บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

นโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) มุ่งส่งเสริมมาตรการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม และการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยให้การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงจัดให้มีการช่วยเหลือลูกค้าและกระบวนการให้สินเชื่อตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณภาพการให้บริการ

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome