บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

2559 2560 2561 2562 2563
สินทรัพย์รวม 45,540 50,511 53,069 55,341 54,954
- ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (สุทธิ) 43,363 48,135 50,813 53,601 52,543
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,030 3,292 3,303 3,523 0
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 5,253
หนี้สินรวม 30,934 32,440 31,033 29,525 26,645
- เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 29,670 30,912 29,460 27,959 24,633
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 14,607 18,071 22,036 25,816 28,309
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว 4,500 6,000 6,000 6,000 6,000

2559 2560 2561 2562 2563
รายได้รวม 12,357 13,531 14,551 15,436 15,102
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,363 3,673 3,773 3,815 3,826
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,718 3,930 3,918 4,253 0
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 4,543
ต้นทุนทางการเงิน 1,032 956 914 818 648
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 4,244 4,972 5,945 6,550 6,086
กำไรสุทธิ 3,393 3,979 4,753 5,234 4,798
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 7.54 7.31 7.92 8.72 8.0
2559 2560 2561 2562 2563
อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร (ร้อยละ) 27.2 27.1 25.9 24.7 25.3
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 27.5 29.4 32.7 33.9 31.8
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 25.9 24.4 23.7 21.9 17.7
อัตราต้นทุนทางการเงิน (ร้อยละ) 3.6 3.2 3.0 2.8 2.5
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 7.9 8.3 9.2 9.7 8.7
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.1 1.8 1.4 1.1 0.9
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ) 6.5 6.4 6.1 6.2 9.1
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
: