บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

กฎข้อบังคับต่อต้านการติดสินบน

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะจัดทำกฎข้อบังคับต่อต้านการติดสินบนเพื่อป้องกัน มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการ ติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการติดสินบนของภาครัฐบาลและ/หรือหน่วยงาน ที่กำกับ ดูแลภายนอกด้วย กฎข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้มีการควบคุมขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของแต่ละฝ่าย รวมถึงกำหนดให้ใช้ระบบการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบในการรายงานเหตุการณ์การติดสินบน เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใส และเสริมสร้างความรับผิดชอบและการทำงานอย่างมีคุณธรรม ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเรากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลเพิ่มเติม : กฎข้อบังคับต่อต้านการติดสินบน

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome