บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

คุณภาพการให้บริการ

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าได้รับบริการและข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าภายใต้หลักเกณฑ์การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) 
ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังต่อไปนี้

• หมวดที่ 1 แนวโน้มเรื่องร้องเรียน

• หมวดที่ 2 แนวโน้มสัดส่วนเรื่องร้องเรียนต่อผลิตภัณฑ์

• หมวดที่ 3 สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้ว

• หมวดที่ 4 เรื่องร้องเรียนจำแนกตามระยะเวลาที่ยุติ

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome