บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ระเบียบการเข้าเยี่ยมชมและใช้เว็บไซต์

 บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) หรือ อี่ซี่บาย ( ซึ่งต่อไปนี้ขอเรียกว่า “บริษัท”) ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทขอรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน กรุณาอ่าน พร้อมทั้งยอมรับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้บริการ ตลอดเวลาที่ท่านกำลังเยี่ยมชม และใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อท่านจะได้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง หรือหยุดการให้บริการ ไม่ว่าชั่วคราว หรือถาวร (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบต่อท่าน หรือต่อบุคคลที่สามในการแก้ไข ดัดแปลง หรือการหยุดให้บริการที่เกิดขึ้นนี้ ดังนั้น กรุณาติดตามและตรวจสอบข้อตกลง เงื่อนไข และข้อความเพิ่มเติมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัว เพราะเหตุนี้บริษัทจึงต้องการให้ท่านทราบว่า บริษัทใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างไร โดยปกติท่านสามารถเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของบริษัท ได้โดยไม่ต้องบอกว่าท่านเป็นใคร หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้บริษัททราบ ระบบข้อมูลของบริษัทจะจัดเก็บ จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เข้าเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย หน้าที่เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น โดยนำเทคโนโลยี มาใช้เพื่อจัดอันดับข้อมูลเป็นชิ้นส่วนของข้อมูลที่สามารถส่งถึงและติดตั้งในระบบของท่าน โดย Cookie นั้นจะได้รับการกำหนดโดยบริษัท และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของบริษัท) บริษัทใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัดจำนวนผู้ใช้ และปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ในบางครั้งบริษัทอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลจากท่านเช่น ชื่อ ที่อยู่ เมื่อบริษัทต้องการข้อมูล อย่างไรก็ตาม บริษัท จะพยายามแจ้งให้ท่านทราบเมื่อจะมีการขอข้อมูลหรือเก็บข้อมูลดังกล่าวตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเหล่านั้น โดยปกติ ข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทเก็บ บริษัทจะใช้เพื่อตอบ ข้อสงสัยเมื่อท่านมีข้อสงสัย หรือเพื่อให้ท่านได้เข้าถึง ข้อมูลเฉพาะบางอย่างเท่านั้น

หากท่านระบุความจำนง ในการรับทราบข้อมูลการบริการต่างๆ ของบริษัท หรือในการติดต่อกลับ หรือ เพื่อตอบปัญหาต่างๆ บริษัทจะแจ้งข้อมูลต่างๆ ไปยังท่านโดยการ หรือทางจดหมาย หรือทางโทรศัพท์ หรือทางโทรสาร ขึ้นกับโอกาสและความสะดวกของบริษัทในการติดต่อไปยังท่าน

สำหรับการส่งเสริมการตลาดในบางกรณี บริษัทอาจทำการถาม E-mail address ของท่าน เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูล ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ และในการนี้ ท่านอาจจะได้จดหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดโดยอัตโนมัติ

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัทนี้ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว


หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที


ข้อปฏิเสธความรับผิด :

1. บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการส่ง การส่งผิดพลาด ความขัดข้อง การลบข้อมูล หรือความล้มเหลวในการเก็บข้อมูล การหมดเวลา การหยุดให้บริการ อันตราย ความเสียหาย ไวรัส (ไม่ว่าไวรัสนั้นจะเป็นที่รู้จักหรือไม่ก็ตาม) บริการ หรือ สิ่งอื่นใดก็ตาม ที่เกิดจากการที่ท่านผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมสำรวจเว็บไซต์ ดาวน์โหลด จัดเก็บ ส่ง หรือ นำไปใช้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากเว็บไซด์

2. สิ่งใดๆ ที่ถูกดาวน์โหลด หรือได้ผ่านการให้บริการ ถือเป็นสิ่งที่กระทำ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาไตร่ตรอง และความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ แต่เพียงผู้เดียว และท่านมีหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่จะเกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากดาวน์โหลดสิ่งนั้นๆ
3. เมื่อท่านเข้ามาใช้บริการเวปไซด์ของบริษัทจะต้องผูกพันกับการทำธุรกรรมนั้นทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไข โดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

4. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทไม่ต้องรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

5.เป็นที่เข้าใจกันว่าการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต นั้น ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ บริษัทจึงไม่สามารถให้การรับรองถึงความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูลใดๆ ทางอินเตอร์เน็ต ได้ ไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านส่งข้อมูลมาให้บริษัท หรือบริษัทส่งข้อมูลไปให้ท่าน แต่บริษัทจะพยายามจะรักษาความปลอดภัยในระบบของบริษัททุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลใด ๆ

6.ไม่ว่าในกรณีใดๆ ท่านใช้บริการการเชื่อมโยง (Link) การให้บริการ หรือกลุ่มบุคคลที่สาม อาจทำให้ท่านสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ และเนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลนั้นๆ ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบ และไม่รับรอง ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาเว็บไซต์ที่ต้องการได้ รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า หรือสิ่งอื่นใด ที่ท่านจะสามารถค้นหาจากเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการนี้

การใช้งานระหว่างประเทศและกฎหมายบังคับใช้ :

เว็บไซต์นี้ควบคุม ดำเนินงาน และบริหารโดยสำนักงานในประเทศไทย บริษัทไม่รับรองว่าเอกสาร ในเว็บไซต์นี้เหมาะสม หรือสามารถนำไปใช้ได้ในที่อื่นนอกประเทศไทย รวมถึงไม่รับรองว่า ไม่อาจเรียกอ่านข้อมูล ได้จากประเทศ ซึ่งข้อความที่ปรากฏ อาจจะต้องห้ามตามกฎหมาย หากท่านเข้ามาในเว็บไซต์นี้จากสถานที่นอกประเทศไทย ท่านจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม กฎหมายท้องถิ่นทุกชนิด

ระเบียบการใช้เว็บไซต์นี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย โดยไม่มีผลต่อข้อบัญญัติเรื่องกฎหมายขัดกัน สัญญานี้เป็นข้อตกลง ทั้งหมดที่มีอยู่ระหว่างบริษัทและท่านเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ หากศาลหรือเขตอำนาจศาลใดเห็นว่า ข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญานี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ใช้บังคับไม่ได้ ให้ใช้ข้อบังคับนั้นๆ เท่าที่สามารถจะใช้ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของสัญญานี้ และโดยให้ส่วนที่เหลือของสัญญานี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่


เรื่องอื่นๆ ที่สมาชิกควรทราบ

กรุณาพิจารณาและระมัดระวัง ถึง การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในขณะที่ท่าน Online อยู่ เช่น E-mail เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ อาจจะถูกเก็บและถูกใช้โดยผู้อื่นได้ เช่น เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง (Link) อาจสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งในกรณีนี้ ข้อมูลเหล่านั้นมิได้รวมอยู่ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัท

กรณีสมัครบัตรอี่ซี่บายการ์ด และ สินเชื่อเงินสด

ข้อมูลที่ท่านกรอก :

ท่านตกลงว่าข้อมูลและเอกสารที่ท่านหรือบุคคลที่กระทำการแทนท่านให้กับบริษัทไม่ให้ถือว่าเป็นความลับหรือเอกสิทธิส่วนบุคคล การที่ท่านให้ข้อมูลหรือเอกสารกับบริษัท ท่านได้ให้สิทธิแก่บริษัทอย่างไม่จำกัด เพิกถอนไม่ได้โดยไม่คิดค่าสิทธิ ในการใช้ไปทั่วโลก เพื่อใช้ใหม่ แสดง แสดงในที่สาธารณะ ส่งและเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารดังกล่าว และท่านยังตกลงว่าบริษัทมีสิทธิอย่าง สมบูรณ์ ในการที่จะใช้ความคิด หลักการ หรือประดิษฐ์กรรมที่ท่านหรือตัวแทนของท่านได้ให้บริษัท อีกทั้งท่านยอมรับว่า บริษัทไม่ประสงค์จะให้ท่าน และท่านก็ตกลงที่จะไม่ให้ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ซึ่งอาจเป็นการหมิ่นประมาท ข่มขู่ อนาจาร กดขี่ หรือผิดกฎหมาย หรือข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลซึ่งลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซต์ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยบริษัทขอเรียนว่า ปัจจุบันบริษัท ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การให้บริการของ เว็บไซต์ของบริษัทแต่ละเว็บไซต์โดยเคร่งครัด

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

นอกจากนี้ ท่านยังอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายของบริษัทแห่งเวปไซด์นี้

ข้อปฏิบัติ

ในการใช้บริการของบริษัท ท่านผู้ใช้บริการจะต้องให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเองตามความเป็นจริง ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และครบถ้วนสมบูรณ์ หากท่านผู้ใช้บริการให้รายละเอียดใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความจริง ไม่สมบูรณ์ หรือ มีเหตุผลที่ทำให้ บริษัท เชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเท็จ ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่ปฏิเสธที่จะให้การบริการใดๆ แก่ท่าน

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
: