บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

นโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นและส่งเสริมมาตรการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม โดยให้ความสำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นธรรม เท่าเทียม ตรงกับความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และความเข้าใจของลูกค้า ไม่หลอก ไม่บังคับ ไม่รบกวน ไม่เอาเปรียบลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณภาพการให้บริการ

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome