บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ข้อบังคับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นช่องทางสำหรับพนักงานทุกระดับของบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) และผู้มีส่วนได้เสีย ในการแจ้งเบาะแสหากพบเห็นการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนฝ่าฝืนหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การทุจริตฉ้อโกง การคุกคามทางเพศ และ/หรือการคุกคามทางอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือวาจาก็ตาม ตลอดจนการให้และ/หรือการรับสินบน เพื่อเป็นการปกป้องการสูญเสียผลประโยชน์ขององค์กร ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ และร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร

ในกรณีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเหตุฯ ผ่าน “ช่องทางการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ” ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. จดหมายโดยตรงถึง “กรรมการอิสระ” บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2. อีเมล์ : whistleblowing@easybuy.co.th

ผู้แจ้งเหตุสามารถใช้ “แบบฟอร์มแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ” ที่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกรอกรายละเอียดเหตุทุจริต และประพฤติมิชอบ และส่งผ่านช่องทางอีเมล์ และ/หรือทางไปรษณีย์ที่กำหนดไว้และผู้แจ้งเหตุฯ จะได้รับการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบที่พบเห็น การเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเหตุฯ จะต้องได้รับการยินยอมก่อน เว้นแต่ การเปิดเผยดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การแจ้งเหตุฯ ที่เป็นเท็จจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการลดหย่อนแต่อย่างใด

ข้อมูลเพิ่มเติม : 1. ข้อบังคับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ : 2. แบบฟอร์มการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome