บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำนโยบายนี้สอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ, นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกฎหมายต่อต้านสินบนของประเทศไทย และจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อพัฒนาโครงการต่อต้านการติดสินบนเพื่อป้องกันธุรกิจของบริษัทฯ จากการคอรัปชั่นและเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดมั่นใจได้ว่าการดำเนินนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการบริษัทฯ, ผู้บริหาร, และพนักงานของบริษัทฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome