บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

นโยบายต่อต้านการติดสินบนและคอร์รัปชั่น

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีนโยบายต่อต้านการติดสินบนและคอร์รัปชั่น บนพื้นฐานแนวคิดของการไม่ยอมรับการติดสินบนและคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นข้อกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายนี้สอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ, นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับ โดยนโยบายนี้ใช้บังคับกับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่สามที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : นโยบายต่อต้านการติดสินบนและคอร์รัปชั่น

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome