บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

กฎข้อบังคับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นช่องทางสำหรับพนักงานทุกระดับของบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) และผู้มีส่วนได้เสีย ในการแจ้งเบาะแส หากพบเห็นการกระทำทุจริต และประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นการกระทำใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนกฎข้อบังคับต่างๆของบริษัทฯ ตลอดจนฝ่าฝืนหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การทุจริตฉ้อโกง การใช้อำนาจบังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การคุกคามทางเพศ และ/หรือการคุกคามทางอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือวาจาก็ตาม ตลอดจนการให้และ/หรือการรับสินบน เพื่อเป็นการปกป้องการสูญเสียผลประโยชน์ขององค์กร ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ และร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร

ในกรณีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเหตุฯ ผ่าน "ช่องทางการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ" ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ตู้ไปรษณีย์ “ศูนย์รับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ” (Whistleblowing Center) ตู้ ปณ. 297 ศฝ. หัวลำโพง 10331 (ผู้แจ้งเหตุสามารถพิมพ์ “แบบฟอร์มแจ้งเหตุ” สำหรับการรายงานจากเอกสารแนบ)
2. จดหมายโดยตรงถึง “กรรมการอิสระ” บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
3. อีเมล์ : whistleblowing@easybuy.co.th

ผู้แจ้งเหตุ สามารถใช้ “แบบฟอร์มการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ” ที่อยู่ในอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ โดยกรอกรายละเอียดเหตุทุจริต และประพฤติมิชอบ และส่งผ่านช่องทางอีเมล์ และ/หรือทางไปรษณีย์ที่กำหนดไว้และผู้แจ้งเหตุฯ จะได้รับการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบที่พบเห็น การเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเหตุฯจะต้องได้รับการยินยอมก่อน เว้นแต่ การเปิดเผยดังกล่าวเป็นไปต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การแจ้งเหตุฯที่เป็นเท็จจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับ การลดหย่อนแต่อย่างใด

ข้อมูลเพิ่มเติม : 1. กฎข้อบังคับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ : 2. แบบฟอร์มการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome