บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ข้อบังคับต่อต้านการติดสินบน

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะจัดทำข้อบังคับต่อต้านการติดสินบนเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎที่เกี่ยวกับการติดสินบนของภาครัฐบาลและ/หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลภายนอกด้วย ข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้มีการควบคุมขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของแต่ละฝ่าย รวมถึงกำหนดให้ใช้ระบบการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบในการรายงานเหตุการณ์การติดสินบน เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใส และเสริมสร้างความรับผิดชอบและการทำงานอย่างมีคุณธรรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเรากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome