay+ Lamphun Half Marathon 2023 จ. ลำพูน
❖ กิจกรรม "ยูเมะพลัส รักโลก...รักษ์ทะเล เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนพี่น้องอีซี่บายกว่า 200 ชีวิต มาร่วมกิจกรรม “ยูเมะพลัส รักโลก…รักษ์ทะเล เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ณ หาดบ้านอำเภอ จ.ชลบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลชุมชน ด้วยการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะและการช่วยกันลดขยะ โดยภายในกิจกรรมพนักงานร่วมใจช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดถึง 167.3 กก. และร่วมทำเวิร์คชอปแปรรูปขยะให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ พร้อมส่งมอบถังขยะคัดแยกให้แก่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจำนวน 36 ถัง เพื่อสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome