บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่


ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท เรียกชำระแล้วทั้งจำนวนแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีดังนี้



รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท อาคอม จำกัด 425,999,760 71.00
2. บริษัท จีซีที แมนเนจเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 150,000,000 25.00
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 24,000,000 4.00
4. บุคคลอื่นๆ 240 0.00
รวม 600,000,000 100.00
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome