บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบฟอร์ม 1 - แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ล่วงหน้า
แบบฟอร์ม 2 และ 3 - แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
: