บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

2561 2562 2563 2564 2565
สินทรัพย์รวม 53,069 55,341 54,954 54,816 55,898
- ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (สุทธิ) 50,813 53,601 52,543 52,001 53,367
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,303 3,523 - - -
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - 5,253 5,282 5,047
หนี้สินรวม 31,033 29,525 26,645 23,588 21,611
- เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 29,460 27,959 24,633 21,374 19,543
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 22,036 25,816 28,309 31,229 34,287
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

2561 2562 2563 2564 2565
รายได้รวม 14,551 15,436 15,102 14,672 14,625
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,773 3,815 3,826 3,842 3,828
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,918 4,253 - - -
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - 4,543 4,881 4,892
ต้นทุนทางการเงิน 914 818 648 405 350
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 5,945 6,550 6,086 5,545 5,554
กำไรสุทธิ 4,753 5,234 4,798 4,351 4,327
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 7.92 8.72 8.00 7.25 7.21
2561 2562 2563 2564 2565
อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร (ร้อยละ) 25.9 24.7 25.3 26.2 26.2
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 32.7 33.9 31.8 29.7 29.6
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 23.7 21.9 17.7 14.6 13.2
อัตราต้นทุนทางการเงิน (ร้อยละ) 3.0 2.8 2.5 1.8 1.7
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 9.2 9.7 8.7 7.9 7.8
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.4 1.1 0.9 0.8 0.6
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ) 6.1 6.2 - - -
อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ) - - 9.1 9.2 8.6
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome