บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

2557 2558 2559 2560 2561
สินทรัพย์รวม 36,077 40,885 45,540 50,511 53,069
- ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (สุทธิ) 34,220 38,911 43,363 48,135 50,813
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,448 2,833 3,030 3,292 3,303
หนี้สินรวม 26,533 29,287 30,934 32,440 31,033
- เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 25,527 28,260 29,670 30,912 29,460
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,544 11,598 14,607 18,071 22,036
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว 3,900 4,500 4,500 6,000 6,000

2557 2558 2559 2560 2561
รายได้รวม 10,141 11,031 12,357 13,531 14,551
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,806 3,100 3,363 3,673 3,773
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,210 3,705 3,718 3,930 3,918
ต้นทุนทางการเงิน 1,220 1,125 1,032 956 914
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 2,904 3,101 4,244 4,972 5,945
กำไรสุทธิ 2,306 2,475 3,393 3,979 4,753
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 5.91 6.09 7.54 7.31 7.93
2557 2558 2559 2560 2561
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 86.5 88.6 90.9 92.2 93.1
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 22.7 22.4 27.5 29.4 32.7
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 27.0 23.4 25.9 24.4 23.7
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ-ต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 11.2 11.6 12.4 12.5 12.72
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 6.7 6.4 7.9 8.3 9.2
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.8 2.5 2.1 1.8 1.4
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ) 6.7 6.8 6.5 6.4 6.1
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome